ICE-CMM informacje

 

ice

 

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONAŁOŚCI W ZAKRESIE METANU Z KOPALŃ WĘGLA W POLSCE (ICE-CMM)

działające przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa

 

GENEZA POWSTANIA ICE-CMM przy IGG

W 2010 roku Grupa Ekspertów ds. Metanu z Kopalń Węgla Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNECE) opublikowała, we współpracy z Globalna Inicjatywą ds. metanu (GMI), Przewodnik w zakresie najlepszych praktyk w dziedzinie efektywnego ujęcia i wykorzystania metanu w kopalniach węgla. Głównym celem dokumentu jest zwiększenie bezpieczeństwa pracy pod ziemią, propagowanie społecznie i ekonomicznie uzasadnionego użycia bądź destrukcji przechwyconego gazu, oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

25 lipca 2011, Rada Gospodarcza i Społeczna ONZ (ECOSOC) wydała decyzję zapraszającą Państwa Członkowskie ONZ, organizacje międzynarodowe, oraz Komisje Regionalne, do podjęcia stosownych kroków zmierzających do zapewnienia uniwersalnego stosowania Najlepszych Praktyk w kopalniach węglan na całym świecie.

W celu możliwie jak najlepszego wykonania decyzji ECOSOC, Grupa Ekspertów podjęła decyzję o utworzeniu, wspólnie z zainteresowanymi partnerami lokalnymi, siatki niezależnych, samofinansujących Międzynarodowych Centrów Doskonałości do spraw CMM, operujących pod auspicjami UNECE. Centra te w swoim zamyśle mają służyć jako ogólnodostępne składnice wiedzy technicznej oraz być współtwórcami i promotorami najlepszych praktyk. Mają one również działać na rzecz usprawnienia współpracy międzynarodowej oraz zwiększania możliwości operacyjnych i technicznych państw w zakresie przedmiotowym zgodnym z powierzonym im mandatem.

Pierwsze na świecie Centrum Doskonałości zostało utworzone w Polsce w 2017 roku. Porozumienie o powołaniu go do życia zostało podpisane w Genewie w 2015 roku przez UNECE i Główny Instytut Górniczy (GIG). 8 lipca 2016 roku aneks do pierwotnego dokumentu podpisało Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA (PGNiG) przystępując do omawianego przedsięwzięcia. W tym samym roku skład Centrum powiększył się jeszcze o dwie kolejne instytucje tj. Polski Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy i Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy.

Polskie Centrum Doskonałości zostało oficjalnie zainaugurowane 7 czerwca 2017 roku. W uroczystym otwarciu uczestniczyli członkowie zarządów instytucji założycielskich (PGNiG, GIG, INiG, PIG), oficjele UNECE, wysocy przedstawiciele centralnych instytucji Rządowych, oraz znaczna liczba międzynarodowych ekspertów prowadzących działalność zawodową lub naukową w dziedzinie CMM.

17 sierpnia 2017 roku, na mocy uchwały Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa (IGG), Międzynarodowe Centrum Doskonałości w zakresie Metanu z Kopalń Węgla w Polsce, zostało włączone w strukturę organizacyjną IGG. Cele Centrum, sprecyzowane w jego regulaminie, nie tylko odzwierciedlają założenia przyświecające działalności Grupy Ekspertów, ale również obejmują inne zadania związane z promowaniem na świecie polskiej myśli technicznej i rozwiązań inżynieryjnych w zakresie ujmowania i wykorzystywania metanu z kopalń węgla.

