Eksperci

 

ZESPÓŁ EKSPERTÓW IGG

 

W dn. 17 sierpnia 2017 r. Uchwałą Nr 41/2017 Zarządu IGG został przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa powołany Zespół Ekspertów, którego Członkowie swoją wiedzą i doświadczeniem będą wspierali działania Izby oraz firm członkowskich w kwestiach dotyczących funkcjonowania i rozwoju polskiej branży gazowniczej.

Uchwałą Zarządu IGG nr 69/2019 z dnia 24 października 2019 r. została powołana Grupa Ekspertów ds. Wodoru przy IGG.

Poniżej umieszczono krótkie notki biograficzne działających przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa Ekspertów.

 

TB

Tomasz Blacharski  - Ekspert IGG

Absolwent Wydziałów Wiertnictwa Nafty i Gazu kierunków: Gazownictwo oraz Inżynieria Naftowa i Gazownicza i Zarządzanie i Marketing na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.Posiada dyplom studiów menadżerskich MBA na Institut d'Administration des Entreprises – Universite Paul Cezanne – Aix-Marseille III oraz Uniwersytecie Gdańskim, a także innych studiów podyplomowych. Ukończył liczne szkolenia z zakresu zarządzania oraz IT. Zdał egzamin dla członków rad nadzorczych. Pracę w branży gazowniczej rozpoczął w 1998 r. od stażu w Occidental Petroleum Corp. Od 1999 roku związany z grupą kapitałową PGNiG, w której pełnił funkcje kierownicze. W latach 2003 – 2006 piastował funkcje dyrektorskie w Karpackiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. W latach 2006 – 2007 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Karpackiej Spółki Obrotu Gazu Sp. z o.o., a w latach 2008 -2009 Dyrektora Gazowni Krakowskiej. Od 2009 r. był zatrudniony w GAZ-SYSTEM S.A na stanowiskach managerskich, gdzie odpowiadał za rozwój infrastruktury gazowej. Jego wysokie umiejętności zarządcze oraz kompetencje merytoryczne, a także dążenie do osiągania zamierzonych rezultatów zostały docenione i w 2016 r. został powołany na stanowisko Członka Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., które pełnił do czerwca 2017 r.  Na ww. stanowisku był odpowiedzialny za kierowanie Spółką w obszarze techniczno-dystrybucyjnym, w szczególności za nadzór merytoryczny nad działalnością pionu eksploatacji w Oddziałach, określając i realizując cele wynikające ze strategii i planów Spółki w zakresie rozwoju systemu dystrybucyjnego w celu zapewnienia długoterminowej zdolności zaspokajania potrzeb w zakresie dystrybucji paliw gazowych. Był również odpowiedzialny za współpracę z innymi operatorami systemów gazowych w celu niezawodnego i efektywnego funkcjonowania dystrybucyjnego systemu gazowego oraz nadzór nad procesem zarządzania przepływami w sieci dystrybucyjnej, a także utrzymanie parametrów jakościowych i nawaniania paliw w systemie gazowym.

Jako wybitny specjalista w dziedzinie gazownictwa inicjował i wdrażał nowe technologie, normy i rozwiązania techniczne, a także współpracując z organizacjami i stowarzyszeniami technicznymi w zakresie standaryzacji i normalizacji. Nadzorował realizację umów ze Zleceniodawcami Usługi Dystrybucyjnej, dzięki czemu zapewniał efektywną obsługę klientów Spółki, a także kształtował politykę dostarczania użytkownikom systemu i operatorom innych systemów gazowych, informacji  o warunkach świadczenia usług dystrybucji, nadzorował przygotowywanie bilansów paliw gazowych, zgodnych z umowami i planami dystrybucyjnymi.  Był członkiem rad nadzorczych EDF Kraków S.A. Od  marca do czerwca 2017 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa.

