Sprzedaż Dokumentów Standaryzacyjnych


Sprzedaż Dokumentów Standaryzacyjnych IGG

 

Informujemy iż ukazały się drukiem ustanowione przez Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa Dokumenty Standaryzacyjne oznaczone:

 

 • ST-IGG-1101:2017 „Połączenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do właczeń oraz elementami do przyłączeń” 

W standardzie przedstawiono zagadnienia, które mają podstawowe znaczenie dla producentów elementów połączeń PE/stal; firm budujących i remontujących sieci gazowe niskiego, średniego, a w określonym zakresie podwyższonego średniego ciśnienia i dla użytkowników – czyli spółek dystrybucyjnych.

 

 • ST-IGG:1901:2016 „Kontrola połączeń zgrzewanych doczołowo i elektrooporowo przy budowie gazociągów z polietylenu. Wymagania i zalecenia” 

Standard jest konieczny do stosowania przez firmy wykonawcze oraz spółki dystrybucyjne. Przedmiotem standardu są wymagania i zalecenia dotyczące kontroli połączeń zgrzewanych wykonywanych metodą doczołową i elektrooporową, stosowane przy budowie gazociągów z rur i kształtek polietylenowych klasy PE80, PE100 i PE100 RC o standardowym szeregu  wymiarowym: SDR 11, SDR17 i SDR 17,6 (MOP≤1,0 MPa). W standardzie podano również wymagania i zalecenia dotyczące kwalifikacji osób wykonujących połączenia oraz osób nadzorujących.

 

 • WT-IGG-2501:2016 Okresowe kontrole instalacji gazowych wewnątrz budynków/obiektów” 

Wytyczne przeznaczone są do stosowania przez inwestorów, zarządców, właścicieli oraz użytkowników odpowiedzialnych za kontrolę instalacji gazowych a także podział kontroli oraz metodykę ich przeprowadzania. W wytycznych określono również zasady dokumentowania kontroli oraz zasady prowadzenia działań pokontrolnych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

 

 • ST-IGG-0501:2017 „Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla ciśnień wejściowych do 10 MPa włącznie. Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do użytkowania” 

w standardzie określono wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do użytkowania stacji gazowych w przesyle i dystrybucji, będących częścią sieci gazowych, wymagania dotyczące lokalizacji, pomieszczeń, parametrów technicznych elementów stacji, systemu redukcji ciśnienia i innych.

 

 • ST-IGG-0502:2017 „Zespoły gazowe na przyłączach. Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do użytkowania”

W standardzie określono wymagania do projektowania, budowy oraz przekazania do użytkowania zespołu gazowego na przyłączu, w tym punktu gazowego.

 

 • ST-IGG-0503:2017 „Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla ciśnień wejściowych do 10 MPa włącznie. Wymagania w zakresie Obsługi”  

W standardzie określono podstawowe zasady obsługi stacji gazowych w przesyle i dystrybucji, w tym elementów wchodzących w ich skład. Przedstawiono zakres i częstotliwość poszczególnych czynności obsługowych, wymagania co do sposobu ich prowadzenia i kwalifikacji pracowników.

 

 • ST-IGG-2602:2016 Prace gazoniebezpieczne. Sieci gazowe przesyłowe. Wymagania w zakresie organizacji, wykonywania i dokumentowania.

Cena netto sprzedaży 1 egzemplarza w wersji papierowej wraz z kosztami wysyłki wynosi: 218,00 PLN, wersji elektronicznej jednostanowiskowej wynosi 198,00 PLN. Do ceny netto zostanie doliczony 8% podatek VAT.

 
 • ST-IGG-1901:2016 Kontrola połączeń zgrzewanych doczołowo i elektrooporowo przy budowie gazociągów z polietylenu. Wymagania i zalecenia.

Cena netto sprzedaży 1 egz. w wersji papierowej wraz z kosztami wysyłki wynosi: 176,00 PLN +8 % VAT, wersji elektronicznej jednostanowiskowej wynosi 156,00 PLN + 8% podatek VAT.
 

 • WT-IGG-2901:2016; Przeprowadzanie próby zastosowania bezsiarkowego środka nawaniającego w sieciach gazowych.
Cena netto sprzedaży 1 egzemplarza w wersji papierowej wraz z kosztami wysyłki wynosi: 124,00 PLN, natomiast wersji elektronicznej jednostanowiskowej wynosi 104,00 PLN. Do ceny netto zostanie doliczony 8% podatek VAT.
 
 • ST-IGG-0206:2015; Ocena jakości gazów ziemnych. Chromatografy gazowe laboratoryjne do analizy składu gazu ziemnego,

Cena netto sprzedaży 1 egzemplarza w wersji papierowej wraz z kosztami wysyłki wynosi: 192,00 PLN, natomiast wersji elektronicznej jednostanowiskowej wynosi 172,00 PLN. Do ceny netto zostanie doliczony 8% podatek VAT.

 •  ST-IGG-1001:2015; Gazociągi Oznakowanie tras gazociągów Wymagania ogólne,

Cena netto sprzedaży 1 egzemplarza w wersji papierowej wraz z kosztami wysyłki wynosi: 124,00 PLN, natomiast wersji elektronicznej jednostanowiskowej wynosi 104,00 PLN. Do ceny netto zostanie doliczony 8% podatek VAT.

 • ST-IGG-1002:2015; Gazociągi – Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne – Wymagania  i badania.

Cena netto sprzedaży 1 egzemplarza w wersji papierowej wraz z kosztami wysyłki wynosi: 124,00 PLN, natomiast wersji elektronicznej jednostanowiskowej wynosi 104,00 PLN. Do ceny netto zostanie doliczony 8% podatek VAT.

 • ST-IGG-1003:2015; Gazociągi – Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe – Wymagania i badania.

Cena netto sprzedaży 1 egzemplarza w wersji papierowej wraz z kosztami wysyłki wynosi: 124,00 PLN, natomiast wersji elektronicznej jednostanowiskowej wynosi 104,00 PLN. Do ceny netto zostanie doliczony 8% podatek VAT.  

 • ST-IGG-1004:2015; Gazociągi – Tablice orientacyjne – Wymagania i badania.

Cena netto sprzedaży 1 egzemplarza w wersji papierowej wraz z kosztami wysyłki wynosi: 124,00 PLN, natomiast wersji elektronicznej jednostanowiskowej wynosi 104,00 PLN. Do ceny netto zostanie doliczony 8% podatek VAT.  

 • ST-IGG-1501:2015; Filtry do stosowania na sieciach gazowych.

Cena netto sprzedaży 1 egzemplarza w wersji papierowej wraz z kosztami wysyłki wynosi: 176,00 PLN, natomiast wersji elektronicznej jednostanowiskowej wynosi 156,00 PLN. Do ceny netto zostanie doliczony 8% podatek VAT.

 

Dla firm zrzeszonych w Izbie Gospodarczej Gazownictwa przysługuje rabat 30% od podanych cen.

 

Serdecznie zapraszamy do składania zamówień.   Termin realizacji zamówienia: 14 dni.

 

Aktualnie w sprzedaży znajdują się Dokumenty Standaryzacyjne zgodnie z załączonym wykazem.

Poniżej znajduje się formularz zamówienia oraz regulamin sprzedaży wersji papierowych oraz elektronicznych.

 

Dokumenty standaryzacyjne można zamawiać również w naszym sklepie internetowym pod adresem:

https://sklep.igg.pl/customer/account/login/