 

CELE DZIAŁALNOŚCI ICE-CMM przy IGG

1) podejmowanie starań i zbieranie informacji dotyczących stosownych studiów przypadków i pozyskanych doświadczeń w zakresie zrównoważonego zarządzania metanem z kopalń, udzielanie technicznych porad dla ich rozwoju oraz służenie jako źródło informacji o takich przypadkach i praktykach;

2)  organizowanie szkoleń i wizyt przez  Międzynarodowe Centrum Doskonałości w Dziedzinie Metanu z Kopalń Węgla w Polsce z udziałem praktyków w dziedzinie metanu z kopalń   z zainteresowanych krajów członkowskich ONZ;

3) organizowanie we współpracy z sekretariatem Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych („UNECE”) oraz członkami Grupy Ekspertów ds. Metanu z Kopalń Węgla UNECE działań o charakterze szkoleniowym poza siedzibą ICE-CMM;

4) prowadzenie badań w dziedzinie metanu z kopalń, stosownie do potrzeb krajów członkowskich UNECE, pod auspicjami Grupy Ekspertów ds. Metanu z Kopalń Węgla UNECE i we współpracy ze stosownymi organizacjami międzyrządowymi oraz pozarządowymi, reprezentacjami przemysłu i innymi zainteresowanymi stronami;

5) angażowanie się w sprawy szerszej społeczności górniczej, w tym społeczeństwa obywatelskiego, stowarzyszeń  górniczych oraz decydentów za pośrednictwem mediów elektronicznych i społecznościowych celem podniesienia

 

CZŁONKOWIE ICE-CMM

 

pgnig

 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce. PGNiG SA jest spółką giełdową obecną w indeksie największych polskich firm (WIG 20), zajmującą się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a także, poprzez kluczowe spółki, importem, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej. PGNiG SA posiada akcje/udziały w blisko 30 spółkach, w tym w podmiotach świadczących specjalistyczne usługi geofizyczne i wiertniczo-serwisowe, wysoko cenione na rynkach międzynarodowych. Spółka od ponad 20 lat prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą w Pakistanie. Do grupy PGNiG SA należy PGNiG Upstream Norway AS, która od ponad 10 lat prowadzi działalność w zakresie poszukiwania i eksploatacji złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym i Morzu Norweskim. Z kolei spółka PGNiG Supply & Trading GmbH z siedzibą w Monachium zajmuje się handlem gazem w Europie Zachodniej. Prowadzi także biuro handlu LNG w Londynie.

 

 

gig

 

Główny Instytut Górnictwa jest jednym z wiodących instytutów badawczych w Europie, założony w 1925 roku. GIG jest instytutem nadzorowanym przez Ministra Energii, posiada kategorię A. Liczba pracowników na koniec 2017 r. wyniosła 493 osoby, w tym 10 pracowników naukowych z tytułem profesora, 17 pracowników ze stopniem naukowym doktora habilitowanego i 102 pracowników ze stopniem naukowym doktora. W 2017 r. Instytut realizował 46 projektów, w tym 30 międzynarodowych projektów badawczych w ramach Programów UE i innych programów oraz 16 projektów krajowych. GIG posiada pełne uprawnienia akademickie do nadawania stopni naukowych doktora nauk technicznych i doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinach: górnictwo i geologia inżynierska - od 1961 roku, inżynieria środowiska - od 1998 roku.

Instytut świadczy usługi dla wszystkich branż przemysłu, instytucji centralnych i samorządów lokalnych oraz dla partnerów zagranicznych. Podstawowymi obszarami działalności GIG są: górnictwo i geoinżynieria, bezpieczeństwo przemysłowe, inżynieria środowiska, zrównoważone technologie energetyczne, zagadnienia związane z jakością oraz edukacja i szkolenia. W wyniku naszych prac wdrażane są rozwiązania organizacyjne i techniczne, pozwalające na minimalizację zagrożeń i zwiększenie poprawy bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych. Poligon doświadczalny Kopalni Doświadczalnej „Barbara” to jedyny ośrodek w Europie w którym można przeprowadzać badania wybuchów gazów i pyłów w warunkach rzeczywistych oraz testować maszyny i urządzenia przeznaczone do pracy w atmosferze zagrożonej wybuchem. Instytut podejmuje również ważne tematy badawcze, takie jak: zeroemisyjne wytwarzanie energii z paliw kopalnych, wytwarzanie wodoru z wykorzystaniem węgla, technologie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, gospodarcze wykorzystanie metanu.

