EXPO-GAS 2019 Imprezy towarzyszące dla firm członkowskich IGGInformacja dot. zasad ochrony danych osobowych stosowanych przez IGG
W związku z organizowaną przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa Konferencją i Warsztatami Technicznymi EXPO-GAS 2019 (dalej: „Wydarzenie”), jakie odbędą się w Kielcach w dniach 24-25 kwietnia 2019 r., uzyskaliśmy dostęp do Pani/Pana danych osobowych. Szanując Pani/Pana prywatność, jak również dbając o to, aby wiedziała Pani/wiedział Pan, kto i w jaki sposób przetwarza Pani/Pana dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą to ustalić. 1. Administratorem danych osobowych jest Izba Gospodarcza Gazownictwa z siedzibą w Warszawie (01-224) przy ul. Kasprzaka 25 (zwana dalej: „IGG”). Kontakt z IGG jest możliwy poprzez adres e-mail: office@igg.pl, telefonicznie pod numerem 22 631 08 38 lub pisemnie na adres ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa. 2. Pani/Pana dane otrzymaliśmy od podmiotu, który zgłosił Pani/Pana udział w Wydarzeniu. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu organizacji i przeprowadzenia Wydarzenia. 4. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest niezbędne do udziału w Wydarzeniu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Wydarzeniu. 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów polegających na zapewnieniu możliwości prawidłowej organizacji i przeprowadzenia Wydarzenia. 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania. 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty świadczące na naszą rzecz usługi (w szczególności usługi księgowe, informatyczne, kurierskie, pocztowe, doradcze i prawne). 8. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 9. W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.