Sprzedaż Dokumentów Standaryzacyjnych

 

Sprzedaż Dokumentów Standaryzacyjnych IGG

 

W sprzedaży oferowane są aktualne Dokumenty Standaryzacyjne:

 

1

ST-IGG-0101:2014

Wytyczne wzorcowania gazomierzy

przy ciśnieniu p>4 bar

2

ST-IGG-0201:2018

Protokół komunikacyjny SMART-GAS

3

ST-IGG-0202:2014

Pomiary i rozliczenia paliwa gazowego

4

ST-IGG-0205:2015

Ocena jakości gazów ziemnych. Chromatografy gazowe procesowe do analizy składu gazu ziemnego

5

ST-IGG-0206:2015

Ocena jakości gazów ziemnych. Chromatografy gazowe laboratoryjne do analizy składu gazu ziemnego

6

ST-IGG-0207:2015

Protokół komunikacyjny GAZ-MODEM 3

7

ST-IGG-0208:2018

Ocena jakości gazów ziemnych. Chromatografy gazowe do oceny zawartości związków siarki w gazie ziemnym

8

ST-IGG-0301:2012

Próby ciśnieniowe gazociągów z PE o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa włącznie

9

ST-IGG-0302:2013

Próby ciśnieniowe gazociągów z PE o maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 0,5 MPa do 1,0 MPa włącznie

10

ST-IGG-0401:2015

Sieci gazowe. Strefy Zagrożenia Wybuchem. Ocena i Wyznaczanie

11

ST-IGG-0501:2017

Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla ciśnień wejściowych do 10 MPa włącznie. Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do użytkowania

12

ST-IGG-0502:2017

Stacje gazowe na przyłączach. Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do użytkowania

13

ST-IGG-0503:2017

Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla ciśnień wejściowych do 10 MPa włącznie. Wymagania w zakresie obsługi

14

ST-IGG-0504:2014

Zespoły gazowe na przyłączach. Wymagania w zakresie obsługi

15

ST-IGG-0601:2012

Ochrona przed korozją zewnętrzną stalowych gazociągów lądowych. Wymagania i zalecenia

16

ST-IGG-0602:2013

Ochrona przed korozją zewnętrzną stalowych gazociągów lądowych. Ochrona katodowa. Projektowanie, budowa i użytkowanie

17

ST-IGG-0702:2012

Nawanianie paliw gazowych. Wymagania dotyczące postępowania ze środkami nawaniającymi oraz ich przechowywania i transportu

18

ST-IGG-0703:2012

Nawanianie paliw gazowych. Instalacje do nawaniania gazu ziemnego

19

ST-IGG-0704:2014

Nawanianie paliw gazowych. Kontrola nawaniania paliw gazowych metodami odorymetrycznymi

20

ST-IGG-0705:2012

Nawanianie paliw gazowych. Metody oznaczania zawartości tetrahydrotiofenu (THT)

21

ST-IGG-0901:2013

Gazociągi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymałościowe

22

ST-IGG-1001:2015

Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. Wymagania ogólne

23

ST-IGG-1002:2015

Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. Wymagania i badania

24

ST-IGG-1003:2015

Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo – pomiarowe. Wymagania i badania

25

ST-IGG-1004:2015

Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania

26

ST-IGG-1101:2017

Połączenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do włączeń oraz elementami do przyłączeń.

27

ST-IGG-1201:2014

Metoda próżniowa. Odpowietrzanie i napełnianie gazem ziemnym sieci gazowej.

28

ST-IGG-1202:2014

Metoda próżniowa. Odpowietrzanie i napełnianie gazem ziemnym instalacji gazowej. Kontrolna próba szczelności.

29

ST-IGG-1401:2015

Kody kreskowe dla urządzeń w punktach gazowych. Kody kreskowe dla gazomierzy miechowych.

30

ST-IGG-1402:2015

Kody kreskowe dla urządzeń w punktach gazowych. Kody kreskowe dla reduktorów.

31

ST-IGG-1403:2015

Kody kreskowe dla urządzeń w punktach gazowych. Kody kreskowe dla plomb.

32

ST-IGG-1501:2015

Filtry do stosowania na sieciach gazowych.

33

ST-IGG-1601:2012

Projektowanie, budowa i użytkowanie stacji CNG. Wymagania i zalecenia

34

ST-IGG-1602:2012

Urządzenia do tankowania pojazdów zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG do ciśnień tankowania poniżej 20 MPa

35

ST-IGG-1901:2016

Kontrola połączeń zgrzewanych doczołowo i elektrooporowo przy budowie gazociągów z polietylenu. Wymagania i zalecenia

36

ST-IGG-2103:2018

Gazociągi dystrybucyjne. Warunki techniczne zamykania przepływu w gazociągach z PE metodą zaciskania. Wymagania i zalecenia

37

WT-IGG-2301:2017

Książka Obiektu Budowlanego sieci gazowej. Wzór i wymagania

38

WT-IGG-2501:2016

Okresowe kontrole instalacji gazowych wewnątrz budynków/obiektów

39

ST-IGG-2601:2014

Prace gazoniebezpieczne. Wymagania w zakresie organizacji, wykonywania
 i dokumentowania

40

ST-IGG-2602:2016

Prace gazoniebezpieczne. Sieci gazowe przesyłowe. Wymagania w zakresie organizacji, wykonywania i dokumentowania

41

ST-IGG-2701:2018

Zasady rozliczeń paliw gazowych w jednostkach energii

42

ST-IGG-3501:2019

Wymagania jakościowe i techniczne dla biometanu wprowadzanego do sieci dystrybucyjnej. Część 1. Wymagania jakościowe

43

WT-IGG-2901:2016

Przeprowadzanie próby zastosowania bezsiarkowego środka nawaniającego w sieciach gazowych

44

ST-IGG-3701/ZN-G-2100:2018

LNG - Terminologia

45

ST-IGG-3702/ZN-G-2200:2018

Instalacje technologiczne - Zbiorniki procesowe LNG - Informacje ogólne

46

ST-IGG-3703/ZN-G-2300-1:2018

LNG - Stacje regazyfikacji LNG Część 1: Wymagania ogólne

47

ST-IGG-3704/ZN-G-2300-2:2018

LNG - Stacje regazyfikacji LNG Część 2: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

48

ST-IGG-3705/ZN-G-2300-3:2018

LNG - Stacje regazyfikacji LNG Część 3: Wymagania dotyczące projektowania

49

ST-IGG-3706/ZN-G-2300-4:2018

LNG - Stacje regazyfikacji LNG Część 4: Wymagania ogólne dotyczące warunków technicznych wykonania i odbioru

50

ST-IGG-3707/ZN-G-2300-5:2018

LNG - Stacje regazyfikacji LNG Część 5: Wymagania dotyczące eksploatacji

 

Dla firm zrzeszonych w Izbie Gospodarczej Gazownictwa przysługuje rabat 44% od podanych cen (nie dotyczy Standardów Technicznych okładkowych z zakresu LNG)

 

Aktualnie w sprzedaży znajdują się Dokumenty Standaryzacyjne zgodnie z załączonym wykazem.

Poniżej znajduje się formularz zamówienia oraz regulamin sprzedaży wersji papierowych oraz  elektronicznych.

 

 

Serdecznie zapraszamy do składania zamówień.  Termin realizacji zamówienia: 14 dni.

Dokumenty standaryzacyjne można zamawiać również w naszym sklepie internetowym pod adresem:

https://sklep.igg.pl/customer/account/login/

 

Ważne !! 

Decyzją Zarządu  z dnia 14.06.2019 r. do zakupionych przez Podmioty Gospodarcze Wytycznych Technicznych WT- IGG- 2301:2017 „Książka Obiektu Budowlanego Sieci Gazowej. Wzór i wymagania” udostępniany jest Załącznik A „Wzór Książki Obiektu Budowlanego Sieci Gazowej” w wersji edytowalnej z możliwością przedrukowania oraz kopiowania bez możliwości zmiany graficznej formy ww. dokumentu.

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA: