Władze Izby

Zarząd Izby Gospodarczej Gazownictwa

 

Prezydium Zarządu IGG

RP

Robert Perkowski (PGNiG SA)

- Prezes Zarządu IGG

Pan Robert Perkowski jest ekonomistą, samorządowcem, doktorem nauk ekonomicznych. Jest absolwentem studiów podyplomowych “analityka zarządzania” Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle “ORGMASZ”, w którym ukończył Międzynarodowe Studia Doktoranckie. Przewód doktorski został otwarty i przeprowadzony w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W Prywatnej Wyższej Szkole Businessu i Administracji, w Warszawie ukończył dzienne studia magisterskie na dwóch specjalizacjach: marketing i kierowanie oraz finanse i bankowość. Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał od 2001 r. odbywając staż w departamencie finansowym firmy “Dacon Corp. LTD” przy Queen’s University w Kanadzie. Następnie w 2002 r. rozpoczął pracę w resorcie sprawiedliwości, gdzie zajmował się m.in. opracowywaniem projektów planów finansowych w zakresie płac Służby Więziennej. W okresie 2006-2018 pełnił funkcję Burmistrza Miasta Ząbki. Jednocześnie pełnił funkcję prezesa jednej z korporacji samorządowych “Związek Samorządów Polskich”, gdzie świadczył usługi szkoleniowe oraz uzyskał mandat radnego gminnego i powiatowego.

Pan Robert Perkowski pełni funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Krajowa Spółka Cukrowa S.A. oraz Członka Rady Dyrektorów PGNiG Upstream Norway AS.

Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych sprawuje nadzór i koordynuje funkcjonowanie Spółki w zakresie :
1) programu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu /CSR/,
2) strategii zakupów w ramach Spółki i Grupy Kapitałowej PGNiG,
3) administrowania majątkiem Spółki z wyłączeniem majątku sieciowego, majątku górniczego i podziemnych magazynów gazu,
4) zagospodarowania majątku nieprodukcyjnego, w tym nieruchomości Spółki,
5) kreowania i realizacji polityki sponsoringowej i wizerunku marki Spółki w Polsce i za granicą,
6) współpracy z operatorami systemów przesyłowych i dystrybucyjnych,
7) polityki, założeń i programów poszukiwania i wydobycia węglowodorów w kraju i poza jego granicami,
8) prowadzenia całości spraw koncesyjnych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem oraz eksploatacją złóż węglowodorów, a także składowaniem odpadów w górotworze i bezzbiornikowym magazynowaniem substancji, stosownie do odpowiednich postanowień prawa geologicznego i górniczego,
9) wypracowywania założeń i przepisów technicznych, norm i standardów obowiązujących w obszarze górnictwa naftowego,
10) funkcjonowania i bezpieczeństwa systemów wydobywczych,
11) standaryzacji i nadzoru nad jednolitymi systemami jakości w Spółce,
12) procesów akwizycyjnych w obszarze upstreamu zagranicznego,
13) działalności Oddziału Geologii i Eksploatacji, z wyłączeniem administrowania majątkiem podziemnych magazynów gazu,
14) nadzoru nad energetyką.

 

 

DB

Dariusz Brzozowski (EWE energia sp. z o.o.)

- Wiceprezes Zarządu IGG

Z branżą gazowniczą związany od 2000 roku. Absolwent Wydziału Budownictwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Ukończył studia podyplomowe z Zarządzania na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i Studium Menedżerskie przy WIFI (Wirtschaftsförderungsinstitut) w Wiedniu. Prezes Zarządu EWE energia Sp. z o.o. od 2000 roku. Od 2007 roku członek zarządu EWE Polska, od 2008 roku Prezes Zarządu EWE zielona energia, od roku 2006 wiceprezes zarządu Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki przy PKPP LEWIATAN. Od 17 sierpnia 2017 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa.

 

AZ

Artur Zawartko (GAZ-SYSTEM S.A.)