GIG jest jednostką notyfikowaną Unii Europejskiej w zakresie europejskich dyrektyw: 94/9/WE (ATEX), 98/37/WE (maszynowa), 93/15/WE (materiały wybuchowe do użytku cywilnego), 2013/29/UE (wyroby pirotechniczne), Rozporządzenia CPR 305/2011 (wyroby budowalne). Instytut posiada również uprawnienia jednostki certyfikującej w ramach światowego schematu IECEx.

GIG posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania (jakość, środowisko, bezpieczeństwo pracy). Wszystkie laboratoria badawcze Instytutu posiadają akredytacje takich jednostek jak: Polskie Centrum

 

 

 

inig

 

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy od ponad 70 lat działa na rzecz zrównoważonego zarządzania surowcami i paliwami węglowodorowymi oraz bezpieczeństwa energetycznego Polski. Prowadzi prace związane z ropą naftową i gazem ziemnym, począwszy od poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów, poprzez magazynowanie, transport, dystrybucję i użytkowanie gazu ziemnego, ropy naftowej i produktów naftowych, aż po rozwój i doskonalenie technologii wytwarzania paliw płynnych. Realizuje prace w zakresie m.in.: oceny perspektyw poszukiwawczych ropy naftowej i gazu ziemnego, technologicznej oceny rop naftowych, kontroli jakości produktów naftowych, biokomponentów i ochrony środowiska.

INIG-PIB posiada wdrożony System Zarządzania zgodny z ISO 9001 oraz 17 laboratoriów akredytowanych przez PCA na zgodność z normą PN-EN ISO/lEC 17025:2005, w których stosowanych jest ok. 460 metod badawczych.

W Instytucie działa Biuro Certyfikacji, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) w zakresie certyfikacji obowiązkowej i dobrowolnej urządzeń gazowych, gazowo-elektrycznych i elektrycznych oraz certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością. Instytut pełni rolę instytucji wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 dla działania 7.1 „Rozwój inteligentnych systemów dystrybuowania, magazynowania i przesyłu gazu i energii elektrycznej”. INIG-PIB, na podstawie decyzji MIiB, został upoważniony do wydawania Krajowych Ocen Technicznych (KOT) dla wyznaczonej grupy wyrobów budowlanych. Prowadzi certyfikację dobrowolną gazomierzy miechowych na nowy znak bezpieczeństwa i jakości Q INIG. Jest twórcą i administratorem jedynego polskiego, zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej, systemu certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów (KZR INiG).

W swojej działalności Instytut szczególną uwagę zwraca na rozwiązania innowacyjne o zdolności patentowej, które mogłyby być wdrożone do praktyki przemysłowej. W latach 2015-2017 za działalność innowacyjną Instytut uzyskał ponad sto nagród i wyróżnień, a za szczególną aktywność w promocji wynalazków zagranicą był nagradzany dyplomami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kadra Instytutu liczy ponad 370 osób, z czego większość stanowią pracownicy naukowi i badawczo-techniczni, o specjalizacji zawodowej związanej z poszukiwaniem i eksploatacją, przesyłem ropy, gazu i paliw ciekłych oraz technologią przerobu ropy naftowej i wytwarzania specyfików naftowych.

 

 

 

jsw

 

Jastrzębska Spółka Węglowa jest największym producentem wysokiej jakości węgla koksowego hard w Unii Europejskiej i jednym z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych stanowią podstawową działalność Grupy JSW.

Węgiel wydobywany przez Grupę JSW - w tym głównie węgiel koksowy – wykorzystywany jest w Europie Środkowej przez lokalne huty należące do międzynarodowych producentów stali i regionalne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Produkowany przez Grupę JSW wysokiej jakości koks jest również sprzedawany na rynku globalnym. Głównymi odbiorcami produktów Grupy JSW są klienci w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, na Słowacji, we Włoszech i Indiach. Grupa Kapitałowa JSW przetwarza we własnych koksowniach około 50 procent produkowanego przez grupę węgla koksowego, dzięki czemu finalnie oferuje produkt bardziej przetworzony i o większej wartości.

