Hub gazowy na horyzoncie - Sympozjum w Zakopanem

 

Hub gazowy na horyzoncie

- Sympozjum w Zakopanem

 

cm

 

Dostawy gazu skroplonego oraz perspektywa połączenia ze złożami gazu ziemnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym dają szansę na utworzenie hubu gazowego w Polsce. O nadziejach i wyzwaniach związanymi z tym projektem rozmawiali eksperci branży podczas sympozjum w Zakopanem.

 

Podczas wydarzenia zorganizowanego 20 i 21 stycznia 2017 r. przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa uczestnicy podkreślali znaczenie stworzenia hubu gazowego jako znaczącego projektu Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), która zostanie przyjęta przez Radę Ministrów. Witold Słowik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, wskazał na ścisłe zdefiniowanie hubu w obszarze energii oraz jego szczególne znaczenie dla zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego, zwiększenia poziomu inwestycji oraz zmniejszenia emisji CO2. – Hub to platforma obrotu hurtowego, która kreuje nowe rozwiązania, daje możliwość bilansowania gazu i wymusza transparentność rynku – wyjaśniał.

slowik

W SOR zdefiniowano obszar energii jako realizację niezbędnych działań w zakresie dywersyfikacji dostaw energii i sprostanie wymogom klimatycznym unii europejskiej oraz korzystaniu z różnych źródeł  energii – gaz jako paliwo niskoemisyjne odgrywa tutaj szczególną rolę. SOR kładzie też nacisk na zieloną energię, czyli źródła odnawialne. W ramach dokumentu Europa 2020 Polska jest zobligowana do zmniejszenia emisji CO2. Dlatego w ramach realizacji programu SOR niezbędna jest realizacja  szeregu poważnych inwestycji dla stworzenia hubu gazowego jako centrum dystrybucji, magazynowania i przesyłu gazu.

Otwierając sympozjum, prezes IGG Cezary Mróz zwrócił uwagę na ważność naszego położenia geograficznego w tym dostęp do morza, co umożliwia odbiór paliwa LNG, którego znaczenie na świecie rośnie. – Dostawy gazu skroplonego oraz projekt budowy gazociągu z szelfu norweskiego w pewnej perspektywie czasowej dają szansę na utworzenie hubu gazowego w Polsce. Nasze możliwości wynikają z infrastruktury krajowej, planowanych kolejnych połączeń z sąsiednimi państwami oraz posiadanie Towarowej Giełdy Energii jako konkurencyjnej przewagi w odniesieniu do państw Europy Wschodniej i Środkowej – mówił.  

Zaproszeni prelegenci przedstawili niezbędne warunki regulacyjne dla powstania hubu w Polsce na tle doświadczeń światowego funkcjonowania hubów, jego rolę w globalnym rynku gazu oraz konieczne działania w zakresie rozbudowy infrastruktury magazynowania, dystrybucji i przesyłu gazu. Podkreślono rosnącą rolę gazu w transporcie morskim oraz jego wykorzystanie jako paliwa do statków.

W panelach dyskusyjnych przedstawiciele Ministerstwa Energii, segmentów dystrybucji, magazynowania i obrotu gazem oraz goście z Ukrainy podkreślili konieczność skoordynowania działań w poszczególnych obszarach w tym m.in. z URE i TGE oraz poszczególnych realizatorów inwestycyjnych . Koordynacja działań jest istotna ze względu na uwarunkowania geopolityczne i relacje z Ukrainą, gdzie Polska już dzisiaj jest znaczącym dostawcą. – To wszystko stwarza perspektywy dla realizacji tego strategicznego projektu – zgodzili się uczestnicy dyskusji.

pan 1

Przedstawiciele Ministerstwa Energii, instytutów naukowych i uczelni technicznych podkreślili potrzebę rozwoju nowych kierunków dostaw, rozbudowy interkonektorów z krajami ościennymi i zwiększania przepustowości krajowej sieci przesyłowej jako fundamentu projektu. PGNiG SA podkreśliło konieczność stworzenia kilku kierunków dostaw gazu jako zwiększenia bezpieczeństwa, eliminacji ryzyk w dostawach gazu oraz rynkowych cen.

pan 2

– Wola rządu dla realizacji projektu została wyrażona w projekcie SOR – podkreślił minister Witold Słowik. Wyraził potrzebę działań organizacyjnych dla realizacji inwestycji przez branżę, zachęcając do korzystania z różnych źródeł finansowania m.in. Europejskiego Funduszu na Rzecz Inwestycji Strategicznych.

– Z wypowiedzi ministra  jasno wynika, iż jest zabezpieczenie roli hubu od strony politycznej, a jako branża musimy rozwinąć sieci przesyłowe, dystrybucję i nowych kierunków dostaw – podsumował prezes IGG. Według uczestników sympozjum koordynować to znaczące dla kraju przedsięwzięcie powinien koordynować Minister Rozwoju i Finansów przy udziale Ministerstwa Energii we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.