Posiedzenia KST

Komunikat po

XXXVI Plenarnym Posiedzeniu Komitetu Standardu Technicznego IGG 

W dniu 04 listopada 2016 r. w Warszawie odbyło się XXXVI Plenarne Posiedzenie Komitetu Standardu Technicznego Izby Gospodarczej Gazownictwa, które prowadził Przewodniczący KST Pan Kazimierz Nowak. W posiedzeniu uczestniczyło 17 z 24 członków KST. Ponadto
w posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz IGG oraz kierownik i zastępca kierownika ZR Nr 8. Plenarne Posiedzenie odbyło się zgodnie z porządkiem obrad przekazanym członkom KST w zaproszeniu na przedmiotowe posiedzenie.

Uczestnicy posiedzenia zostali poinformowani o:

 • Dokumentach Standaryzacyjnych ustanowionych przez Zarząd IGG,
 • Zmianach osobowych w KST,
 • Zgłoszeniu przez IGG ekspertów z branży do prac w Narodowym Centrum Badań
  i Rozwoju (Komunikat IGG nr 32/2016).

Wręczono powołanie nowemu członkowi KST Panu Grzegorzowi Rosłonkowi (przedstawiciel PGNiG S.A.) oraz powołano w/w członka KST na Wiceprzewodniczącego KST. Jednocześnie podziękowano za pracę dotychczasowemu Wiceprzewodniczącemu KST Panu Włodzimierzowi Sanockiemu.

Podjęta została:

 • Uchwała Nr 139/XI/2016 z dnia 04 listopada 2016 r. w sprawie odwołania
   i powołania Wiceprzewodniczącego KST, podziękowanie za prace w KST dla Pana Włodzimierza Sanockiego oraz powołanie na członka KST Pana Grzegorza Rosłonka;
 • Uchwała Nr 140/XI/2016 z dnia 04 listopada 2016 r. w sprawie Zatwierdzenie zgłoszonego nowego tematu pracy standaryzacyjnej dotyczącego chromatografów do oznaczania zawartości siarki  do opracowania w latach 2017 – 2018 przez Zespół Roboczy nr 2;
 • Uchwała Nr 141/XI/2016 z dnia 04 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany na stanowisku Kierownika i Z-cy Kierownika ZR8. Kierownikiem ZR8 został Pan Kazimierz Łabęcki z PSG Sp. z o.o., Z-cą Kierownika ZR8 został Pan Michał Sekita z GAZ-SYSTEM S.A.
 • Uchwała Nr 142/XI/2016 z dnia 04 listopada 2016 r. w sprawie zmiany tematu prac standaryzacyjnych, harmonogramu pracy standaryzacyjnej, koncepcji, oraz składu Zespołu Roboczego Nr 8. Temat pracy standaryzacyjnej otrzymał brzmienie Wytyczne Techniczne dot. Budowy sieci gazowych oraz Użytkowania sieci gazowych.
 • Uchwała Nr 143/XI/2016 z dnia 04 listopada 2016 r. w sprawie powołanie Partnera ZR8.Partnerem ZR8 został Pan Wojciech Kietliński z PSG Sp. z  o.o.
 • Uchwała Nr 144/XI/2016 z dnia 04 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenie planu pracy KST na lata 2017-2018

Kierownik Sekretariatu KST omówił aktualny stan prac Zespołów Roboczych z uwzględnieniem propozycji prac na 2017-2018 r.

Ustalono ,że w związku z 10-leciem KST,  następne Plenarne Posiedzenie KST IGG odbędzie się w lutym 2017 r. w Warszawie, a w przypadkach pilnych wykorzystana zostanie forma głosowania elektronicznego.

Komunikat sporządził Sekretariat KST – 08 listopad 2016 r.

Komunikat zatwierdził Wiceprzewodniczący KST – 10 listopad 2016 r.

 

 

Komunikat po

XXXV Plenarnym Posiedzeniu Komitetu Standardu Technicznego IGG 

 

W dniu 31 marca 2016 r. w Warszawie odbyło się XXXV Plenarne Posiedzenie Komitetu Standardu Technicznego Izby Gospodarczej Gazownictwa, które prowadził Wiceprzewodniczący KST Pan Włodzimierz Sanocki. W posiedzeniu uczestniczyło 22 z 24 członków KST. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli kierownicy i zastępcy kierowników ZR Nr 29 i Nr 10. Plenarne Posiedzenie odbyło się zgodnie z porządkiem obrad przekazanym członkom KST w zaproszeniu na przedmiotowe posiedzenie.

Dyrektor IGG poinformował m.in. o:

 • Ustanowieniu przez Zarząd IGG dokumentów:
 • Standaryzacja Techniczna IGG z dnia 02 luty 2016 r. oraz Regulamin Pracy KST IGG z dnia 22 grudnia 2015 r.
 • Ustanowieniu przez Zarząd IGG ST: 
 • ST-IGG-0206:2015 Ocena jakości gazów ziemnych. Chromatografy gazowe laboratoryjne do analizy składu gazu ziemnego
 • ST-IGG-1001:2015 Gazociągi Oznakowanie tras gazociągów Wymagania ogólne
 • ST-IGG-1002:2015 Gazociągi – Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne – Wymagania i badania.
 • ST-IGG-1003:2015 Gazociągi – Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe – Wymagania i badania.
 • ST-IGG-1004:2015 Gazociągi – Tablice orientacyjne – Wymagania i badania.
 • ST-IGG-1501:2015 Filtry do stosowania na sieciach gazowych
 • zmianach w składzie KST

Wręczono powołania nowym członkom KST oraz podziękowania członkom KST, którzy zakończyli pracę w KST. w związku

Podjęta została:

 • Uchwała Nr 131/III/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu „Wytyczne dotyczące opracowania i redagowania Dokumentów Standaryzacyjnych (DS.) Izby Gospodarczej Gazownictwa” i
 • Uchwała Nr 132/III/2016 z dnia 31 marca 2016 r w sprawie zatwierdzenia dokumentu "Wytyczne pracy Zespołów Roboczych (ZR) ")
 • Uchwała Nr 133/III/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Roboczego Nr 10 w związku z zakończeniem prac standaryzacyjnych.
 • Uchwała Nr 134/III/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Roboczego Nr 15 w związku z zakończeniem prac standaryzacyjnych.
 • Uchwała Nr 135/III/2016 z dnia 31 marca 2016 r w sprawie przyjęcia WT-IGG-2901:2015 „Przeprowadzenie próby zastosowania bezsiarkowego środka nawaniającego w sieciach gazowych”
 • Uchwały Nr 136/III/2016 z dnia 31 marca 2016 r w sprawie zmiany harmonogramu pracy standaryzacyjnej, koncepcji oraz składu Zespołu Roboczego Nr 28

Kierownik Sekretariatu KST, Prezydium KST oraz Dyrektor IGG przedstawili propozycję dot. aktualizacji tematów prac standaryzacyjnych (po XXXIV PP KST IGG oraz w związku z Komunikatem nr 37/2015 IGG). Członkowie KST postanowili iż należy kontynuować prace standaryzacyjne w szczególności w połączonych Zespołach ZR Nr 8 i 17 (opracowanie Wytycznych Technicznych dot. Budowy sieci gazowej” oraz „Użytkowania sieci gazowej”, a w następnej kolejności dot. "Oceny stanu technicznego gazociągów" i „Oceny niezawodności sieci gazowej") oraz w ZR 23 (Wytyczne Techniczne „Książka obiektu (obiektów) sieci gazowej. Wzór. Wymagania i zalecenia.” , ZR28 (Standardy Techniczne dot. odpowiednio Zasad klasyfikacji uszkodzeń ścianek stalowych gazociągów oraz dalsze postepowanie, w tym określanie MOP takich gazociągów” oraz „Metody napraw uszkodzeń w ściankach stalowych gazociągów (w zależności od sklasyfikowania uszkodzenia).”). i ZR30 (Wytyczne dot. Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać gazociągi i ich usytuowanie w zbliżeniu do napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokich napiec, podziemnych kabli elektroenergetycznych oraz elektrowni wiatrowych.” Jednocześnie przedyskutowano zgłoszone nowe tematy prac standaryzacyjnych takich jak:

 • „Zastosowanie dronów do monitorowania sieci gazowych” (w ramach dyskusji ustalono iż temat powinien dotyczyć zbierania danych z powietrza i ich interpretacji.  Temat zostanie jeszcze przedyskutowany.
 • „Kompensatory”. Ustalono iż temat zostanie ustalony w trybie roboczym i przedstawiony na następnym PP KST IGG.

Ustalono iż następne Plenarne Posiedzenie KST IGG odbędzie się w czerwcu 2016 r. w Warszawie, a w przypadkach pilnych wykorzystana zostanie forma głosowania elektronicznego.

 

Komunikat sporządził Sekretariat KST – 01 kwiecień 2016 r.
Komunikat zatwierdził Wiceprzewodniczący KST – 01 kwiecień 2016 r.

 

Komunikat po

XXXIV Plenarnym Posiedzeniu Komitetu Standardu Technicznego IGG 

 

W dniu 16 grudnia 2015 r. w Warszawie odbyło się XXXIV Plenarne Posiedzenie Komitetu Standardu Technicznego Izby Gospodarczej Gazownictwa, które prowadził Przewodniczący KST. W posiedzeniu uczestniczyło 23 z 30 członków KST. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli kierownicy i zastępcy kierowników ZR Nr 2, Nr 10, Nr 15 i 20. Plenarne Posiedzenie odbyło się zgodnie z „porządkiem” obrad przekazanym członkom KST w zaproszeniu na przedmiotowe posiedzenie.

