Mediatorzy

 

ZESPÓŁ
OŚRODKA MEDIACJI GOSPODARCZEJ
PRZY IGG

 

TS

 

 

 

 

 

 


 

 

Tobiasz SZYCHOWSKI - PRZEWODNICZĄCY

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Szkoły Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Wilhelma w Münster. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Łodzi. W latach 2013, 2014, 2015 rekomendowany w dziedzinie Sporów Sądowych i Arbitrażu w Legal 500 i Chambers&Partners. Posiada ponad 10 lat doświadczenia w branży prawniczej zarówno od strony organów wymiaru sprawiedliwości (aplikacja sądowa), jak i w sektorze prywatnym (adwokat). Przez 5 lat był szefem departamentu procesowego w topowej polskiej kancelarii. Specjalizuje się w arbitrażu gospodarczym, inwestycyjnym, sporach gospodarczych, dochodzeniu wierzytelności, mediacji i negocjacjach, prawie ubezpieczeniowym, przestępstwach gospodarczych, sporach dotyczących patentów i znaków towarowych, sporach pracowniczych, sporach prawa mediów, autorskiego i z zakresu nieuczciwej konkurencji. w prawie nieruchomości i prawie energetycznym.

Od 2015 r. mec. Szychowski jest odpowiedzialny za pracę prawników w Grupie Kapitałowej PGNiG SA.

Prowadził spory we wszystkich niemal dziedzinach prawa materialnego i na gruncie każdej z procedur prawa powszechnego (karnej, cywilnej, gospodarczej, administracyjnej), jak również w ramach tzw. Alternative Dispute Resolution, zarządzając zespołem adwokatów i radców prawnych (negocjatorów, mediatorów i litygatorów). Zyskał laur w postaci Dyplomu Uznania Centrum Mediacji Lewiatan za pozytywny stosunek do mediacji,

zwłaszcza za stanowcze „TAK” dla mediacji ze skierowania sądu w roku mediacji gospodarczej 2015.

Od 2017 roku jest przewodniczącym Ośrodka Mediacji Gospodarczej

przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie oraz mediatorem ośrodka.

 

lw

Łukasz WIATER- SEKRETARZ

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie w zakresie przygotowania projektów i zarządzania funduszami europejskimi oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie zamówień publicznych. W latach 2003–2009 ekspert ds. formalnoprawnej oceny jakości kształcenia w Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Od 2009 roku pracuje w Kancelarii Prawnej Elżbieta Mucha. Od 2012 roku wspólnik w spółce Proacademia Małecka Wiater sp.j., zajmującej się wsparciem instytucji sektora szkolnictwa wyższego.

 

kc

Krzysztof CZESZEJKO-SOCHACKI

Adwokat, arbiter, mediator. absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu

Warszawskiego. Po złożonych egzaminach: sędziowskim i adwokackim (1983 r.)

rozpoczął wykonywanie zawodu adwokata, od 1992 roku w kancelarii własnej. Pełnomocnik w licznych procesach sądowych i arbitrażowych. Pełnił funkcję szefa Kancelarii Sejmu, sędziego Trybunału Stanu, wiceprezesa Krajowej Izby Gospodarczej, zastępcy prezesa Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie, członek wielu rad nadzorczych. Obecnie jest arbitrem i mediatorem Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie, Sądu Polubownego Adwokatury Polskiej przy NRA, Sądu Arbitrażowego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Warszawie, Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie, Sądu Arbitrażowego Pomorza Zachodniego przy Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie,

Międzynarodowego Centrum Mediacji w Polsce, a także członkiem Komisji Legislacyjnej NRA, członkiem honorowym Stowarzyszenia Międzynarodowego Prawa Prywatnego w Lugano.

Specjalizacja: budownictwo, nieruchomości, finanse, prawo energetyczne, prawo administracyjne, prawo bankowe, prawo cywilne, prawo lokalowe, prawo ochrony środowiska, prawo europejskie, prawo rodzinne, prawo gospodarcze, prawo handlowe

międzynarodowe, prawo podatkowe, prawo pracy, prawo reklamy i mediów, prawo konstytucyjne, prawo sportowe, prawo ubezpieczeniowe, prawo zamówień publicznych, prawo telekomunikacyjne, IT, prawo własności intelektualnej, projekty infrastrukturalne,

projekty inwestycyjne, umowy dystrybucyjne, franchising, FIDiC.

 

jg

Dr Joanna GŁOWACKA

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UJ (1994), ukończyła

pomagisterskie studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola Ruprechta w Heidelbergu

(1995, LL.M.), a także studia doktoranckie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem, gdzie uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych (1998, stypendystka Fundacji Konrada Adenauera w Bonn). W latach 1992–1994 pracowała w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności

Intelektualnej UJ, prowadziła seminaria jako profesor wizytujący (Gastprofessor) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu (1997), od roku 2003 wykonuje zawód radcy prawnego w prywatnej kancelarii w Warszawie, specjalizując się w prawie zamówień publicznych i prawie budowlanym. Autorka artykułów o tematyce robót budowlanych i zamówień publicznych. Od roku 2012 pełni honorowo funkcję adwokata zaufania (Vertrauensanwalt) w Ambasadzie Austriackiej w Warszawie.

 

FK

Filip KONA

Z wykształcenia politolog i prawnik, z zawodu adwokat, z rodziny o łódzko-lwowskich

tradycjach adwokackich. Absolwent stosunków międzynarodowych oraz prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Stypendysta Uniwersytetu Wschodniej Karelii w Joensuu (Finlandia) oraz Roehampton University w Londynie (Wielka Brytania), słuchacz studium menedżerskiego współorganizowanego przez Robert H. Smith School Uniwersytetu Maryland (USA). Praktykował zarówno w kancelariach wyspecjalizowanych w procesach

karnych, jak i w czołowej polskiej firmie prawniczej. Doradzał klientom w zakresie polityki zgodności z prawem (compliance), reprezentował też ich w charakterze obrońcy i pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych. Prelegent szkoleń dotyczących przeciwdziałania popełnianiu przestępstw. Obecnie odpowiedzialny za kierowanie projektami o międzynarodowym zasięgu w branży gazowniczej. W swej pracy łączy wszechstronne doświadczenie z niekonwencjonalnymi rozwiązaniami zagadnień z wielu dziedzin.

 

wk

Wacław KRZYWOSZYŃSKI

Absolwent Politechniki Wrocławskiej (1982 r.). Studia podyplomowe – Politechnika

Warszawska, Wirtschaftsforderungsinstitut (WIFI – Wiedeń) oraz Wrocław (zarządzanie

w warunkach prawa Unii Europejskiej). Egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa oraz jednoosobowych spółkach z udziałem Skarbu Państwa (1996 r.). Duże doświadczenie w przygotowaniu inwestycji i w obszarze finansowania projektów energetyki – przygotowanie koncepcji i pełna realizacja budowy 6

bloków energetycznych w Elektrowni Turów (wartość 1500 milionów USD). Doświadczenie w zarządzaniu finansami dużych przedsiębiorstw przy zmiennym rynku

finansowym. Współpraca przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych i rozliczaniu odszkodowań za szkody o wielkim rozmiarze. Szeroka wiedza w zakresie wytwarzania i wykorzystania energii. Ekspert w zakresie energetyki i energii oraz nowych rozwiązań dla energetyki.

 

kk

Karolina KULESZA

Radca prawny. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Stypendystka Programu Erazmus na Uniwersytecie Wileńskim. Odbyła aplikację radcowską

przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Od 2013 r. wpisana na listę radców prawnych. Doświadczenie zdobywała w kancelariach prawnych, prowadząc sprawy z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, obsługi spółek prawa handlowego, prawa telekomunikacyjnego oraz prowadzenia sporów sądowych. Od 2013 r. pracuje w Dziale Prawnym PGNiG SA. Specjalizuje się w prawie energetycznym, OŚRODEK MEDIACJI

prawie gospodarczym, administracyjnym, a także w prowadzeniu sporów przed sądami

powszechnymi i arbitrażowymi. Wspiera zespoły negocjacyjne przy zawieraniu kontraktów

z kluczowymi dla spółki odbiorcami. Pracuje w języku polskim i angielskim.

 

ak

Andrzej KWAŚNIK

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,

a także podyplomowych studiów w zakresie polityki społecznej oraz podyplomowych

studiów dyplomatycznych. W latach 70. radca prawny w przedsiębiorstwach państwowych, w latach 80. radca prawny w administracji państwowej, w tym zastępca dyrektora Biura Prawnego Urzędu Rady Ministrów. W latach 1987–1992 kierownik działu prawnego w ambasadzie RP w Bonn. Od 1992 roku własna kancelaria prawnicza. W latach 1997–2000 partner i prezes zarządu Feddersen Laule Scherzberg & Ohle Hansen Ewerwahn sp. z o.o. w Warszawie. Wiceprezydent sądu, sędzia Sądu Polubownego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo- -Handlowej w Warszawie, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (2004 – nadal). Sędzia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, sędzia Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Członek Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Prawem Europejskim. Specjalizacja: prawo gospodarcze, prawo spółek, prawo budowlane i umowy o roboty budowlane, prawo ochrony konkurencji, prawo o zamówieniach publicznych oraz prawo obrotu nieruchomościami.

Autor licznych publikacji w prawniczych periodykach, autor komentarza do ustawy o prawie zamówień publicznych w wydawnictwie Beck.

 

im

Dr Ireneusz MATUSIAK

Prawnik z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym, obejmującym wykonywanie zawodu sędziego sądu powszechnego (orzekania w I i II instancji) oraz radcy prawnego

specjalizującego się m.in. w sporach sądowych. Znajomość zagadnień dotyczących postępowań mediacyjnych wynika m.in. z wykonywanej społecznie od 2003 r. funkcji prezesa Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie oraz funkcji arbitra w Stałym Polubownym Sądzie Konsumenckim przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Praca doktorska z zakresu prawa własności intelektualnej. Autor/współautor monografii, komentarzy i opracowań dotyczących prawa autorskiego oraz własności przemysłowej. Pełnomocnik procesowy w sporach dotyczących m.in. własności intelektualnej, zagadnień IT, prawa cywilnego i prasowego.

 

mm

Mariusz MAZEPUS

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Odbył aplikację adwokacką w Łódzkiej Izbie Adwokackiej, wpisany na listę adwokacką w 2010 r. Od 2016 roku członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Przewodniczący Komisji Parlamentarno-Prawnej ORA w Łodzi. Członek Komisji ds. Ośrodka Mediacji przy ORA w Łodzi. Organizator programu „Łódzcy adwokaci dla swojego miasta”. Wiceprzewodniczący Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, skupiającego m.in. władze: adwokatury, lekarzy, notariuszy, architektów, radców prawnych, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców majątkowych. Od 2010 roku prowadzi własną kancelarię adwokacką. Specjalizuje się w dziedzinie nauki prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego. Prowadzi spory gospodarcze, mediacje sądowe, doświadczony negocjator.

 

mmm

Małgorzata MŁYNARSKA

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Aplikacja radcowska w 1986 r. Ukończyła Roczne Studia Podyplomowe w Instytucie Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa autorskiego oraz prawa reklamy, odbyła też wiele szkoleń z dziedziny prawa autorskiego i reklamy, zamówień publicznych oraz problematyki gospodarki nieruchomościami, a także organizacji pracy dla osób na stanowiskach kierowniczych. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w tym w zakresie windykacji należności, cywilnym (ze szczególnym naciskiem na nieruchomości), handlowym, pracy, autorskim oraz ogólnie pojętej własności intelektualnej. W 1995 roku rozpoczęła pracę w mediach

publicznych, w Regionalnej Rozgłośni Radiowej „Radio dla Ciebie” SA jako radca prawny

zajmujący się pełną obsługą prawną rozgłośni. W latach od 1999 do 2007 pracowała jako zastępca dyrektora Biura Prawno-Organizacyjnego, a następnie dyrektor Biura Prawno-Organizacyjnego w Polskim Radiu S.A, oraz jako radca prawny i dyrektor Biura Organizacyjno-Prawnego Poczty Polskiej S.A.

 

pn

Paweł NIEDZIAŁEK

Adwokat i doradca restrukturyzacyjny,negocjator, mediator. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Aplikację adwokacką odbył w latach 2006–2010 w Izbie Adwokackiej w Łodzi. Od 2011 roku prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką, specjalizującą się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i upadłościowego. Pełni funkcję likwidatora spółek i stowarzyszeń, kuratora spółek i stowarzyszeń oraz syndyka. Od 2015 roku posiada licencję syndyka (doradcy restrukturyzacyjnego). Zastępca przewodniczącego Komisji Parlamentarno-Prawnej Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.

 

jp

Janusz PIETRUSZEWSKI

Absolwent Wydziału Metalurgicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem gazowniczym. Na Politechnice

Warszawskiej ukończył studia podyplomowe w zakresie inżynierii gazownictwa. Po studiach pracownik biura projektowego, kopalni węgla kamiennego, a od 1993 roku związany z sektorem gazowniczym – od stanowiska starszego mistrza sieci przesyłowej po funkcję zastępcy dyrektora  OGP GAZ–SYSTEM S.A., Oddział w Świerklanach. Odbył wiele specjalistycznych szkoleń, m.in. w zakresie: audytor wewnętrznego systemu zarządzania jakością, audytor SESP, kontrola robót spawalniczych w przemyśle gazowniczym, ratownictwo gazowe dla osób dozoru, badania nieniszczące złączy spawanych w świetle wymagań normy EN 12732. Jest biegłym sądowym w zakresie: instalacje i urządzenia gazowe, stalowe sieci gazowe Sądu Okręgowego w Gliwicach.
 

RW

Rafał WIATR

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji  i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2000–2007 był pracownikiem naukowym tego wydziału i tam również otworzył przewód doktorski z zakresu prawa spółek pod kierunkiem sędziego Sądu Najwyższego prof. dr. hab. Józefa Frąckowiaka. Od 2005 r. radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych pracowników naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego, Od 2010 roku do dziś partner zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Wiatr i Partnerzy. Laureat konkursu Profesjonaliści Forbesa (2012 r.) w kategorii radca prawny – zawód zaufania publicznego. Członek licznych rad nadzorczych. Specjalizuje się w transakcjach związanych z obrotem nieruchomościami oraz w transakcjach fuzji i przejęć.

Świadczy pomoc prawną przy zabezpieczaniu transakcji handlowych oraz zagadnieniach z zakresu prawa budowlanego i umów handlowych w obrocie międzynarodowym, prawa własności intelektualnej oraz prawa własności przemysłowej – prawa energetycznego, prawa zamówień publicznych i prawa nowych technologii. Bierze również czynny udział w akcjach społecznościowych, takich jak Niebieski Parasol, zainicjowany przez KRRP, a także jako członek Stowarzyszenia Braterskiej Pomocy „OddFellows”, niesie idee wspierania najuboższych, przede wszystkim dzieci oraz osób niepełnosprawnych.