Warunki Przystąpienia

REGULAMIN

przyjęcia podmiotu gospodarczego w poczet członków Izby Gospodarczej Gazownictwa
 

§ 1
Warunkiem formalnym rozpatrzenia wniosku o przyjęcie podmiotu gospodarczego w poczet członków Izby Gospodarczej Gazownictwa jest:

  • złożenie przez podmiot ubiegający się o przyjęcie deklaracji według wzoru przedłożonego przez IGG, wraz z informacją o średnim zatrudnieniu z roku poprzedniego;

  • przedłożenie wyciągu z właściwego rejestru sądowego (przedsiębiorstw, spółek prawa handlowego), bądź zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej celem ustalenia, czy dany podmiot gospodarczy prowadzi działalność w branży gazowniczej;

§ 2
Uchwałę o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia w poczet członków IGG podejmuje Prezydium Zarządu Izby po spełnieniu przez podmiot gospodarczy warunków określonych w § 1 niniejszego Regulaminu.

§ 3
O decyzji Prezydium Zarządu Izby, Biuro Izby jest obowiązane powiadomić zainteresowany podmiot gospodarczy z pouczeniem o przysługujących środkach odwoławczych.

Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Izby uchwałą Nr 4/2003 z dnia 18 marca 2003 roku.

 

Składki członkowskie i opłaty wpisowe

obowiązują do WZC IGG w kwietniu 2018 roku
 

Zgodnie z Rozdziałem V § 19 pkt 13 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej Gazownictwa zatwierdza zasady i terminy opłacania składek członkowskich i wysokości opłaty wpisowej na rok 2016:

 

 1)                 Składki członkowskie

Ustala się n/w wysokości rocznej składki członkowskiej w zależności od ilości zatrudnionych pracowników:

  1. do 50 osób zatrudnionych                1.200, 00 zł
  2. od 51 do 100 osób                            2.400, 00 zł
  3. od 101 do 250 osób                          4.800, 00 zł
  4. od 251 do 500 osób                          7.200, 00 zł
  5. powyżej 500 osób                             9.600, 00 zł

Składki członkowskie mogą być wnoszone w dwóch równych ratach płatnych do końca marca 2017 roku i do końca września 2017 roku.

W pierwszym roku składka członkowska jest płatna proporcjonalnie do ilości miesięcy przynależności do IGG.

 

 2)                 Opłata wpisowa

Ustala się, że opłata wpisowa wynosi 600 zł tzn. połowę najmniejszej rocznej składki i jest wnoszona jednorazowo w momencie wstąpienia do IGG.