 

x

Adam Cymer  - Ekspert IGG

Dziennikarz, publicysta ekonomiczny od 1978 roku, założyciel i redaktor naczelny dwumiesięcznika społecznego „Z pomocą rodzinie” (rok 1984), założyciel i redaktor naczelny Gazety Giełdy „Parkiet” (rok 1993), inicjator i pierwszy prezes Stowarzyszenia Analityków Rynku Kapitałowego.  Redaktor naczelny tygodnika „Nowe Życie Gospodarcze” (1995 – 2010).

W latach 1996 – 2010 Prezes Zarządu Fundacji Klubu 500, inicjator programów szkoleń w zakresie zarządzania, rynku kapitałowego, prawa gospodarczego, sympozjów branżowych pt. Forum Energetyki w latach 1998 – 2004, seminariów nt. odnawialnych źródeł energii.

W latach 2005 – 2010 wspólnie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym wydawca dodatków tematycznych do „Nowego Życia Gospodarczego” adresowanych do uczestników Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. W wydawanych przez Polską Agencję Inwestycji Zagranicznych rocznikach „Poland Today” autor rozdziałów „The Economy” w latach 1997, 1998, 2001. Autor książki „Inwestycje liniowe – poradnik inwestora” (2010 r.).

Od 2003 roku redaktor naczelny wydawanego przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa kwartalnika branżowego „Przegląd Gazowniczy” (nakład ok. 12 000 egzemplarzy rocznie) poświęconego szeroko rozumianemu rynkowi gazu ziemnego w Polsce i na świecie. Pismo publikuje analizy i komentarze dotyczące regulacyjnych i prawnych aspektów funkcjonowania szeroko pojętego rynku energetycznego, w tym analizy ekonomiczne dla rynku gazu, promuje innowacyjne rozwiązania w gazownictwie oraz omawia problemy techniczne i technologiczne istotne dla sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania systemów gazowniczych, promując przy tym gaz ziemny jako paliwo nie tylko efektywne ekonomicznie, ale również nowoczesne i przyjazne środowisku.  Na łamach czasopisma prezentowane są również sylwetki osób szczególnie zasłużonych dla branży gazowniczej.  

Redaktor Adam Cymer od wielu lat wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem działalność Izby Gospodarczej Gazownictwa aktywnie uczestnicząc – jako Moderator - w organizowanych przez Izbę wydarzeniach branżowych.

 

dr inż. Paweł Gąsior -  Ekspert Grupy ds. Wodoru

Politechnika Wrocławska - Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej

Cel i zakres prowadzonych prac dotyczy dyscypliny naukowej mechanika, ze szczególnym uwzględnieniem mechaniki eksperymentalnej. Dyplom studiów magisterskich uzyskał na kierunku optoelektronika i technika światłowodowa Politechniki Wrocławskiej. Obecnie pracuje jako adiunkt na Wydziale Mechanicznym PWr.

Odpowiedzialny za opracowywanie i wdrażanie zintegrowanych światłowodowych systemów SHM do monitorowania stanu technicznego konstrukcji w obszarze przemysłu energetycznego, chemicznego i motoryzacyjnego, w tym także dla kompozytowych zbiorników wysokociśnieniowych przeznaczonych do gromadzenia wodoru (monitoring w trakcie procesu wytwarzania i eksploatacji, ocena stopnia degradacji kompozytowej powłoki nośnej oraz przewidywanie czasu bezpiecznej eksploatacji).  Jego zainteresowania dotyczą również różnych typów ogniw paliwowych i ich zastosowań.

Brał udział w licznych projektach finansowanych ze środków UE i krajowych, dotyczących wysokociśnieniowych zbiorników do magazynowania paliw gazowych w aplikacjach  motoryzacyjnych (np. StorHy, HyComp, InGas, HyCube, HyPactor, Copernic, HIPHONE).

Kierował także projektami z obszaru SHM, związanymi z opracowaniem i wdrożeniem systemów monitorowania i wykrywania wycieków wodoru na gazociągach, monitorowaniem wybranych elementów elektrowni (kocioł energetyczny, instalacja ochrony środowiska, agregaty prądotwórcze), czy rurociągów do przesyłu ropy naftowej.

