VADEMECUM GAZOWNIKA

 - ważna pozycja w literaturze technicznej

 V

W grudniu 2014 roku ukazało się unikalne w polskiej literaturze technicznej kompendium wiedzy gazowniczej Vademecum Gazownika. Powstało ono z inicjatywy Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, SITPNiG-największej polskiej organizacji naukowo-technicznej przemysłu naftowego  i gazowniczego.

Prace nad tym czterotomowym wydaniem, o łącznej objętości ponad trzech tysięcy stron trwały kilka lat.   Przez   wielu   praktyków   i   naukowców   branży  gazowniczej i naftowej ukazanie się takiego dzieła oczekiwane było od kilkudziesięciu lat. Komitet Redakcyjny Vademecum Gazownictwa stanął przed nie lada wyzwaniem: wyborem zagadnień merytorycznych   i ujęciem ich w czterech tomach, wyborem jednolitego słownictwa branżowego, koordynacją pracy ponad 70 wybitnych specjalistów w danej dziedzinie z wielu wyższych uczelni technicznych, firm projektowych, wykonawczych i innych podmiotów, zaplanowaniem i koordynacją cyklu wydawniczego oraz zapewnieniem ciągłości finansowania. Tego trudnego zadania podjął się Komitet Redakcyjny w składzie: Kazimierz Nowak-przewodniczący, Stanisław Szafran-redaktor wydawnictwa, Adam Matkowski-redaktor naczelny całości  i redaktor Tomu IV, Stanisław Nagy-redaktor Tomu I, Andrzej Barczyński-redaktor Tomu II, Andrzej Froński-redaktor Tomu III i Robert Piotrowski-sekretarz.

Inspiracją dla SITPNiG do podjęcia prac nad wydaniem tego dzieła była potrzeba przekazania, w sposób wyczerpujący i zwięzły, wiedzy teoretycznej i praktycznej pracownikom sektorów projektowania, budowy, eksploatacji i nadzoru technicznego sieci   gazowniczych.   Vademecum  adresowane   jest   również   do   kadry naukowej i studentów kierunków inżynieria gazownicza, inżynieria środowiska, inżynieria naftowa oraz uczniów techników gazowniczych i naftowych, a także szerokiej rzeszy zainteresowanych zagadnieniami gazownictwa menedżerów i pracowników branży energetycznej.

Czterotomowe VademecumGazownika obejmuje uporządkowany zestaw zagadnień   łańcucha  paliwowego   gazu  ziemnego, w  tym:  poszukiwanie    i eksploatacja złóż, podziemne magazynowanie i instalacje LNG oraz różne  formy  przesyłu,  dystrybucji i użytkowania. Wszystko to zostało uzupełnione o takie  zagadnienia  jak: opomiarowanie  gazu,  ochronę  antykorozyjną,  BHP i ochronę środowiska, procedury i wymagania formalno-prawne dotyczące budowy obiektów gazowniczych, systemy zarządzania, optymalizacji i symulacji sieci, efektywność ekonomiczną w gazownictwie, rynek gazu ziemnego w Polsce   i   UE   oraz   szereg   innych  ważnych w gazownictwie problemów. Istotnym udogodnieniem w korzystaniu z Vademecum Gazownika jest spis aktualnej literatury po każdym rozdziale, wykaz aktów prawnych, dyrektyw oraz norm, skorowidz oraz wykaz skrótów i akronimów.

Projekt nie miałby szans powodzenia, gdyby nie determinacja i poczucie odpowiedzialności za podnoszenie poziomu wiedzy zawodowej kadr przemysłu gazowniczego pozostałych bardzo wielu osób zaangażowanych w realizację projektu, m.in. całego zespołu autorskiego, recenzentów, członków Komitetu Naukowo-Technicznego ds. Gazownictwa SITPNiG. Pomyślne zakończenie prac redakcyjnych nad Vademecum Gazownictwa było możliwe także dzięki wsparciu finansowemu wielu przedsiębiorstw zgrupowanych w Izbie Gospodarczej Gazownictwa, w tym głównie firm z Grupy   Kapitałowej   Polskiego   Górnictwa   Naftowego   i   Gazownictwa, GAZ-SYSTEM S.A. oraz EuRoPol GAZ s.a.

V 

V 

V 

Zamówienia Vademecum Gazownika można składać: