Walne Zgromadzenie Członków IGG

 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

IZBY GOSPODARCZEJ GAZOWNICTWA

Warszawa, 17 czerwca 2019 r.

 

xx

 

W dniu 17 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków IGG, które podsumowało działalność IGG w roku 2018. ZWZC IGG pozytywnie oceniło zarówno działalność IGG jak i podejmowane w jej ramach inicjatywy.

Jako efekt powyższego ZWZC IGG przyjęło: „Sprawozdanie z działalności IGG za rok 2018” (Uchwała nr 01/2019 ZWZC IGG), „Sprawozdanie finansowe IGG za rok 2018(Uchwała nr 02/2019 ZWZC IGG),  oraz „Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018” (Uchwała nr 03/2019 ZWZC IGG).

Zaprezentowano działalność standaryzacyjną IGG za rok 2018 oraz aktualne prace realizowane w ramach Zespołu ds opracowania Kodeksu Dobrych Praktyk w relacjach Inwestor - Wykonawca.

Walne Zgromadzenie Członków IGG zdecydowało o przeznaczeniu dochodu z działalności IGG za rok 2018 na cele statutowe (Uchwała nr 04/2019 ZWZC IGG) w tym na realizację  działalności szkoleniowej i naukowo - technicznej o tematyce wspierającej funkcjonowanie firm zrzeszonych w IGG.

Wszyscy Członkowie Zarządu IGG  (Uchwała nr 05/2019 ZWZC IGG) oraz Komisji Rewizyjnej otrzymali absolutorium za rok 2018 (Uchwała nr 06/2019 ZWZC IGG).

Tradycyjnie WZC IGG zdecydowało o przyznaniu Odznak Honorowych Izby Gospodarczej Gazownictwa osobom szczególnie zasłużonym dla branży i IGG. W tej sprawie podjęta została Uchwała nr 07/2019 ZWZC IGG).

ZWZC IGG zatwierdziło rekomendowane przez Zarząd IGG zmiany w Statucie IGG (Uchwała nr 08/2019 i 09/2019 ZWZC IGG) .