Jastrzębska Spółka Węglowa SA została utworzona 1 kwietnia 1993 roku jako jedna z siedmiu powstałych wówczas spółek węglowych. W jej skład weszło siedem samodzielnie funkcjonujących przedsiębiorstw górniczych, które przekształcono w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. 6 lipca 2011 roku debiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

JSW SA prowadzi działalność na Górnym Śląsku. W jej skład wchodzi obecnie pięć kopalń węgla kamiennego: Borynia-Zofiówka, Budryk, Jastrzębie-Bzie, Knurów-Szczygłowice i Pniówek, w których wydobywany jest węgiel koksowy oraz Zakład Wsparcia Produkcji. Do ważniejszych spółek powiązanych kapitałowo z JSW SA należą: JSW KOKS SA, JSW Innowacje SA, Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o., Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o., JSW IT SYSTEMS Sp. z o. o. oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji SA.

W 2020 roku zakłady wchodzące w skład Grupy Kapitałowej JSW wyprodukowały 14,4 mln ton węgla oraz 3,3 mln ton koksu.

Kopalnie JSW SA posiadają łącznie ok. 6,7 mld ton zasobów bilansowych węgla, w tym 1 mld ton zasobów operatywnych węgla. Grupa zamierza powiększać bazę zasobów operatywnych, co umożliwi utrzymanie mocnej pozycji na międzynarodowych rynkach przez okres następnych kilkudziesięciu lat.

Grupa Kapitałowa JSW jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Na koniec 2020 roku zatrudniała łącznie 30 593, w tym niespełna 22 tysiące w samej Jastrzębskiej Spółce Węglowej.

 

 

 

pgi

 

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) jest najstarszym polskim instytutem naukowym o zasięgu ogólnokrajowym. Został powołany 7 maja 1919 r. na mocy uchwały Sejmu Ustawodawczego RP. W lutym 2009 r. w uznaniu zasług Instytutu dla rozwoju polskiej nauki i gospodarki, Rada Ministrów przyznała PIG status Państwowego Instytutu Badawczego.

Instytut prowadzi wszechstronne badania budowy geologicznej kraju, których celem jest praktyczne wykorzystanie zgro¬madzonej wiedzy w gospodarce narodowej i ochronie środowiska. Obok działalności naukowej we wszystkich dziedzinach nowoczesnej geologii, Instytut wypełnia również zadania państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeolo¬gicznej. Zapewnia bezpieczeństwo państwa w zakresie gospodarki zasobami surowców mineralnych i wód podziemnych, monitoruje stan środowiska geologicznego i ostrzega o zagrożeniach naturalnych.

Dzięki badaniom prowadzonym przez Instytut zostały odkryte najważniejsze polskie złoża surowców mineralnych – miedzi, srebra, siarki rodzimej, węgla kamiennego, węgla brunatnego, soli kamiennej, soli potasowych, rud żelaza, tytanu, wanadu, cynku, ołowiu.

Polska, dzięki badaniom Instytutu, jako jedno z niewielu państw na świecie, dysponuje niezwykle obszerną i szczegółową wiedzą o swoim środowisku naturalnym. Kilka tysięcy otworów wiertniczych (najgłębsze otwory przekraczały głębokość 6 000 m) wykonanych przez Instytut umożliwiło dokładne rozpoznanie wgłębnej i powierzchniowej budowy geologicznej Polski. Państwowy Instytut Geologiczny jest koordynatorem i głównym wykonawcą cyfrowych seryjnych map geologicz¬nych w skali 1:50 000.