Dyrektor IGG poinformował m.in. o:

 • ustanowieniu przez Zarząd IGG ST-IGG-0207:2015 „Protokół komunikacyjny GAZ-MODEM 3”,
 • publikacji Biuletynu Technicznego Nr 8 Przepisy Techniczne i Normy w Gazownictwie wg. stanu na dzień 17 listopada 2015 r. na stronie www.igg.pl,
 • pracach dot. ZR 29 (nawaniacz bezsiarkowy).

Prezydium KST, Dyrektor Izby Gospodarczej Gazownictwa oraz Kierownik Sekretariatu KST wręczyli podziękowania Pani Krystynie Kuchcie w związku z zakończeniem pracy w Sekretariacie KST IGG.

Podjęta została:

 • Uchwała Nr 124/XII/2015 z dnia 16 grudnia 2015w sprawie zatwierdzenia projektu Standardu Technicznegopr. ST-IGG-0206:2015Ocena jakości gazów ziemnych. Chromatografy gazowe laboratoryjne do analizy składu gazu ziemnego i skierowania do Zarządu IGG w celu ustanowienia.
 • Uchwała Nr 125/XII/2015 z dnia 16 grudnia 2015w sprawie zatwierdzenia projektów Standardów TechnicznychprST-IGG-1001:2015Gazociągi Oznakowanie tras gazociągów Wymagania ogólne,prST-IGG-1002:2015Gazociągi – Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne – Wymagania i badania,prST-IGG-1003:2015Gazociągi – Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe – Wymagania i badania,prST-IGG-1004:2015Gazociągi – Tablice orientacyjne – Wymagania i badania i skierowania do Zarządu IGG w celu ustanowienia w miejsce poprzednio obowiązujących Standardów Technicznych z 2011 r.
 • Uchwała Nr 126/XII/2015 z dnia 16 grudnia 2015w sprawie zatwierdzenia projektu Standardu TechnicznegoprST-IGG-1501:2015Filtry do stosowania na sieciach gazowych i skierowania do Zarządu IGG w celu ustanowienia w miejsce poprzednio obowiązującego Standardu Technicznego z 2011 r.
 • Uchwała Nr 127/XII/2015 z dnia 16 grudnia 2015 w sprawie zmiany tematu prac standaryzacyjnej ZR20z „Dostosowanie dotychczas użytkowanych gazociągów do nowych regulacji w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe oraz w zakresie podwyższania ciśnień roboczych. Wymagania i zalecenia” na „Podwyższanie ciśnień roboczych w gazociągach – wymagania i zalecenia”, harmonogramu pracy standaryzacyjnej, koncepcji oraz składu Zespołu Roboczego Nr 20.

Kierownik Sekretariatu KST, Prezydium KST oraz Dyrektor IGG przedstawili stanowisko dot. aktualizacji tematów prac standaryzacyjnych po otrzymaniu odpowiedzi na Komunikat nr 37/2015 IGG. Członkowie KST postanowili kontynuować prace dot. aktualizacją tematów prac standaryzacyjnych w tym w szczególności dot. ZR Nr 8, 9, 17, 30 i 32.

Podjęta zostałaUchwała Nr 128/XI/2015 z dnia 16 grudnia 2015 w sprawie rozwiązania Zespołu Roboczego Nr 18który miał opracować ST pn „Warunki techniczne projektowania, budowy i użytkowania gazociągów wysokiego ciśnienia powyżej 10MPa. Wymagania i zalecenia” orazUchwała Nr 129/XI/2015 z dnia 16 grudnia 2015 w sprawie unieważnienia tematu prac Nr 22pn „Kolumny wydmuchowe - wytyczne do projektowania i realizacji”.

Kierownik Sekretariatu KST, Prezydium KST oraz Dyrektor IGG omówili, po otrzymaniu uwag od członków KST, projekt ostatecznych zmian w dokumentach,: „Standaryzacja Techniczna Izby Gospodarczej Gazownictwa” - projekt "Regulamin pracy Komitetu Standardu Technicznego Izby Gospodarczej Gazownictwa" – projekt. Członkowie KST, po merytorycznej dyskusji zarekomendowali przyjęcie w/w dokumentów przez Zarząd IGG.

Ustalono iż następne Plenarne Posiedzenie KST IGG odbędzie się w marcu 2016 r. w Warszawie, a w przypadkach pilnych wykorzystana zostanie forma głosowania elektronicznego.

 

Komunikat sporządził Sekretariat KST – 17 grudnia 2015 r.
Komunikat zatwierdził Przewodniczący KST – 17 grudnia 2015 r.

 

 

 

 Komunikat po

XXXIII Plenarnym Posiedzeniu Komitetu Standardu Technicznego IGG 

 

W dniu 21 października 2015 r. w Warszawie odbyło się XXXIII Plenarne Posiedzenie Komitetu Standardu Technicznego Izby Gospodarczej Gazownictwa, które prowadził Przewodniczący KST. W posiedzeniu uczestniczyło 26 z 30 członków KST. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli kierownicy i zastępcy kierowników ZR Nr 2, Nr 14 i Nr 19 oraz zaproszeni goście. Plenarne Posiedzenie odbyło się zgodnie z „porządkiem” obrad przekazanym członkom KST w zaproszeniu na przedmiotowe posiedzenie.