Należy  do organizacji International Association for Hydrogen Energy Codes and Standards Division (IAHE-CSD), której celem jest wykorzystanie wyników najnowszych badań naukowych oraz najlepszych praktyk inżynierskich do rozwoju i harmonizacji norm i regulacji prawnych (RCS) w zakresie zwiększania bezpieczeństwa stosowania technologii „wodorowych” w energetyce.

 

JJ

dr inż. Jacek Jaworski  - Ekspert IGG / Ekspert Grupy ds. Wodoru

Ukończył studia wyższe w 1996 roku na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek: Górnictwo i Geologia, specjalność: Gazownictwo Ziemne.

Pracę zawodową rozpoczął w 1996 roku w Laboratorium Metrologii Przepływów Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie na stanowisku inżyniera branżowego, a od 1997 r.     na stanowisku asystenta. Od czerwca 2004 roku do kwietnia 2008 roku kierował Zakładem Metrologii Przepływów Instytutu Nafty i Gazu. W 2004 roku, na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH, uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w specjalności inżynieria gazownicza. W 2004 roku zaczął kierować Zakładem Metrologii Przepływów, a od maja 2008r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Gazownictwa Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego. Od kwietnia 2015 roku jest członkiem Zarządu a od lipca 2016 roku do 1 marca 2017r. był Wiceprezesem Zarządu IGG.

Jest autorem lub współautorem szeregu prac badawczych na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak i Klientów przemysłowych, w tym Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,  Spółki Energetycznej „Jastrzębie” SA, czy ICHPW.

 Wśród najważniejszych zrealizowanych prac wymienić należy:

- Prace badawczo-rozwojowe dotyczące opracowania założeń w zakresie zastosowania w Polsce metody rozliczeń energetycznych w gazownictwie, tj. metody bazującej na ilości dostarczonej energii odbiorcom w miejsce stosowanej metody bazującej na ilości dostarczonej objętości.

- Prace dotyczące oceny systemów pomiarowo-rozliczeniowych przepływu gazu z odmetanowania kopalń, wykorzystywanych do pomiarów ilości gazu wykorzystywanego na cele wewnętrzne energetyczne (EC Pniówek, EC Suszec, EC Moszczenica, EC Zofiówka), w związku z monitorowaniem rozliczaniem emisji CO2.

- Prace dotyczące oceny układów pomiarowych przepływu gazu koksowniczego w Koksowni Przyjaźń, wykorzystywanych do pomiarów ilości gazu sprzedawanego na zewnątrz do spółki ArcelorMittal Poland oraz wykorzystywanego na cele wewnętrzne energetyczne, w związku z monitorowaniem rozliczaniem emisji CO2.

Koordynował także prace zespołu związane z oceną przygotowania odbiorców przemysłowych do odbioru gazu o jakości odpowiadającej gazowi z regazyfikacji LNG i kierunku Morza Północnego. Prace były podstawą do zmiany wymagań w Polskiej Normie dot. jakości gazu oraz w Rozporządzenia Ministra Gospodarki sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego. W pracy poddano analizie wszystkie istotne gałęzie przemysłu w tym sektor energetyki, petrochemii, nawozów sztucznych,

Jest autorem lub współautorem 77 publikacji i referatów opublikowanych w czasopismach naukowych oraz materiałach konferencyjnych, krajowych i międzynarodowych.