W Państwowym Instytucie Geologicznym znajdują się specjalistyczne laboratoria: Laboratorium Chemiczne, Laboratorium Analiz w Mikroobszarze, Laboratorium Geofizyczne, Centrum Badań Gruntów i Skał oraz Zespół Poboru Próbek Środowiskowych. Wyposażone są one w nowoczesną aparaturę badawczą wiodących światowych producentów. Laboratorium Chemiczne, Centrum Badań Gruntów i Skał oraz Zespół Poboru Próbek Środowiskowych posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 283 na badania chemiczne i właściwości fizycznych wód, ścieków, osadów, skał, obiektów i ma¬teriałów biologicznych, produktów rolnych oraz na pobieranie próbek wody i gleby. Laboratorium Analiz w Mikroobszarze, wyposażone w mikrosondę jonową SHRIMP IIe/MC i mikrosondę elektronową CAMECA SX 100, prowadzi badania pierwiast¬ków śladowych w mikroobszarze oraz analizy izotopowe, mające szerokie zastosowanie m.in. w datowaniu skał i procesów geologicznych, a także w ochronie środowiska, materiałoznawstwie, mikropaleontologii, mikrobiologii oraz archeologii. La¬boratorium Geofizyczne prowadzi szeroki zakres badań z zakresu paleomagnetyzmu i magnetyzmu środowiskowego.

Instytut współpracuje z ośrodkami geologicznymi w kilkudziesięciu krajach świata. Jako członek EuroGeoSurveys, organiza¬cji zrzeszającej europejskie służby geologiczne, uczestniczy w przygotowaniu opracowań realizowanych pod jej patronatem oraz bierze czynny udział w pracach grup eksperckich, których celem jest doradzanie odpowiednim strukturom Komisji Europejskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
   

 

PREZYDIUM ICE-CMM 

 

Przewodniczący Prezydium ICE-CMM

Stanisław Zwolan -   PGNiG SA

 

 

 

 

ZL

Członek Prezydium ICE-CMM

dr inż. ZBIGNIEW LUBOSIK - Zastępca Dyrektora ds. Geoinżynierii i Bezpieczeństwa Przemysłowego,  GIG

Pan dr Zbigniew Lubosik po ukończeniu studiów na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, w roku 1995 podjął pracę w Głównym Instytucie Górnictwa, gdzie w roku 2009 uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Od początku swojej kariery zawodowej zajmował się zagadnieniami związanymi z projektowaniem eksploatacji górniczej, doborem obudowy wyrobisk górniczych, oceną efektywności projektów górniczych, zarządzeniem projektami oraz z zagrożeniami naturalnymi, w tym zagrożeniem metanowym oraz odmetanowaniem pokładów węgla.

Autor i współautor monografii oraz wielu artykułów oraz referatów krajowych i zagranicznych. Koordynator oraz członek zespołów realizujących w kilkunastu projektach badawczych krajowych oraz międzynarodowych w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, umów międzynarodowych, Funduszu Badawczego Węgla i Stali, funduszu EUROSTARS and 7 Programu Ramowego UE. Autor oraz współautor kilku zgłoszeń patentowych oraz praw ochronnych na wzory użytkowe. Opracowane wynalazki uzyskały wiele nagród i wyróżnień w krajowych i międzynarodowych konkursach. Od 2017 roku reprezentuje GIG w pracach Zarządu Międzynarodowego Centrum Doskonałości do Spraw Metanu z Kopalń działającego przy Komisji Ekonomicznej dla Europy Organizacji Narodów Zjednoczonych.

 

 

PK

Członek Prezydium ICE-CMM

 

