Sprzedaż Dokumentów Standaryzacyjnych


Sprzedaż Dokumentów Standaryzacyjnych IGG

 

 • WT-IGG-2301:2017 Książka obiektu budowlanego sieci gazowej. Wzór i Wymagania.

W Wytycznych Technicznych określono formę oraz zalecenia dotyczące prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego Sieci Gazowej dla gazociągów, stacji gazowych, tłoczni gazu oraz instalacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG. Wytyczne przewidziane są do stosowania przez operatorów, właścicieli lub zarządców sieci gazowych gazu ziemnego. Niniejsze Wytyczne mogą być również stosowane przez operatorów, właścicieli lub zarządców sieci gazowych innych paliw gazowych.

 

 • ST-IGG-1101:2017 „Połączenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do właczeń oraz elementami do przyłączeń” 

W standardzie przedstawiono zagadnienia, które mają podstawowe znaczenie dla producentów elementów połączeń PE/stal; firm budujących i remontujących sieci gazowe niskiego, średniego, a w określonym zakresie podwyższonego średniego ciśnienia i dla użytkowników – czyli spółek dystrybucyjnych.

 

 

 • ST-IGG:1901:2016 „Kontrola połączeń zgrzewanych doczołowo i elektrooporowo przy budowie gazociągów z polietylenu. Wymagania i zalecenia” 

Standard jest konieczny do stosowania przez firmy wykonawcze oraz spółki dystrybucyjne. Przedmiotem standardu są wymagania i zalecenia dotyczące kontroli połączeń zgrzewanych wykonywanych metodą doczołową i elektrooporową, stosowane przy budowie gazociągów z rur i kształtek polietylenowych klasy PE80, PE100 i PE100 RC o standardowym szeregu  wymiarowym: SDR 11, SDR17 i SDR 17,6 (MOP≤1,0 MPa). W standardzie podano również wymagania i zalecenia dotyczące kwalifikacji osób wykonujących połączenia oraz osób nadzorujących.

 

 • WT-IGG-2501:2016 Okresowe kontrole instalacji gazowych wewnątrz budynków/obiektów” 

Wytyczne przeznaczone są do stosowania przez inwestorów, zarządców, właścicieli oraz użytkowników odpowiedzialnych za kontrolę instalacji gazowych a także podział kontroli oraz metodykę ich przeprowadzania. W wytycznych określono również zasady dokumentowania kontroli oraz zasady prowadzenia działań pokontrolnych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

 

 • ST-IGG-0501:2017 „Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla ciśnień wejściowych do 10 MPa włącznie. Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do użytkowania” 

w standardzie określono wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do użytkowania stacji gazowych w przesyle i dystrybucji, będących częścią sieci gazowych, wymagania dotyczące lokalizacji, pomieszczeń, parametrów technicznych elementów stacji, systemu redukcji ciśnienia i innych.

 

 • ST-IGG-0502:2017 „Zespoły gazowe na przyłączach. Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do użytkowania”

W standardzie określono wymagania do projektowania, budowy oraz przekazania do użytkowania zespołu gazowego na przyłączu, w tym punktu gazowego.

 

 • ST-IGG-0503:2017 „Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla ciśnień wejściowych do 10 MPa włącznie. Wymagania w zakresie Obsługi”  

W standardzie określono podstawowe zasady obsługi stacji gazowych w przesyle i dystrybucji, w tym elementów wchodzących w ich skład. Przedstawiono zakres i częstotliwość poszczególnych czynności obsługowych, wymagania co do sposobu ich prowadzenia i kwalifikacji pracowników.

 

 • ST-IGG-2602:2016 Prace gazoniebezpieczne. Sieci gazowe przesyłowe. Wymagania w zakresie organizacji, wykonywania i dokumentowania.

Cena netto sprzedaży 1 egzemplarza w wersji papierowej wraz z kosztami wysyłki wynosi: 218,00 PLN, wersji elektronicznej jednostanowiskowej wynosi 198,00 PLN. Do ceny netto zostanie doliczony 8% podatek VAT.

 
 • ST-IGG-1901:2016 Kontrola połączeń zgrzewanych doczołowo i elektrooporowo przy budowie gazociągów z polietylenu. Wymagania i zalecenia.

Cena netto sprzedaży 1 egz. w wersji papierowej wraz z kosztami wysyłki wynosi: 176,00 PLN +8 % VAT, wersji elektronicznej jednostanowiskowej wynosi 156,00 PLN + 8% podatek VAT.
 

 • WT-IGG-2901:2016; Przeprowadzanie próby zastosowania bezsiarkowego środka nawaniającego w sieciach gazowych.
Cena netto sprzedaży 1 egzemplarza w wersji papierowej wraz z kosztami wysyłki wynosi: 124,00 PLN, natomiast wersji elektronicznej jednostanowiskowej wynosi 104,00 PLN. Do ceny netto zostanie doliczony 8% podatek VAT.
 
 • ST-IGG-0206:2015; Ocena jakości gazów ziemnych. Chromatografy gazowe laboratoryjne do analizy składu gazu ziemnego,

Cena netto sprzedaży 1 egzemplarza w wersji papierowej wraz z kosztami wysyłki wynosi: 192,00 PLN, natomiast wersji elektronicznej jednostanowiskowej wynosi 172,00 PLN. Do ceny netto zostanie doliczony 8% podatek VAT.

 •  ST-IGG-1001:2015; Gazociągi Oznakowanie tras gazociągów Wymagania ogólne,

Cena netto sprzedaży 1 egzemplarza w wersji papierowej wraz z kosztami wysyłki wynosi: 124,00 PLN, natomiast wersji elektronicznej jednostanowiskowej wynosi 104,00 PLN. Do ceny netto zostanie doliczony 8% podatek VAT.

 • ST-IGG-1002:2015; Gazociągi – Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne – Wymagania  i badania.

Cena netto sprzedaży 1 egzemplarza w wersji papierowej wraz z kosztami wysyłki wynosi: 124,00 PLN, natomiast wersji elektronicznej jednostanowiskowej wynosi 104,00 PLN. Do ceny netto zostanie doliczony 8% podatek VAT.

 • ST-IGG-1003:2015; Gazociągi – Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe – Wymagania i badania.

Cena netto sprzedaży 1 egzemplarza w wersji papierowej wraz z kosztami wysyłki wynosi: 124,00 PLN, natomiast wersji elektronicznej jednostanowiskowej wynosi 104,00 PLN. Do ceny netto zostanie doliczony 8% podatek VAT.  

 • ST-IGG-1004:2015; Gazociągi – Tablice orientacyjne – Wymagania i badania.

Cena netto sprzedaży 1 egzemplarza w wersji papierowej wraz z kosztami wysyłki wynosi: 124,00 PLN, natomiast wersji elektronicznej jednostanowiskowej wynosi 104,00 PLN. Do ceny netto zostanie doliczony 8% podatek VAT.  

 • ST-IGG-1501:2015; Filtry do stosowania na sieciach gazowych.

Cena netto sprzedaży 1 egzemplarza w wersji papierowej wraz z kosztami wysyłki wynosi: 176,00 PLN, natomiast wersji elektronicznej jednostanowiskowej wynosi 156,00 PLN. Do ceny netto zostanie doliczony 8% podatek VAT.

 

Dla firm zrzeszonych w Izbie Gospodarczej Gazownictwa przysługuje rabat 30% od podanych cen.

 

Serdecznie zapraszamy do składania zamówień.   Termin realizacji zamówienia: 14 dni.

 

Aktualnie w sprzedaży znajdują się Dokumenty Standaryzacyjne zgodnie z załączonym wykazem.

Poniżej znajduje się formularz zamówienia oraz regulamin sprzedaży wersji papierowych oraz elektronicznych.

 

Dokumenty standaryzacyjne można zamawiać również w naszym sklepie internetowym pod adresem:

https://sklep.igg.pl/customer/account/login/