Zmiany w Zarządzie IGG po Walnym Zgromadzeniu

8 lipca br. odbyło się w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej Gazownictwa.

Na mocy Statutu IGG oraz Uchwały Zarządu IGG, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdanie z działalności IGG w 2019 roku oraz Komisji Rewizyjnej, rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdanie finansowe IGG oraz przyjęło sprawozdanie z działalności standaryzacyjnej IGG w 2019 r. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę w sprawie udziel

enia absolutorium członkom zarządu IGG za rok 2019 oraz członkom komisji rewizyjnej.

W kolejnej części obrad odbyły się wybory uzupełniające do zarządu IGG, w związku z rezygnacją dwóch jego członków: Łukasza Kroplewskiego (PGNiG SA) oraz dr Janusza Jureczki (Państwowy Instytut Geologiczny - PIB). Nowymi członkami zarządu zostali: dr Robert Perkowski oraz dr Arkadiusz Sekściński, członkowie zarządu PGNiG SA. Na pierwszym posiedzeniu pełnego 11- osobowego składu zarządu prezesem IGG został wybrany w głosowaniu tajnym dr Robert Perkowski.

Prezes IGG Robert Perkowski

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej Gazownictwa podjęło uchwałę w sprawie przyznania Odznak Honorowych IGG. Obrady zakończyło przyjęcie uchwały Komisji Uchwał i Wniosków. Komisja oceniła wysoko przyjęty przez zarząd IGG w listopadzie 2019 r. „Kodeks Dobrych Praktyk w relacjach inwestor - wykonawca w branży gazowniczej” i ZWZC Izby przyjęło uchwałę, by zapisami kodeksu objąć również producentów, dostawców i biura projektowe.