dr hab. inż. PIOTR KASZA- profesor INiG-PIB

Pan profesor Piotr Kasza jest kierownikiem Zakładu Stymulacji Wydobycia Węglowodorów Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego. Ukończył studia na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Na tym samym Wydziale w 2002 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych. W roku 2020 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka na Politechnice Śląskiej. Od początku swojej ponad 30-letniej kariery zawodowej zajmował się zagadnieniami związanymi z zabiegami stymulacji wydobycia ze złóż węglowodorów. Uczestniczył w wielu kursach i stażach zagranicznych, doskonaląc swój warsztat pracy. Jest autorem i współautor szeregu rozwiązań technologicznych w tym zakresie. Wiele z nich zostało opatentowane oraz opublikowane w kraju i za granicą. Otrzymał wraz z zespołem wiele wyróżnień na krajowych i międzynarodowych targach i wystawach, promujących działalność innowacyjną i wynalazczą. W ostatnich latach szczególnie aktywnie działa w obszarze opracowania technologii udostępniania złóż niekonwencjonalnych węglowodorów. Był Kierownikiem Projektu Gilowice, dotyczącego możliwości komercyjnego pozyskania metanu z węgla. Współpracuje z firmami przemysłowymi nad opracowywaniem i wdrażaniem rozwiązań w zakresie stymulacji złóż. Prowadzi i uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego. Od 2017 roku reprezentuje INiG-PIB w pracach Zarządu Międzynarodowego Centrum Doskonałości do Spraw Metanu z Kopalń działającego przy Komisji Ekonomicznej dla Europy Organizacji Narodów Zjednoczonych.

 

 

AB

Członek Prezydium ICE-CMM

mgr inż. ARTUR BADYLAK -  Dyrektor Biura Odmetanowania i Zarządzania Mediami Energetycznymi,  Jastrzębska Spółka WęglowA S.A.

Pan Artur Badylak jest absolwentem Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zagadnieniami związanymi z metanem z kopalń węgla kamiennego zajmuje się od ponad 25 lat. Doświadczenie zdobywał w Zakładzie Odmetanowania Kopalń ZOK Sp. z o.o., z którym związany był do roku 2019. Autor ponad 150 projektów  w dziedzinie odmetanowania, w tym również projektów wdrożeniowych. Autor i współautor wielu artykułów i referatów dotyczących problematyki odmetanowania. Obecnie realizuje zadania w zakresie zwiększenia efektywności odmetanowania oraz redukcji emisji metanu do atmosfery w Zakładach JSW S.A. Odpowiada za działania Spółki w zakresie pozyskiwania metanu oraz jego gospodarczego wykorzystania do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Członek Coal Mine Methane Task Group powołanej przez Euracoal do prac nad strategią metanową Unii Europejskiej.

 

 

JJ

Członek Prezydium ICE-CMM

dr JANUSZ JURECZKA - Dyrektor Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB

Pan dr Janusz Jureczka  jest geologiem, absolwentem Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 1983 r. pracuje w Państwowym Instytucie Geologicznym, Oddziale Górnośląskim w Sosnowcu, obecnie jako dyrektor oddziału. Jest specjalistą w zakresie geologii złóż węgla kamiennego i metanu z pokładów węgla. W ostatnich latach zajmuje się głównie problematyką przedeksploatacyjnego ujęcia metanu, w nowatorskim ujęciu, do tej pory nie stosowanym w polskich kopalniach. Jest członkiem Międzynarodowej Grupy Ekspertów ds. Metanu oraz Prezydium Międzynarodowego Centrum Doskonałości w zakresie metanu z kopalń w Polsce, działających pod egidą Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. Autor lub współautor przeszło 120 specjalistycznych publikacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

===============================================

Otwarcie Międzynarodowego Centrum Doskonałości
w zakresie Metanu z Kopalń Węgla (ICE-CMM)

 

W dniach 7-9 czerwca 2017 r. w Katowicach odbyła się uroczystość otwarcia powołanego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa Międzynarodowego Centrum Doskonałości w zakresie Metanu z Kopalń Węgla (ICE-CMM)

Międzynarodowe Centrum zostało utworzone i działa pod auspicjami i w ścisłej współpracy z Europejską Komisją Gospodarczą Narodów Zjednoczonych (UNECE) oraz jej Grupą Ekspertów ds. Metanu z Kopalń.

Polskimi założycielami powstałego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa ICE-CMM są: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB), Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy (INiG – PIB), Główny Instytut Górnictwa (GIG).

X4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Międzynarodowe Centrum Doskonałości w Dziedzinie Metanu z Kopalń (ang. ICE-CMM) skupia ekspertów pracujących nad nowymi metodami odzyskiwania i wykorzystywania metanu z kopalń. Nowe rozwiązania mają zwiększyć bezpieczeństwo górników, zakres ochrony środowiska, efektywność górniczą oraz pomóc w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. 

Centrum zbiera informacje dotyczące zarządzania metanem z całego świata stanowiąc platformę wymiany doświadczeń sektora węglowego.  Jest jednostką non-profit utworzoną w kraju członkowskim ONZ, podlegającą lokalnym prawom obowiązującym w tym kraju. W tym sensie osoby zatrudnione przez ICE-CMM nie są uważane za pracowników ONZ. 

Finansowanie działań ICE-CMM jest traktowane jako wkład własny kraju członkowskiego ONZ, który wyraził zainteresowanie prowadzeniem ICE-CMM. Europejska Komisja Gospodarcza Narodów Zjednoczonych będzie zabiegać o dobrowolne wsparcie ze strony pozostałych krajów członkowskich ONZ lub organizacji mające na celu pomóc w funkcjonowaniu ICE-CMM. 

ICE-CMM, pod auspicjami, i w ścisłej współpracy z Grupą Ekspercką ds. Metanu z Kopalń Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych, będzie wspierać działania mające na celu budowanie potencjału w Krajach Członkowskich ONZ poprzez upowszechnianie: najlepszych praktyk mających na celu zmniejszanie emisji metanu oraz jego wykorzystanie w sposób ekonomicznie opłacalny, społecznie akceptowalnych praktyk stosowanych w podziemnych kopalniach, oraz przyjaznego dla środowiska zarządzania metanem. W tym celu ICE-CMM będzie realizować kilka konkretnych działań i przedsięwzięć. 

Centrum będzie czynić starania i zbierać informacje dotyczące stosownych studiów przypadków i pozyskanych doświadczeń w zakresie zrównoważonego zarządzania metanem z kopalń, w razie potrzeby udzielać technicznych porad dla ich rozwoju, oraz służyć jako źródło informacji o takich przypadkach i praktykach. 

Będzie także organizować na miejscu szkolenia i wizyty w Międzynarodowym Centrum Doskonałości w dziedzinie metanu z kopalń (na zasadach non-profit, wykorzystując jeśli to będzie potrzebne mechanizm podziału kosztów) przez praktyków w dziedzinie metanu z kopalń z zainteresowanych krajów członkowskich ONZ. Takie szkolenia pomogłyby w upowszechnianiu wiedzy zawartej w dokumencie „best practices” za pośrednictwem doświadczonych ekspertów; 

Ponadto Centrum we współpracy z sekretariatem UNECE oraz członkami Grupy Eksperckiej ds. Metanu z Kopalń, będzie organizować działania o charakterze szkoleniowym poza siedzibą ICE-CMM mające na celu stosowanie „best practices” w różnych regionach górniczych. 

Prowadzić będzie również badania w dziedzinie metanu z kopalń, stosownie do potrzeb krajów członkowskich UNECE, pod auspicjami Grupy Eksperckiej ds. Metanu z Kopalń, i we współpracy ze stosownymi organizacjami międzyrządowymi i pozarządowymi, reprezentacjami przemysłu i innymi zainteresowanymi stronami. 

Zapowiedziano także angażowanie się w sprawy szerszej społeczności górniczej, w tym społeczeństwa obywatelskiego, stowarzyszeń górniczych, oraz decydentów za pośrednictwem mediów elektronicznych i społecznościowych celem podniesienia świadomości o istniejących wyzwaniach i możliwościach w sektorze metanu z kopalń. 

 

 

 

 

x1

 

 

x2

 

 

Relacje:

http://energetyka.wnp.pl/pgnig-metan-z-pokladow-wegla-duzo-wieksza-szansa-niz-gaz-lupkowy,299872_1_0_0.html

http://www.wnp.pl/wiadomosci/minister-kurtyka-historyczny-dzien-dla-polskiej-energetyki-i-gazownictwa,299840_1_0_0.html 

http://www.radio.katowice.pl/zobacz,29688,-Miedzynarodowe-Centrum-Doskonalosci-w-zakresie-metanu-audio-.html#.WUESfWjyi9J