Dyrektor IGG poinformował o:

a.       podjęciu przez Zarząd Izby następujących uchwał z dnia 18 sierpnia 2015  r. ustanawiających ST-IGG-0205:2015 „Ocena jakości gazów ziemnych. Chromatografy   gazowe   procesowe   do  analizy  składu  gazu  ziemnego”;  ST-IGG-0401:2015 „Sieci gazowe. Strefy Zagrożenia Wybuchem. Ocena  i  Wyznaczanie”; ST-IGG-1401:2015  „Kody  kreskowe  dla  urządzeń  w punktach  gazowych.  Kody  kreskowe  dla  gazomierzy  miechowych”;   ST-IGG-1402:2015 „Kody kreskowe dla urządzeń w punktach gazowych. Kody  kreskowe dla reduktorów”; ST-IGG-1403:2015 „Kody kreskowe dla urządzeń w punktach gazowych. Kody kreskowe dla plomb” 

b.      zmianach w składzie KST:

 • rezygnacja Kierownika Sekretariatu KST– Anatola Tkacza i powołanie Andrzeja Buryło do sprawowania tej funkcji;
 • odwołania - Jacek Jaworski INiG-PIB w Krakowie, Mirosław Wójcicki Instalatorstwo Sanitarne C.O. i Gazowe Jeziory, Andrzej Harasym BPG Gazoprojekt S.A.
 • powołania - Paweł Kułaga INiG- PIB w Krakowie, Robert Lech PEGAS Sp. z o.o.

Prezydium KST, Dyrektor Izby Gospodarczej Gazownictwa oraz Kierownik Sekretariatu KST wręczyli, obecnym na posiedzeniu, Anatolowi Tkaczowi, i Andrzejowi Harasymowi podziękowania za pracę na rzecz standaryzacji technicznej Izby Gospodarczej Gazownictwa, w związku z zakończeniem pracy w KST.

Jednocześnie Prezydium KST, Dyrektor Izby Gospodarczej Gazownictwa oraz Kierownik Sekretariatu KST wręczyli Pawłowi Kuładze i Robertowi Lechowi powołania na członka KST.

Kierownik Sekretariatu KST omówił Protokół z przeprowadzonego w dn. 30.IV.- 22.VII.2015r. głosowania internetowego nad ww. projektami ST.

Podjęta została Uchwała Nr 119/X/2015  z dnia 21 października 2015 roku w sprawie rezygnacji Andrzeja Buryło z funkcji zastępcy kierownika ZR Nr 2.

Podjęta został Uchwała Nr 120/X/2015 z dnia 21 października 2015 w sprawie zatwierdzenia prST-IGG-0207:2015projektu Standardu Technicznego ST-IGG-0207:2015 „Protokół komunikacyjny GAZ-MODEM 3” i skierowania do Zarządu IGG w celu ustanowienia.

Podjęta została Uchwała Nr 121/X/2015 z dnia 21 października 2015 w sprawie rozwiązania Zespołu Roboczego Nr 14.Następnie wręczono podziękowania Arturowi Szelcowi  z PSG Sp. z o.o. za pracę na stanowisku Kierownika ZR 14 oraz przekazano podziękowania Tadeusz Rostkowski  z ZWUG INTERGAZ Tarnowskie Góry za pracę w na stanowisku Zastępcy Kierownika ZR 14.

W związku z rezygnacją z funkcji Kierownika ZR 19 Andrzeja Barczyńskiego oraz wnioskiem  o powołanie w Jego miejsce Macieja Szymury z PSG Sp. z o.o. zostałapodjęta Uchwała Nr 122/X/2015 z dnia 21 października 2015 w sprawie zmiany na funkcji kierownika i zastępcy kierownika Zespołu Roboczego Nr 19.Następnie przekazano podziękowania Panu Andrzejowi Barczyńskiemu za pracę na stanowisku Kierownika ZR 19 oraz wręczono potwierdzenie powołania Panu Maciejowi Szymurze na stanowisko Kierownika ZR 19.

Powołano Wojciechowa Kantora z PSG Sp. z o.o. na stanowisko Partnera ZR 19.

Podjęta została Uchwała Nr 123/X/2015 z dnia 21 października 2015 w sprawie zmiany w składzie Zespołu Roboczego Nr 5.

W wyniku dyskusji nad zmianą tematu prac standaryzacyjnych ZR Nr 20 z „Dostosowanie dotychczas użytkowanych gazociągów do nowych regulacji w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe oraz w zakresie podwyższania ciśnień roboczych. Wymagania i zalecenia” na „Podwyższanie ciśnień roboczych w gazociągach – wymagania  i zalecenia”, uzgodniono iż na następnym Plenarnym Posiedzeniu KST Kierownik ZR 20 oraz Kierownik Sekretariatu KST przedłożą do zatwierdzenia zaktualizowany harmonogram prac standaryzacyjnych, koncepcje pracy standaryzacyjnej oraz budżet ZR 20 wynikające ze zmian tematu.

