Zmiany w Prezydium Zarządu IGG 

 

ZMIANY 

W PREZYDIUM ZARZĄDU

IZBY GOSPODARCZEJ GAZOWNICTWA


 

1 marca 2017 r. Zarząd Izby Gospodarczej Gazownictwa przyjął rezygnacje Cezarego Mroza z funkcji Prezesa Zarządu i  Jacka Jaworskiego z funkcji Wiceprezesa Zarządu. Jednocześnie w przeprowadzonych  wyborach uzupełniających, w głosowaniu tajnym, na Prezesa Zarządu IGG wybrany został Łukasz Kroplewski, a na stanowiska Wiceprezesów Zarządu - Tomasz Blacharski i Artur Zawartko.  

Zarząd podziękował ustępującemu Prezesowi i Wiceprezesowi za zaangażowanie i pracę na rzecz Izby Gospodarczej Gazownictwa liczącej się organizacji samorządowej, ważnego uczestnika dialogu społecznego w Polsce.

 

PREZYDIUM ZARZĄDU IGG:

 

​​ŁK

Łukasz Kroplewski (PGNiG SA)
- Prezes  Zarządu IGG

Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie SA, sprawuje nadzór i koordynuje funkcjonowanie Spółki oraz Grupy Kapitałowej PGNiG m.in. w zakresie przedsięwzięć innowacyjnych i rozwojowych, działalności normalizacyjnej, wypracowywania założeń i przepisów technicznych, norm i standardów obowiązujących w obszarze gazownictwa. Jest magistrem prawa oraz magistrem administracji. Doświadczenie zawodowe zdobywał w administracji państwowej. Na Politechnice Koszalińskiej wykładał Prawo własności intelektualnej. Blisko związany z branżą HR, z którą współpracował od 2005 roku, obejmując stanowiska menadżerskie. W spółkach kapitałowych zajmował się doradztwem prawnym oraz doradztwem biznesowym. Od 2009 roku jest członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Współtwórca oraz mediator Ośrodka Mediacyjnego przy Zrzeszeniu Kupców i Przedsiębiorców w Koszalinie. Jest członkiem Grupy Eksperckiej ds. Metanu z Kopalń Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (The UNECE Group of Experts on Coal Mine Methane). Dzięki Jego staraniom Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA dołączyło do Międzynarodowego Centrum Doskonałości w zakresie  metanu z kopalń węgla (ICE-CMM, International Centre  of  Excellence on Coal Mine Methane). Od lipca  2016 roku Wiceprezes Zarządu IGG, a od 1 marca 2017 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa.

 

TB

Tomasz Blacharski (PSG Sp. z o.o.)

- Wiceprezes Zarządu IGG

Członek Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. od 24 lutego 2016 r. Absolwent Wydziałów Wiertnictwa Nafty i Gazu kierunków Gazownictwo oraz Inżynieria Naftowa i Gazownicza oraz Zarządzanie i Marketing na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Ponadto, posiada dyplom studiów menadżerskich MBA na Institut d'Administration des Entreprises – Universite Paul Cezanne – Aix-Marseille III oraz Uniwersytecie Gdańskim, a także innych studiów podyplomowych. Ukończył liczne szkolenia z zakresu zarządzania oraz IT. Zdał egzamin dla członków rad nadzorczych. Pracę w branży gazowniczej rozpoczął w 1998 r. od stażu w Occidental Petroleum Corp. Od 1999 roku związany z grupą kapitałową PGNiG, w której pełnił funkcje kierownicze. W latach 2003 – 2006 piastował funkcje dyrektorskie w Karpackiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. W latach 2006 – 2007 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Karpackiej Spółki Obrotu Gazu Sp. z o.o., a w latach 2008 -2009 Dyrektora Gazowni Krakowskiej. Od 2009 r. był zatrudniony w GAZ-SYSTEM S.A na stanowiskach managerskich, gdzie odpowiadał za rozwój infrastruktury gazowej. Był członkiem rad nadzorczych EDF Kraków S.A. Od 1 marca 2017 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa.

 

AZ

Artur Zawartko (GAZ-SYSTEM S.A.)

- Wiceprezes Zarządu IGG

Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w GAZ-SYSTEM S.A. Jest absolwentem Wydziału Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej  i dwu studiów  podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej  (Zarządzania Wartością Firmy oraz Rozwoju Kapitału Ludzkiego) a także kursów menedżerskich na Akademii im. Leona Koźmińskiego i ICAN Institute. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” oraz  Wiceprezesa Zarządu spółki Nafta Polska SA.  Członek rad nadzorczych szeregu spółek sektora energetycznego i chemicznego: Międzynarodowego Przedsiębiorstwa Rurociągowego „Sarmatia”, Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA (Przewodniczący Rady), Zakładów Chemicznych „Organika Sarzyna” SA (Przewodniczący Rady). Wieloletni mianowany pracownik Najwyższej Izby Kontroli, w której m.in. pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Strategii oraz Departamentu Metodyki Kontroli Rozwoju Zawodowego.  W okresie swojej pracy zawodowej na wyższych stanowiskach menedżerskich w spółkach akcyjnych przeprowadzał procesy reorganizacji przedsiębiorstwa nadającej mu charakter spółki prawa handlowego zorientowanej na wypracowywanie i realizację strategii rozwoju;  uczestniczył w pracach Międzyrządowych Grup Roboczych negocjujących międzynarodowe umowy o współpracy w sektorze energetycznym (Polska, Ukraina, Litwa, Azerbejdżan, Gruzja) oraz grup roboczych negocjujących umowy między spółkami: PERN Przyjaźń z Uktransnafta (Ukraina),  State Oil Company od Azerbejdżan Republic („SOCAR”), Georgian Oil and Gas Corporation Ltd. („GOGC”), Klaipedos Nafta (Litwa) o przystąpieniu do spółki MPR Sarmatia sp. z o.o.  W ramach prac w organach nadzorczych spółek prawa handlowego pracował przy procesach prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych spółek branży chemicznej. Od 1 marca 2017 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa.