ICE-CMM

 

ice

 

OTWARCIE

Międzynarodowego Centrum Doskonałości
w zakresie Metanu z Kopalń Węgla (ICE-CMM)

 

W dniach 7-9 czerwca 2017 r. w Katowicach odbyła się uroczystość otwarcia powołanego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa Międzynarodowego Centrum Doskonałości w zakresie Metanu z Kopalń Węgla (ICE-CMM)

Międzynarodowe Centrum zostało utworzone i działa pod auspicjami i w ścisłej współpracy z Europejską Komisją Gospodarczą Narodów Zjednoczonych (UNECE) oraz jej Grupą Ekspertów ds. Metanu z Kopalń.

Polskimi założycielami powstałego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa ICE-CMM są: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB), Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy (INiG – PIB), Główny Instytut Górnictwa (GIG).

X4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Międzynarodowe Centrum Doskonałości w Dziedzinie Metanu z Kopalń (ang. ICE-CMM) skupia ekspertów pracujących nad nowymi metodami odzyskiwania i wykorzystywania metanu z kopalń. Nowe rozwiązania mają zwiększyć bezpieczeństwo górników, zakres ochrony środowiska, efektywność górniczą oraz pomóc w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. 

Centrum zbiera informacje dotyczące zarządzania metanem z całego świata stanowiąc platformę wymiany doświadczeń sektora węglowego.  Jest jednostką non-profit utworzoną w kraju członkowskim ONZ, podlegającą lokalnym prawom obowiązującym w tym kraju. W tym sensie osoby zatrudnione przez ICE-CMM nie są uważane za pracowników ONZ. 

Finansowanie działań ICE-CMM jest traktowane jako wkład własny kraju członkowskiego ONZ, który wyraził zainteresowanie prowadzeniem ICE-CMM. Europejska Komisja Gospodarcza Narodów Zjednoczonych będzie zabiegać o dobrowolne wsparcie ze strony pozostałych krajów członkowskich ONZ lub organizacji mające na celu pomóc w funkcjonowaniu ICE-CMM. 

ICE-CMM, pod auspicjami, i w ścisłej współpracy z Grupą Ekspercką ds. Metanu z Kopalń Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych, będzie wspierać działania mające na celu budowanie potencjału w Krajach Członkowskich ONZ poprzez upowszechnianie: najlepszych praktyk mających na celu zmniejszanie emisji metanu oraz jego wykorzystanie w sposób ekonomicznie opłacalny, społecznie akceptowalnych praktyk stosowanych w podziemnych kopalniach, oraz przyjaznego dla środowiska zarządzania metanem. W tym celu ICE-CMM będzie realizować kilka konkretnych działań i przedsięwzięć. 

Centrum będzie czynić starania i zbierać informacje dotyczące stosownych studiów przypadków i pozyskanych doświadczeń w zakresie zrównoważonego zarządzania metanem z kopalń, w razie potrzeby udzielać technicznych porad dla ich rozwoju, oraz służyć jako źródło informacji o takich przypadkach i praktykach. 

Będzie także organizować na miejscu szkolenia i wizyty w Międzynarodowym Centrum Doskonałości w dziedzinie metanu z kopalń (na zasadach non-profit, wykorzystując jeśli to będzie potrzebne mechanizm podziału kosztów) przez praktyków w dziedzinie metanu z kopalń z zainteresowanych krajów członkowskich ONZ. Takie szkolenia pomogłyby w upowszechnianiu wiedzy zawartej w dokumencie „best practices” za pośrednictwem doświadczonych ekspertów; 

Ponadto Centrum we współpracy z sekretariatem UNECE oraz członkami Grupy Eksperckiej ds. Metanu z Kopalń, będzie organizować działania o charakterze szkoleniowym poza siedzibą ICE-CMM mające na celu stosowanie „best practices” w różnych regionach górniczych. 

Prowadzić będzie również badania w dziedzinie metanu z kopalń, stosownie do potrzeb krajów członkowskich UNECE, pod auspicjami Grupy Eksperckiej ds. Metanu z Kopalń, i we współpracy ze stosownymi organizacjami międzyrządowymi i pozarządowymi, reprezentacjami przemysłu i innymi zainteresowanymi stronami. 

Zapowiedziano także angażowanie się w sprawy szerszej społeczności górniczej, w tym społeczeństwa obywatelskiego, stowarzyszeń górniczych, oraz decydentów za pośrednictwem mediów elektronicznych i społecznościowych celem podniesienia świadomości o istniejących wyzwaniach i możliwościach w sektorze metanu z kopalń. 

 

 

 

 

x1

 

 

x2

 

 

Relacje:

http://energetyka.wnp.pl/pgnig-metan-z-pokladow-wegla-duzo-wieksza-szansa-niz-gaz-lupkowy,299872_1_0_0.html

http://www.wnp.pl/wiadomosci/minister-kurtyka-historyczny-dzien-dla-polskiej-energetyki-i-gazownictwa,299840_1_0_0.html 

http://www.radio.katowice.pl/zobacz,29688,-Miedzynarodowe-Centrum-Doskonalosci-w-zakresie-metanu-audio-.html#.WUESfWjyi9J