Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wszystkich Członków IGG

z

ZWZC IGG 2022

 

21 kwietnia br. odbyło się w Zegrzu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej Gazownictwa.

Na mocy Statutu IGG oraz Uchwały Zarządu IGG, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdanie z działalności IGG w 2021 roku oraz Komisji Rewizyjnej, rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdanie finansowe IGG oraz przyjęło sprawozdanie z działalności standaryzacyjnej IGG w 2021 r. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu IGG za rok 2021 oraz członkom komisji rewizyjnej. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej Gazownictwa podjęło uchwałę w sprawie przyznania Odznak Honorowych IGG. 

Komisja Uchwał i Wniosków poinformowała, że nie otrzymała propozycji wniosków.

 

 

BIURO IGG