Kierownika Sekretariatu KST, Prezydium KST oraz Dyrektor IGG przedstawili wyniki aktualizacji pracy ZR przeprowadzonej w dniach 20.07-14.08.2015 r. oraz poinformowali o aktualizacji tematów prac standaryzacyjnych - Komunikat nr 37/2015 IGG.

Kierownika Sekretariatu KST, Prezydium KST oraz Dyrektor IGG omówili projekt zmian w dokumentach: „Standaryzacja Techniczna Izby Gospodarczej Gazownictwa” - projekt "Regulamin pracy Komitetu Standardu Technicznego Izby Gospodarczej Gazownictwa" – projekt. Członkowie KST potwierdzili, iż kierunek zmian w przedmiotowych dokumentach jest prawidłowy, ale wymaga jeszcze doprecyzowania niektórych zapisów.Ponadto w wyniku dyskusji nad w/w tematem uzgodniono, iż członkowie KST prześlą ewentualne uwagi do w/w dokumentów do 28.10.2015 r.

Ustalono termin następnego Plenarnego Posiedzenia KST na 16.12.2015 r. w Warszawie.

 

Komunikat po

XXXII Plenarnym Posiedzeniu Komitetu Standardu Technicznego IGG 

 

W dniu 5 marca 2015 roku w Warszawie odbyło się XXXII plenarne posiedzenie Komitetu Standardu Technicznego Izby Gospodarczej Gazownictwa, które prowadzili: Kazimierz Nowak – Przewodniczący KST i Eliza Dyakowska – Wiceprzewodnicząca KST.     W posiedzeniu uczestniczyło 27 z 31 członków KST, których aktualnie liczy KST. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli kierownicy i zastępcy kierowników ZR Nr 2, Nr 12 i Nr 29.

Przyjęty przez KST porządek posiedzenia obejmował m.in.: informację Andrzeja Schoeneicha Dyrektora Izby o podjętych przez Zarząd decyzjach dotyczących działalności standaryzacyjnej, przedstawienie przez Prezydium KST „Sprawozdanie z działalności  KST za rok 2014”, rozpatrzenie wniosku kierownika Sekretariatu KST o rozwiązanie ZR Nr 12 w związku z zakończeniem prac standaryzacyjnych, c.d. rozpatrzenie wniosku Roberta Kwiatkowskiego kierownika ZR Nr 2, w sprawie zatwierdzenia Standardu Technicznego ST-IGG-0204:2015 „Urządzenia elektroniczne – wymagania i sprawdzenia”, c.d. rozpatrzenie wniosku Macieja Bućko, kierownika ZR Nr 29, w sprawie zatwierdzenia opracowanego przez ZR Nr 29 projektu Standardu Technicznego ST-IGG-2901:2015 „Zastosowanie bezsiarkowego środka nawaniającego w sieciach gazowych”.

Przewodniczący KST i Dyrektor Izby Gospodarczej Gazownictwa wręczyli Joannie Pindelskiej (Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie), wobec zakończenia pracy w KST, podziękowanie od Zarządu IGG i KST za wielki wkład pracy w KST w okresie od lutego 2007 r. do grudnia 2014 r. na rzecz rozwoju standaryzacji technicznej Izby Gospodarczej Gazownictwa.

Andrzej Schoeneich poinformował o podjęciu przez Zarząd Izby następujących uchwał z dnia 8 stycznia 2015 r.: Nr 01/2015 ustanawiającą ST-IGG-0201:2014 „Protokół komunikacyjny SMART-GAS” oraz Nr 02/2015 ustanawiającą ST-IGG-1201:2014 „Metoda próżniowa. Odpowietrzanie i napełnianie gazem ziemnym sieci gazowej” i ST-IGG-1202:2014 „Metoda próżniowa. Odpowietrzanie i napełnienie gazem ziemnym instalacji gazowej. Kontrolna próba szczelności”.

Dyrektor poinformował również o pracach nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. Z uwagi na dużą ilość uwag i opinii, niekiedy sprzecznych, które są do rozpatrzenia nie widać szans na zakończenie prac (uzgodnienia międzyresortowe) nad rozporządzeniem do końca 2015 r.

Przewodniczący KST w imieniu Prezydium KST przedstawił „Sprawozdanie z działalności KST za rok 2014”, podkreślając, że KST odbył 5 plenarnych posiedzeń, zatwierdził  siedem projektów Standardów Technicznych: ST-IGG-0101:2014 „Wytyczne wzorcowania  gazomierzy  przy  ciśnieniu  pr>4 bar”, ST-IGG-0201:2014 „Protokół komunikacyjny  SMART-GAS”, ST-IGG-0202:2014 „Pomiary i rozliczenia paliwa gazowego”,  ST-IGG-0504:2014 „Zespoły gazowe na przyłączach. Wymagania w zakresie obsługi”,  ST-IGG-0704:2014 „Nawanianie paliw gazowych. Kontrola nawaniania paliw gazowych metodami odory metrycznymi”, ST-IGG-2601:2014 „Prace gazoniebezpieczne. Wymagania w zakresie organizacji, wykonywania i dokumentowania”,   ST-IGG-2701:2014 „Zasady rozliczeń paliw gazowych w jednostkach energii”, oraz dwa projekty Standardów Technicznych po weryfikacji i aktualizacji, po upływie trzech lat od ustanowienia:  ST-IGG-1201:2014 „Metoda próżniowa. Odpowietrzanie i napełnianie gazem ziemnym sieci gazowej” i ST-IGG-1202:2014 „Metoda próżniowa. Odpowietrzanie i napełnianie gazem ziemnym instalacji gazowej. Kontrolna próba szczelności”. KST dokonywał zmian na funkcjach kierowników i zastępców kierowników ZR oraz powoływał Partnerów ZR. W 2014 roku pracowały 22 ZR, w tym niektóre istniały tylko formalnie. W ZR jest aktualnie zarejestrowanych 376 członków, pracowników firm zrzeszonych w Izbie Gospodarczej Gazownictwa.

W dyskusji nad sprawozdaniem członkowie Prezydium KST podkreślili, że trzeba dokonać aktualizacji harmonogramów pracy przez poszczególne ZR, i w tym zakresie oczekuje się odpowiednich wniosków kierowników ZR wraz z informacją o aktualnym stanie prac w ZR. Członkowie KST otrzymają stosowne analizy stanu zaawansowania opracowań i organizacji prac wszystkich ZR, wraz z rekomendacją zmian Sekretariatu KST o ile będą zasadne. Członkowie KST postanowili nie zmieniać wysokiego progu akceptacji uchwał w głosowaniu elektronicznym, wymagającego opowiedzenia się „za” 4/5 członków KST dla zatwierdzenia opracowanego projektu Standardu Technicznego.

Przewodniczący KST podziękował członkom KST i Zespołom Roboczym za dobrą  i efektywną pracę w 2014 r. KST podjął jednogłośnie uchwałę zatwierdzającą „Sprawozdanie z działalności KST za rok 2014”, które zostanie przekazane Zarządowi Izby.

Kierownik Sekretariatu KST przedstawił wniosek w sprawie rozwiązania ZR Nr 12 po zakończeniu procesu pierwszej weryfikacji ST-IGG-1201:2010 i ustanowieniu ST-IGG-1201:2014 oraz ST-IGG-1202:2010 i ustanowieniu ST-IG-1202:2014 (ZR Nr 12 został utworzony Uchwałą Nr 06/II/2008 z dnia 3 marca 2008 roku).

KST jednogłośnie podjął uchwałę o rozwiązaniu ZR Nr 12 i wyraził podziękowanie członkom ZR a Przewodniczący KST i Dyrektor IGG wręczyli Kierownikowi Jerzemu Michalczykowi i

 z-cy Kierownika Robertowi Parafianowiczowi dokumenty podziękowania za kierowanie ZR Nr 12 i osobisty wkład w opracowanie Standardów Technicznych.

Przewodniczący KST i Dyrektor IGG wręczyli także podziękowanie Maciejowi Witkowi (OGP GAZ-SYSTEM S.A.) za kierowanie pracami ZR Nr 5 i osobisty wkład w opracowanie Standardów Technicznych dotyczących stacji gazowych.

Robert Kwiatkowski, kierownik ZR Nr 2, przedstawił ponownie wniosek o zatwierdzenie opracowanego ST-IGG-0204:2014 „Urządzenia elektroniczne – wymagania i sprawdzenia”, z uwagi na to, że w przeprowadzonym głosowaniu elektronicznym nad uchwałą zatwierdzająca projekt, nie opowiedziało się „za” co najmniej 4/5 aktualnego składu KST. Kierownik oświadczył, że przedkładany do zatwierdzenia KST Standard Techniczny został opracowany zgodnie z zatwierdzoną przez KST koncepcją pracy ZR Nr 2, najlepszą wiedzą techniczną członków ZR oraz wytycznymi KST i przeszedł wszystkie wymagane poziomy weryfikacji, w tym ankietyzację i konferencję uzgodnieniową w dniu 25.11.2014 r.

Izba, w porozumieniu z kierownikiem ZR Nr 2, zwróciła się do Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie o sporządzenie opinii eksperckiej do projektu ST-IGG-0204:2015 „Urządzenia elektroniczne”.

