Uchwała V Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego

UCHWAŁA

V KONGRESU POLSKIEGO PRZEMYSŁU GAZOWNICZEGO
 

26 października 2016, Ossa

 

 

Uczestnicy V Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego, którego tematem przewodnim był  „Gaz ziemny w polityce gospodarczej państwa” po wysłuchaniu prezentacji, dyskusji panelowych oraz zgłoszonych podczas obrad wniosków i postulatów, postanawiają przyjąć, jako wynik Kongresu, uchwałę następującej treści:

 

I. Uwarunkowania systemowe rozwoju przemysłu gazowniczego w Polsce

 1. Kluczowym postulatem dedykowanym administracji państwowej jest wskazanie na pilne rozpoczęcie prac na nową „Polityką Energetyczną Polski – 2050”, ponieważ ostatni taki dokument rządowy powstał w 2009 roku. W sytuacji, gdy powstała „Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (SOR)” i są wytyczone cele długofalowej polityki państwa w wielu różnych segmentach gospodarki, konieczne jest uszczegółowienie polityki państwa w zakresie bezpieczeństwa energetycznego  poprzez wskazanie  mechanizmów,  które zapewnią niezbędny dla gospodarki poziom wytwarzania energii, po konkurencyjnych cenach i sprzyjający ochronie środowiska. Zapisy, jakie znalazły się w SOR, umożliwiają już wypracowanie polityki energetycznej Polski, która powinna zostać poddana debacie publicznej z udziałem wszystkich liczących się środowisk gospodarczych i która powinna osiągnąć status ponadpartyjnej doktryny energetycznej Polski, o długim okresie obowiązywania, wolnej od zmienności wynikającej z cykli wyborczych.
   
 2. Zawarte w „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” projekty dywersyfikacyjne obejmujące terminal LNG oraz projekt tzw. Bramy Północnej, wymuszają zmiany tradycyjnych szlaków dostaw gazu ziemnego w naszej części Europy, powodują konieczność  rozbudowy i modernizacji sieci gazowej przesyłowej i dystrybucyjnej oraz podziemnych magazynów gazu. Skala tych inwestycji powinna sprawić, że ustawodawca podejmie szybko skuteczne prace nad prawem o inwestycjach liniowych, bez którego inwestycje w zakresie sieci  i pojemności magazynowych nie mają szans powstać w oczekiwanym przez państwo i inwestorów  czasie.
   
 3. W polityce energetycznej priorytetem władz państwa powinno być wspieranie poszukiwań i wydobycia krajowych zasobów nośników energii, ze złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. Rozwój technologii stwarza nowe możliwości zagospodarowania obszarów wydobywczych. Państwo powinno tworzyć mechanizmy wsparcia dedykowane firmom poszukiwawczo-wydobywczym, jak również uniwersytetom technicznym i ośrodkom badawczym, w zakresie poszukiwania innowacyjnych technik i technologii wydobywania surowców energetycznych.

 

II. Priorytety branży gazowniczej ważne w polityce państwa

 1. Otoczenie prawne rynku gazu to jeden z kluczowych problemów jego funkcjonowania i rozwoju. Środowiska gazowników od lat upominają się o sprawną legislację, nadążającą za zmianami na rynku i postępem technologicznym. Dotyczy to zarówno regulacji ustawowych, jak i przyjmowania aktów wykonawczych do ustaw. Wyczerpał się ostatecznie model nieustannych nowelizacji prawa, czyniący je nieczytelnym i obniżającym efektywność inwestycyjną. Ustawodawca powinien w trybie pilnym przystąpić do tworzenia nowych kompleksowych ustaw regulujących rynek zamówień publicznych, problemy prawnej kontroli metrologicznej, dozoru technicznego, normalizacji.
   
 2. Środowisko gazowników od lat inicjuje projekty wsparcia dla kogeneracji, wspierane w tych działaniach przez samorządy gospodarcze rynku energii. Wzorem innych krajów oraz implementując dyrektywę „Czysta Energia”, powinien być uruchomiony długofalowy program wsparcia efektywnych i ekologicznych rozwiązań, jakie stwarza wykorzystanie gazu ziemnego w układach kogeneracyjnych .
   
 3. Samorząd gazowniczy oczekuje wsparcia dla prac Komitetu Standardu Technicznego IGG, w tworzeniu nowoczesnej normalizacji i jej wdrażaniu.

 

III. Rekomendowane działania branży

 1. Kongres zobowiązuje Izbę Gospodarczą Gazownictwa, by nie zaprzestawała starań o uchwalenie prawa gazowego. Takie rozwiązanie legislacyjne to jedyny sposób, by usankcjonować rolę gazu ziemnego w polskiej gospodarce i związane z tym prawa sektora gazowniczego do kreowania branżowej strategii rozwoju.
   
 2. Izba Gospodarcza Gazownictwa powinna kontynuować działania na rzecz dialogu firm członkowskich w sprawie ucywilizowania praktyk na rynku inwestorskim, aby w tym gronie doskonalić praktykę wykorzystywania prawa zamówień publicznych i wypracować skuteczne formuły budowania relacji inwestor-wykonawca.
   
 3. Izba Gospodarcza Gazownictwa powinna zaktywizować podjęte już działania na rzecz kreowania dobrych praktyk w zakresie pobudzania innowacyjności w sektorze gazowniczym. To powinny być inicjatywy skierowane przede wszystkim do małych i średnich firm, ale w porozumieniu wiodącymi firmami sektora gazowniczego, zainteresowanymi wykorzystywaniem innowacyjnych rozwiązań powstających w MSP.
   
 4. IGG powinna kontynuować budowanie sojuszy z innymi samorządami gospodarczymi i stowarzyszeniami technicznymi, aby wspólnie uzgadniać warunki funkcjonowania i rozwoju rynku energii.

Uczestnicy V Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego upoważniają Zarząd Izby Gospodarczej Gazownictwa do przedstawienia uchwały kongresowej władzom państwowym, instytucjom i organizacjom branży gazowniczej.

 

W imieniu uczestników V Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego

 

Komisja Uchwał i Wniosków

 

Stanisław Nagy – przewodniczący

 

Adam Cymer                                     Mariusz Łaciak                           Andrzej Osiadacz