- Wiceprezes Zarządu IGG

Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w GAZ-SYSTEM S.A. Jest absolwentem Wydziału Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej  i dwu studiów  podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej  (Zarządzania Wartością Firmy oraz Rozwoju Kapitału Ludzkiego) a także kursów menedżerskich na Akademii im. Leona Koźmińskiego i ICAN Institute. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” oraz  Wiceprezesa Zarządu spółki Nafta Polska SA.  Członek rad nadzorczych szeregu spółek sektora energetycznego i chemicznego: Międzynarodowego Przedsiębiorstwa Rurociągowego „Sarmatia”, Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA (Przewodniczący Rady), Zakładów Chemicznych „Organika Sarzyna” SA (Przewodniczący Rady). Wieloletni mianowany pracownik Najwyższej Izby Kontroli, w której m.in. pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Strategii oraz Departamentu Metodyki Kontroli Rozwoju Zawodowego.  W okresie swojej pracy zawodowej na wyższych stanowiskach menedżerskich w spółkach akcyjnych przeprowadzał procesy reorganizacji przedsiębiorstwa nadającej mu charakter spółki prawa handlowego zorientowanej na wypracowywanie i realizację strategii rozwoju;  uczestniczył w pracach Międzyrządowych Grup Roboczych negocjujących międzynarodowe umowy o współpracy w sektorze energetycznym (Polska, Ukraina, Litwa, Azerbejdżan, Gruzja) oraz grup roboczych negocjujących umowy między spółkami: PERN Przyjaźń z Uktransnafta (Ukraina),  State Oil Company od Azerbejdżan Republic („SOCAR”), Georgian Oil and Gas Corporation Ltd. („GOGC”), Klaipedos Nafta (Litwa) o przystąpieniu do spółki MPR Sarmatia sp. z o.o.  W ramach prac w organach nadzorczych spółek prawa handlowego pracował przy procesach prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych spółek branży chemicznej. Od 1 marca 2017 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa.

 

 

Członkowie Zarządu IGG
 

 

ED

Ewa Daniszewska (APATOR METRIX SA) 

Z branżą gazowniczą związana od 2002 roku. Absolwentka Wydziału filologiczno-historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, studiów Prawno-Menadżerskich na Politechnice Gdańskiej oraz studiów podyplomowych Inżynieria Gazownictwa na Politechnice Warszawskiej. Z-ca Dyrektora Sprzedaży i Marketingu w firmie Apator Metrix S.A. w Tczewie – producenta gazomierzy miechowych. Pełni funkcję Arbitra Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa, w okresie lipiec 2016 - czerwiec 2018 pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej IGG. Jest Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego Oddziału Gdańsk oraz członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

 

jaworski

dr inż. Jacek Jaworski (Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy)


Ukończył studia wyższe w 1996 roku na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek: Górnictwo i Geologia, specjalność: Gazownictwo Ziemne. Pracę zawodową rozpoczął w 1996 roku w Laboratorium Metrologii Przepływów Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie na stanowisku inżyniera branżowego, a od 1997 roku na stanowisku asystenta. W 2004 roku, na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH, uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w specjalności inżynieria gazownicza. W 2004 roku zaczął kierować Zakładem Metrologii Przepływów, a od maja 2008 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Gazownictwa Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego. Od kwietnia 2015 roku jest członkiem Zarządu IGG, a od 26 lipca 2016 r. do 1 marca 2017 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu IGG.

 


CM

Cezary Mróz (Sanitgaz CM Sp. z o.o.)
 

Absolwent Politechniki Lubelskiej (Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej). Prezes Zarządu  SANITGAZ  CM Sp. z o.o. z Lublina, specjalizującej się w tematyce redukcji i pomiaru gazu (produkcja stacji i punktów oraz montaż układów telemetrycznych). Jest jednym z głównych inicjatorów powołania Izby Gospodarczej Gazownictwa, jej założycielem i od samego początku (rok 2003) aktywnym członkiem, najpierw Rady IGG, a nastepnie Zarządu IGG w latach 2003-2006 oraz 2015-2016. Od 12 kwietnia 2016 r. do 1 marca 2017 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu IGG.  
 