Opinię taką opracował Jacek Jaworski, zastępca dyrektora Instytutu, członek KST. Zabierając głos przestawił, zawarte w opinii, stwierdzenia dotyczące omawianego projektu standardu.  Zdaniem eksperta nie został określony cel standardu. W opiniowanym dokumencie mamy do czynienia głównie z przelicznikami objętości służącymi do celów rozliczeniowych, które wprowadzane są do obrotu lub użytkowania na podstawie zatwierdzenia typu albo po ocenie zgodności. Szczegółowe postanowienia dotyczące badań przeliczników do celów rozliczeniowych podane są w normie zharmonizowanej PN EN 12405 – 1. W przypadku innych przeliczników niż rozliczeniowe (technologiczne, bilansowe) wymagania mogą być inne niż dla rozliczeniowych, ale cel standardu w odniesieniu do nich również powinien być określony. Cel opracowania standardu w odniesieniu do rejestratorów objętości powinien być jaśniej przedstawiony na początku standardu. Zdaniem eksperta opiniowany projekt zawiera rozwiązania prawne jak i normatywne oparte na normie zakładowej PGNiG S.A. nr ZN-G-4007-2001, które w dużej mierze nie są już kompatybilne z rozwiązaniami prawnymi i normatywnymi wynikającymi z dyrektywy „nowego podejścia”, w tym wynikającymi z dyrektywy MID i specyfikacji zharmonizowanych takich jak: PN-EN 12 405-1 oraz OIML-R140. Zdaniem eksperta, bez rozwiązania przedstawionych kwestii i innych istotnych przedstawionych w części szczegółowej ( zaznaczonej na tekście opiniowanego Standardu Technicznego) nie jest możliwym zastosowanie standardu w praktyce, tym samym powinien być on poprawiony.

Włodzimierz Sanocki, wiceprzewodniczący KST, Partner ZR Nr 2,  zarekomendował członkom KST poparcie wniosku kierownika ZR Nr 2 o zatwierdzenie opracowanego projektu Standardu Technicznego.

Przewodniczący posiedzeniu poprowadził dyskusję, w której uczestniczyli członkowie KST: Mateusz Turkowski, Eliza Dyakowska, Kazimierz Nowak, Zbigniew Makowski, Włodzimierz Sanocki, Jacek Jaworski oraz Robert Kwiatkowski kierownik ZR Nr 2, Andrzej Schoeneich Dyrektor Izby. Dyskusja prowadziła do ustalenia, czy głosować nad wnioskiem kierownika o zatwierdzenie przedłożonego Standardu Technicznego, oraz czy i jakie prace i w jakim trybie powinien ZR Nr 2 podjąć, aby zgłoszone uwagi eksperta przeanalizować i ocenić oraz dokonać zmian w projekcie standardu.

Po dyskusji, na wniosek przewodniczącego posiedzenia, KST postanowił nie przeprowadzać głosowania nad wnioskiem kierownika ZR Nr 2 o zatwierdzenie opracowanego prST-IGG-0204:2015, lecz skierować go do ostatecznych prac w ZR. Na spotkaniu całego zespołu powinny być przeanalizowane i ocenione zgłoszone przez eksperta uwagi ogólne i szczegółowe, a następnie poprawiony tekst projektu, z uwzględnieniem dyskusji na posiedzeniu. Nowy projekt ST powinien być poddany ocenie na zorganizowanej przez Sekretariat KST Konferencji Uzgodnieniowej II. Po Konferencji projekt może być ponownie skierowany do zatwierdzenia przez KST. Rozstrzygnięcie powyższego podjęto w głosowaniu jawnym większością głosów.

Prowadzenie posiedzenia przejęła Eliza Dyakowska Wiceprzewodnicząca KST.

Maciej Bućko kierownik ZR Nr 29, przedstawił ponownie wniosek o zatwierdzenie opracowanego Standardu Technicznego ST-IGG-2901:2014 „Zastosowanie bezsiarkowego środka nawaniającego w sieciach gazowych”, w którym podkreślił, że standard został opracowany zgodnie z zatwierdzoną przez KST koncepcją pracy ZR Nr 29 i najlepszą wiedzą techniczną członków Zespołu Roboczego. W stosunku do projektu przedkładanego w trybie głosowania elektronicznego wprowadzono kilka zmian redakcyjnych.

Członek KST, Partner ZR Nr 29, Krzysztof Kołton (PSG sp. z o.o. Oddział w Tarnowie) zarekomendował członkom KST przyjęcie wniosku kierownika ZR Nr 29 i zatwierdzenie przedstawionego projektu Standardu Technicznego.

Prowadząca posiedzenie przypomniała, że KST rozpatrywał już wniosek kierownika o zatwierdzenie na posiedzeniu KST w grudniu 2014 r. Poprzedni projekt był poddany zatwierdzeniu w formie głosowania elektronicznego, lecz nie uzyskał wymaganej liczby głosów „za” członków KST. Członkowie KST otrzymali bezpośrednio na posiedzeniu stanowisko przygotowane przez Annę Huszał z INiG-PIB, członka ZR Nr 29 i kierownika ZR Nr 7, zawierające krytyczne uwagi dotyczące stosowania, środka nawaniającego będącego przedmiotem standardu. Członkowie KST dysponowali również wysłaną wcześniej przez Sekretariat KST  opinią Zakładu Chemii i Technologii Organicznej Politechniki Warszawskiej stwierdzającej, że Standard Techniczny powinien zostać zatwierdzony w Polsce, jako dokument umożliwiający przeprowadzenie prób w większej skali, tzn. na wydzielonym obszarze sieci.  Podczas dyskusji członkowie KST zauważyli, że zgodnie z zatwierdzonym przez KST zakresem pracy ZR Nr 29, ZR miał wykonać badania na wydzielonym obszarze sieci.