prof. dr hab. inż. Jerzy Kaleta  - Ekspert Grupy ds. Wodoru

Kierownik Katedry Mechaniki i Inżynierii Materiałowej Politechnika Wrocławska

Cel i zakres prowadzonych prac dotyczy dyscypliny naukowej mechanika, w szczególności mechaniki eksperymentalnej i obejmuje zagadnienia: zmęczenia materiałów, pomiarów energii i tłumienia, wytwarzania i badania materiałów magnetycznych Smart. Ponadto zainteresowania dotyczą magnetowizji jako nieniszczącej diagnostyki, aplikacji efektów krzyżowych w mechanice eksperymentalnej, odzysku energii (tzw. Energy Harvesting) z drgań, udaru i ciepła oraz przemiany martenzytycznej indukowanej odkształceniem plastycznym. Znaczące osiągnięcia związane są także z wykorzystaniem wysokociśnieniowych zbiorników kompozytowych do gromadzenia samochodowych paliw gazowych, takich jak metan i wodór oraz zastosowaniem stacjonarnych ogniw paliwowych do celów energetycznych. Dorobek w zakresie inicjowania i realizacji projektów obejmuje 19 projektów międzynarodowych (6FP, 7FP UE, KIC InnoEnergy) i krajowych (KBN, NCBiR). Ponadto dwa projekty realizowano w ramach umowy PWr-EIT+ oraz 10 projektów finansowanych ze Środków Strukturalnych i środków Urzędu Marszałkowskiego. Koordynator po stronie Politechniki Wrocławskiej następujących projektów z obszaru ciśnieniowego gromadzenia wodoru, finansowanych ze środków EU: StorHy, InGas, HyComp, Copernic, HyPactor, HyCube, Hiphone. Koordynator części badań naukowych w ramach projektu „Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych”. Dorobek naukowy obejmuje między innymi kilkaset pozycji oraz promotorstwo zakończonych 11 przewodów doktorskich.

 

WK

prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat  - Ekspert IGG / Ekspert Grupy ds. 

od wielu lat zajmuje się rozwojem rynków energii, w szczególności rynkiem gazu. Jest autorem wielu prac dotyczących wykorzystania paliw gazowych do celów energetycznych. Opiniuje opracowywane przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa standardy techniczne w gazownictwie, był recenzentem prestiżowego obszernego wydania (ok. 800 stron) Vademecum Gazownika t. IV „Gaz ziemny: rynek, efektywność, bezpieczeństwo”. Jest promotorem i recenzentem prac doktorskich z dziedziny: inżynieria środowiska /gazownictwo. Bierze aktywny udział w prowadzonych w Politechnice Gdańskiej badaniach w zakresie ropy i gazu z łupków (programy badawcze Blue Gas, LabRiG).

W latach 1977-1983 pracował w przemyśle na różnych stanowiskach technicznych, uzyskując kompetencje kierownicze w zakresie gospodarki energetycznej. W 1983 roku został zatrudniony na ówczesnym Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej (obecnie Wydział Elektrotechniki i Automatyki), uzyskując w 1989 roku doktorat i w 1999 roku habilitację. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 2006 roku. Na stanowisko profesora nadzwyczajnego został powołany w 2001 roku i profesora zwyczajnego w 2012 roku.

W latach 1990- 2005 pracował w przemyśle na stanowiskach kierowniczych, budując obiekty energetyczne w kraju i zagranicą, m.in. elektrownia Ahwaz/Iran, opalana gazem ziemnym).

W Politechnice Gdańskiej pełnił w latach 1990-1997 funkcje kierownika Studiów Podyplomowych w zakresie energetyki i gazownictwa. Od 2001 roku jest kierownikiem Zespołu Elektrowni i Gospodarki Energetycznej w Katedrze Elektroenergetyki.

W latach 2008-2012 był Prorektorem ds. Kształcenia i Rozwoju Politechniki Gdańskiej, a od 1.09.2012 roku do 28.02.2015 roku był Dyrektorem Centrum Technologii Energetycznych Politechniki Gdańskiej.

Jest autorem ponad 220 publikacji, w tym 4 samodzielnych książek, na temat elektroenergetyki, gospodarki energetycznej/ energetyki kompleksowej i gazownictwa, a także innych prac / opinii / ekspertyz dla PGNiG czy GAZ-SYSTEM.

Jest członkiem Rad Programowych renomowanych czasopism naukowych m.in.: „Energetyka”, dwumiesięcznika „Rynek Energii” (od 2000 roku) i ,,The International Journal of Power and Energy Systems”/Calgary Canada.

Od 2007 roku blisko współpracuje z organizacjami branżowymi, w tym Izbą Gospodarczą Gazownictwa, przewodnicząc/uczestnicząc w Kongresach Polskiego Gazownictwa i GAS-EXPO oraz – jako członek Rad Programowych i przewodniczący sesji tematycznych – w innych prestiżowych eventach (seminaria i konferencje gazownicze: GAZTERM Międzyzdroje, RYNEK GAZU Kazimierz Dolny) Publikował m.in. swoje prace w „Przeglądzie Gazowniczym” i „Energetyce Gazowej”.

Poza macierzystą Uczelnią działał/działa jako:

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pomorskiej Spółki Gazownictwa w Gdańsku (2009 -2013),

Członek Rady Nadzorczej GAZ-SYSTEM SA (2013 - 2015),

Członek Komitetu Problemów Energetyki Polskiej Akademii Nauk (od 2003 roku do nadal),

Vice-Prezes Zarządu polskiej afiliacji International Association for Energy Economics (od 1994 roku do nadal),

Członek Komitetu Strategicznej Myśli Gospodarczej przy Vice-Premierze RP (2013 – 2015).

Członek Grupy Ekspertów Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki (Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – od 2001 do nadal),

Członek Naukowej Grupy Doradczej przy GK PGNiG.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką Izby Gospodarczej Gazownictwa, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem im. A. Hofmana Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz innymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Wielokrotnie nagradzany nagrodami Rektora Politechniki Gdańskiej.

Należy do Komitetu ds. Rozwoju Energetyki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego, jest doradcą Prezydenta Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej ds. Energetyki. W latach 2004-2006 zasiadał w Europejskiej Organizacji Pracodawców Sektora Publicznego CEEP w Brukseli jako przedstawiciel Konfederacji Pracodawców Energetyki Polskiej.

Generalny Dyrektor Górniczy III stopnia.

 

prof. dr hab. inż. Jakub Kupecki -  Ekspert Grupy ds. Wodoru

Profesor Instytutu Energetyki (IEn) i kierownik Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych. Profesor wizytujący w National Fuel Cell Research Center, University of California, Irvine (NFCRC UCI). Uzyskał dyplomy Politechniki Warszawskiej (MEiL), Uniwersytetu Islandzkiego oraz Haas School of Business, University of California, Berkeley. Związany z tematyką stałotlenkowych ogniw elektrochemicznych od ponad 10 lat. Kierownik i wykonawca prac w ponad 40 projektach finansowanych ze środków Komisji Europejskiej, NCBR, NCN, MNiSW, Departamentu Energii USA, Departamentu Stanu USA oraz bezpośrednio przez przemysł. W latach 2017-2018 kierował polsko-amerykańskim projektem dotyczącym wykorzystania układów power-to-gas do magazynowania energii ze źródeł OZE, realizowanym w NFCRC UCI. Autor i współautor kilkudziesięciu ekspertyz i opracowań na rzecz przemysłu, ponad 150 publikacji i wystąpień konferencyjnych, 2 patentów oraz kilku zgłoszeń patentowych, w tym skomercjalizowanych wynalazków. Laureat nagród za działalność B+R: nagrody Siemensa, Nernsta i Young Scientist Award, Hydrogen Europe Research. Stypendysta Komisji Fulbrighta oraz laureat Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców MNiSW. Reprezentant Polski w States Representatives Group (SRG) Wspólnej Inicjatywy Wodoru i Ogniw Paliwowych (FCH-JU), reprezentant IEn w Hydrogen Europe Research, w latach 2016-2017 pełnił funkcję członka Komitetu Sterującego Programu Badań Sektora Elektroenergetycznego (PBSE) NCRB. W kwietniu 2020 powołany przez Ministra Klimatu w skład zespołu do spraw Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki jako odpowiedzialny za obszar Gospodarka Wodorowa.

 

SNagy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. Stanisław Nagy  - Ekspert IGG / Ekspert Grupy ds. Wodoru