Warunki Przystąpienia

REGULAMIN

przyjęcia podmiotu gospodarczego w poczet członków Izby Gospodarczej Gazownictwa
 

§ 1
Warunkiem formalnym rozpatrzenia wniosku o przyjęcie podmiotu gospodarczego w poczet członków Izby Gospodarczej Gazownictwa jest:

 • złożenie przez podmiot ubiegający się o przyjęcie deklaracji według wzoru przedłożonego przez IGG, wraz z informacją o średnim zatrudnieniu z roku poprzedniego;

 • przedłożenie wyciągu z właściwego rejestru sądowego (przedsiębiorstw, spółek prawa handlowego), bądź zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej celem ustalenia, czy dany podmiot gospodarczy prowadzi działalność w branży gazowniczej;

§ 2
Uchwałę o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia w poczet członków IGG podejmuje Prezydium Zarządu Izby po spełnieniu przez podmiot gospodarczy warunków określonych w § 1 niniejszego Regulaminu.

§ 3
O decyzji Prezydium Zarządu Izby, Biuro Izby jest obowiązane powiadomić zainteresowany podmiot gospodarczy z pouczeniem o przysługujących środkach odwoławczych.

Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Izby uchwałą Nr 4/2003 z dnia 18 marca 2003 roku.

 

Wyciąg z Uchwały Nr 11/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarczej Gazownictwa 
z dn. 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości składek członkowskich i wpisowego
 

Składki członkowskie i opłaty wpisowe

Zgodnie z Rozdziałem V § 19 pkt 13 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej Gazownictwa zatwierdza zasady i terminy opłacania składek członkowskich i wysokości opłaty wpisowej:
 

 1)      Składki członkowskie

Ustala się n/w wysokości rocznej składki członkowskiej w zależności od ilości zatrudnionych pracowników:

 1. do 50 osób zatrudnionych                1.200, 00 zł
 2. od 51 do 100 osób                            2.400, 00 zł
 3. od 101 do 250 osób                          4.800, 00 zł
 4. od 251 do 500 osób                          7.200, 00 zł
 5. powyżej 500 osób                             9.600, 00 zł

Składki członkowskie mogą być wnoszone w dwóch równych ratach płatnych do końca marca roku i do końca września br.

 2)      Opłata wpisowa

Ustala się, że opłata wpisowa wynosi 600 zł tzn. połowę najmniejszej rocznej składki i jest wnoszona jednorazowo w momencie wstąpienia do IGG.

 

Wyciąg z Uchwały Nr 07/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarczej Gazownictwa 
z dn. 14 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości składek członkowskich i wpisowego


Zgodnie z Rozdziałem V § 19 pkt. 13 Statutu IGG, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej Gazownictwa zatwierdza zasady wnoszenia składek członkowskich, jak następuje:

 1. Dla nowo przystępujących firm składka członkowska w pierwszym roku jest płatna w pełnej wysokości za dany rok.
 2. Dla firm, których członkostwo w IGG ustaje wskutek spełnienia przesłanek określonych  w § 14 ust. 1 Statutu IGG, składka członkowska w ostatnim roku jest płatna w pełnej wysokości za dany rok.

W pozostałym zakresie ZWZC IGG pozostawia w mocy zasady określone w Uchwale Nr 11/ 2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarczej Gazownictwa z dnia  12 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości składek członkowskich i opłat wpisowych.

 

 

Wyciąg z Uchwały Nr 9/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarczej Gazownictwa 
z dn. 8 lipca 2020 r. w sprawie wysokości składek członkowskich i opłat wpisowych

 

Zgodnie z Rozdziałem V § 19 pkt. 13 Statutu IGG, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej Gazownictwa zatwierdza zasady wnoszenia składek członkowskich, jak następuje:

 1. Roczna składka członkowska dla uczelni (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca
  2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) wynosi 1200,00 złotych, niezależnie od ilości zatrudnionych pracowników.
 2. Uczelnie (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) zwolnione są z opłaty wpisowej.
 3. W pozostałym zakresie pozostają w mocy zasady określone w Uchwale Nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarczej Gazownictwa z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości składek członkowskich i opłat wpisowych.