W związku z tym, że ZR Nr 29 nie zrealizował, jak stwierdziło kierownictwo Zespołu  z przyczyn obiektywnych, zatwierdzonego zakresu prac, prowadząca posiedzenie  zaproponowała, aby nie przeprowadzać głosowania nad wnioskiem kierownika ZR Nr 29 o zatwierdzenie przedmiotowego Standardu Technicznego.

Po dyskusji, w której uczestniczyli członkowie KST: Eliza Dyakowska, Włodzimierz Sanocki, Wojciech Kietliński, Krzysztof Kołton, Kazimierz Nowak, Piotr Lamparski, Jerzy Magas,  Jacek Jaworski, Wojciech Kantor, Roman Roszak, Sławomir Giec, Andrzej Schoeneich, Anatol Tkacz oraz Maciej Bućko i Adam Kiryszewski (kierownik i zastępca kierownika ZR Nr 29), prowadząca posiedzenie zarządziła głosowanie w sprawie zmiany tytułu i (lub) zakresu standardu na wytyczne do przeprowadzenia badań w terenie. Wniosek nie uzyskał większości głosów.

Następnie prowadząca posiedzenie zarządziła głosowanie w sprawie nie dokonywania zmian w standardzie. Wniosek nie uzyskał większości.

W tej sytuacji kierownik Sekretariatu KST zaproponował, żeby KST głosował za przyjęciem wniosku kierownika ZR nr 29 o zatwierdzenie pr. ST-IGG-2901:2015.  Wniosek nie uzyskał większości głosów. Zgodnie z §5 ust. 2 p.f) Regulaminu pracy KST, gdy KST nie podejmuje uchwały zatwierdzającej projekt standardu, podejmuje decyzję co do dalszego przebiegu prac.

KST zobowiązał ZR Nr 29, aby jeszcze raz przeanalizował projekt Standardu Technicznego i wprowadził zapisy jednoznacznie określające, że standard może być stosowany przy przeprowadzaniu badań na wydzielonym obszarze sieci gazowej. ZR oceni czy jest potrzeba przeprowadzenia kolejnej Konferencji Uzgodnieniowej (II), jeśli będzie takie postanowienie, to Sekretariat KST zorganizuje taką konferencję.

Andrzej Schoeneich przedstawił propozycję stanowiska Izby do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli, zwracając przy tym uwagę, że proponowane w rozporządzeniu zmiany dotychczasowych regulacji będą miały istotne znaczenie dla operatorów systemów dystrybucyjnych i przesyłowych gazu ziemnego, które posiadają wielkie ilości gazomierzy i przeliczników. Przedstawiciele niektórych firm obecnych na posiedzeniu KST poinformowali, że wykorzystają projekt IGG i wyślą własne odrębne stanowisko.

Następne XXXIII plenarne posiedzenie KST zaplanowano na II połowę czerwca 2015 r.   w Warszawie.

Podjęte uchwały i postanowienia na XXXII plenarnym posiedzeniu KST:

 • Uchwała Nr 112/IX/2015 z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Sprawozdanie  z działalności Komitetu Standardu Technicznego Izby Gospodarczej Gazownictwa za rok 2014”.
 • Uchwała Nr 113/IX/2015 z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Roboczego Nr 12 (zakończenie prac standaryzacyjnych nad opracowanie ST-IGG-1201:2015  i ST-IGG-1202:2015).
 • Postanowienie o przygotowaniu przez Sekretariat KST i przesłaniu wszystkim członkom  KST analizy stanu zaawansowania opracowań i organizacji prac wszystkich ZR wraz z rekomendacją zmian o ile będą zasadne, na podstawie uzyskanych od kierowników ZR szczegółowych informacji o aktualnym stanie prac w ZR.
 • Postanowienie o skierowaniu do ZR Nr 2 do ponownego rozpatrzenia uwag zgłoszonych przez INiG-PIB w Krakowie a zawartych w opinii do prST-IGG-0204:2015 „Urządzenia elektroniczne – wymagania i sprawdzenia”.
 • Postanowienie o skierowaniu do ZR Nr 29 do przeanalizowania projektu Standardu Technicznego prST-IGG-2901:2015 „Zastosowanie bezsiarkowego środka nawaniającego   w sieciach gazowych” i wprowadzenia zapisów jednoznacznie określających, że ST może być stosowany przy przeprowadzeniu badań na wydzielonym obszarze sieci gazowej.
 • Postanowienie o odbyciu kolejnego posiedzenia plenarnego w II połowie czerwca 2015 r.  w Warszawie.

Komunikat sporządził Sekretariat KST – 18 marca 2015 r.
Komunikat zatwierdził Przewodniczący KST – 20 marca 2015 r.