Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków IGG

Nadzwyczajne

Walne Zgromadzenie Członków IGG

Warszawa, 26 lipca 2016 r. 

 

CSG

 

W dniu 26 lipca 2016 r. odbyło się w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej Gazownictwa.

NWZC IGG podjęło m.in. Uchwałę  wprowadzającą do Statutu IGG zmianę umożliwiającą powołanie przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa Ośrodka Mediacji Gospodarczej do rozstrzygania w drodze mediacji sporów o prawa majątkowe lub niemajątkowe mogące stanowić przedmiot ugody sądowej.

Zadaniem Ośrodka będzie dążenie do bezstronnego rozwiązywania w drodze mediacji sporów w obrocie gospodarczym, a także propagowanie idei takiego sposobu rozwiązywania sporów.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków IGG uzupełniło zgodnie z zapisami Statutu IGG uzupełniło również skład Zarządu IGG i Komisji Rewizyjnej. Do Zarządu IGG weszli:

Tomasz Blacharski - Członek Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. od 24 lutego 2016 r. Absolwent Wydziałów Wiertnictwa Nafty i Gazu kierunków Gazownictwo oraz Inżynieria Naftowa i Gazownicza oraz Zarządzanie i Marketing na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Ponadto, posiada dyplom studiów menadżerskich MBA na Institut d'Administration des Entreprises – Universite Paul Cezanne – Aix-Marseille III oraz Uniwersytecie Gdańskim, a także innych studiów podyplomowych. Ukończył liczne szkolenia z zakresu zarządzania oraz IT. Zdał egzamin dla członków rad nadzorczych. Pracę w branży gazowniczej rozpoczął w 1998 r. od stażu w Occidental Petroleum Corp. Od 1999 roku związany z grupą kapitałową PGNiG, w której pełnił funkcje kierownicze. W latach 2003 – 2006 piastował funkcje dyrektorskie w Karpackiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. W latach 2006 – 2007 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Karpackiej Spółki Obrotu Gazu Sp. z o.o., a w latach 2008 -2009 Dyrektora Gazowni Krakowskiej. Od 2009 r. był zatrudniony w GAZ-SYSTEM S.A na stanowiskach managerskich, gdzie odpowiadał za rozwój infrastruktury gazowej. Był członkiem rad nadzorczych EDF Kraków S.A. Autor publikacji w czasopismach branżowych. Dyrektor Górniczy III Stopnia.

Łukasz Kroplewski - Wiceprezes Zarzadu ds Rozwoju w PGNiG S.A. Sprawuje nadzór i koordynuje funkcjonowanie Spółki  m.in. w zakresie: przedsięwzięć innowacyjnych i rozwojowych realizowanych z udziałem  PGNiG, rozpoznawania i monitorowania możliwości pozyskania funduszy unijnych na finansowanie działalności prowadzonej przez Spółkę, współpracy z operatorami systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, strategii zakupów w ramach Spółki i Grupy PGNiG, nadzoru nad działalnością normalizacyjną w Spółce, wypracowywania założeń i przepisów technicznych, norm i standardów obowiązujących w obszarze gazownictwa. Posiada tytuły magistra prawa oraz magistra administracji. Doświadczenie zawodowe zdobywał w administracji państwowej: w Urzędzie Skarbowym, Samorządowym Kolegium Odwoławczym oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od 2009 roku jest członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W latach 2014-2015 zajmował się doradztwem prawnym oraz doradztwem biznesowym. Był również wykładowcą na Politechnice Koszalińskiej. Blisko związany z branżą HR, w której z przerwami pracował w okresie od 2005 do 2011 roku, zajmując m.in. stanowiska menadżerskie i doradcze. st współtwórcą oraz mediatorem Ośrodka Mediacyjnego przy Zrzeszeniu Kupców i Przedsiębiorców w Koszalinie.

Marcin Przywara - współwłaściciel i Prezes Zarządu firmy Gascontrol Polska  Sp. z o. o. z siedzibą w Suszcu. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki o specjalności Energetyka Gazowa.Ukończył również podyplomowe studia na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Od 15 lat związany z branżą gazowniczą. Po ukończeniu studiów, chcąc zdobyć jak największą wiedzę praktyczną, rozpoczął pracę jako pracownik fizyczny. Dzięki zdobytemu doświadczeniu i aktywności na różnych szczeblach, zna problemy jakie dotykają poszczególne sektory branży. W 2008r. założył firmę Gascontrol Polska, specjalizującą się w pracach związanych z gazociągami wysokiego ciśnienia, przełączeniami hermetycznymi  T.D. Williamson,  stacjami gazowymi oraz reprezentującą kilka firm zagranicznych na rynku polskim. 

Marcin Tadeusiak - Z branżą gazowniczą związany jest od 22 lat; od 2006 roku sprawuje funkcję Prezesa Zarządu JT S.A. Jest inicjatorem kluczowych zmian i przekształceń przedsiębiorstwa oraz pomysłodawcą jego strategii. Absolwent SGGW w Warszawie. Ukończył także menedżerskie studia podyplomowe z zakresu negocjacji i mediacji, jak również rachunkowość zarządczą. Był uczestnikiem szeregu szkoleń i warsztatów z zakresu rozwoju osobistego i biznesu, w tym dwóch cykli szkoleń organizowanych przez Harvard Business Review i Canadian International Management Institute: Akademii Strategicznego Przywództwa oraz Management.

Artur Zawartko - Wiceprezes Zarządu w GAZ-SYSTEM S.A. Jest absolwentem Wydziału Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz studiów  podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej  (Zarządzania Wartością Firmy oraz Rozwoju Kapitału Ludzkiego) a także kursów menedżerskich na Akademii im. Leona Koźmińskiego i ICAN Institute. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” oraz  Wiceprezesa Zarządu spółki Nafta Polska SA.  Członek rad nadzorczych szeregu spółek sektora energetycznego i chemicznego: Międzynarodowego Przedsiębiorstwa Rurociągowego „Sarmatia”, Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA (Przewodniczący Rady), Zakładów Chemicznych „Organika Sarzyna” SA (Przewodniczący Rady). Wieloletni mianowany pracownik Najwyższej Izby Kontroli, w której m.in. pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Strategii oraz Departamentu Metodyki Kontroli Rozwoju Zawodowego.  W okresie swojej pracy zawodowej na wyższych stanowiskach menedżerskich w spółkach akcyjnych przeprowadzał procesy reorganizacji przedsiębiorstwa nadającej mu charakter spółki prawa handlowego zorientowanej na wypracowywanie i realizację strategii rozwoju;  uczestniczył w pracach Międzyrządowych Grup Roboczych negocjujących międzynarodowe umowy o współpracy w sektorze energetycznym (Polska, Ukraina, Litwa, Azerbejdżan, Gruzja) oraz grup roboczych negocjujących umowy między spółkami: PERN Przyjaźń z Uktransnafta (Ukraina),  State Oil Company od Azerbejdżan Republic („SOCAR”), Georgian Oil and Gas Corporation Ltd. („GOGC”), Klaipedos Nafta (Litwa) o przystąpieniu do spółki MPR Sarmatia sp. z o.o.  W ramach prac w organach nadzorczych spółek prawa handlowego pracował przy procesach prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych spółek branży chemicznej.

Wszystkim osobom serdecznie gratulujemy i dziękujemy, że zgodzili się pracować społecznie dla dobra całej branży gazowniczej. 

Równocześnie serdecznie dziękujemy panom: Andrzejowi Dębogórskiemu, Maciejowi Szumskiemu i Waldemarowi Wójcikowi za ich wkład i pracę w rozwój zarówno Izby Gospodarczej Gazownictwa jak i całej branży. 

 

Galeria Zdjęć