MP

Marcin Przywara (Gascontrol Polska Sp. z o.o.)

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki o specjalności Energetyka Gazowa. Ukończył również podyplomowe studia na Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie. Od 15 lat związany z branżą gazowniczą. Po ukończeniu studiów, chcąc zdobyć jak największą wiedzę praktyczną, rozpoczął pracę jako pracownik fizyczny. Dzięki zdobytemu doświadczeniu i aktywności na różnych szczeblach, zna problemy jakie dotykają poszczególne sektory branży. W 2008 r. założył firmę Gascontrol Polska, specjalizującą się w pracach związanych z gazociągami wysokiego ciśnienia, przełączeniami hermetycznymi T.D. Williamson, stacjami gazowymi oraz reprezentującą kilka firm zagranicznych na rynku polskim. Obecnie współwłaściciel i Prezes Zarządu firmy Gascontrol Polska  Sp. z o. o. z siedzibą w Suszcu.

 

xx

Janusz Radomski (ORLEN Upstream Sp. z o.o.) 

Janusz Radomski ukończył studia na Wydziale Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w 1993 roku. Jest absolwentem kierunku Strategic Policy Planning na Uniwersytecie Queens w Kanadzie oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. 

W latach 1997-2007 związany był z Ministerstwem Skarbu Państwa, gdzie odpowiadał między innymi za nadzór korporacyjny nad spółkami z sektora naftowego i gazowniczego w tym PKN ORLEN S.A., Lotos S.A., PGNiG S.A. i Gaz System S.A.. 

W latach 2008 – 2016 zajmował kluczowe stanowiska kolejno w CP Energia S.A. (obecnie DUON S.A.), Gazpartner Sp. z o.o., Energia Mazury Sp. z o.o. oraz PGNiG Technologie S.A. Do 8 stycznia 2017 r. pełnił zaś funkcję Prezesa Zarządu Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej Sp. z o.o. oraz Biura Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. (w ramach COBRABiD).

Janusz Radomski posiada bogate doświadczenie w branży energetycznej i gazowniczej, w tym w obszarze zagospodarowania złóż węglowodorów, ich wydobycia i dystrybucji, jak również rozległą ekspertyzę w zakresie nadzoru przedsiębiorstw. Posiada świadectwo kwalifikacyjne E, gaz – eksploatacja, grupa 3 oraz świadectwo kwalifikacyjne D, gaz - dozorowe, grupa 3. Przez blisko 20 lat zasiadał w radach nadzorczych łącznie 9 spółek.  

 

AS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkadiusz Sekściński (PGNiG SA)

Pan Arkadiusz Sekściński pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju w PGNiG SA. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Był organizatorem programu studiów na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne,” specjalność „Bezpieczeństwo energetyczne” i wykładowcą przedmiotów takich jak „Polityka energetyczna Polski”, „Polityki energetyczne państw współczesnych”, „Odnawialne źródła energii” oraz „Planowanie i finansowanie inwestycji w sektorze energetycznym”. Jest autorem artykułów naukowych w językach polskim i angielskim. Posiada tytuł Master of Business Administration (MBA) uzyskany na Uczelni Łazarskiego w ramach Programu MBA Energetyka.

Był stypendystą Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Uniwersytet w Bergen, Norwegia), Programu Leonardo da Vinci (Biuro Regionalne Województwa Podlaskiego, Bruksela, Belgia),  Programu Socrates – Erasmus (Uniwersytet Kapodystriański w Atenach, Grecja).

Doświadczenie zawodowe w sektorze energetycznym zdobywał od 2007 r. jako konsultant w firmach doradzających podmiotom zajmujących się ciepłownictwem i elektroenergetyką, a następnie od 2011 r. jako dyrektor i członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Od 2016 r. był związany z PGE Energia Odnawialna S.A., gdzie jako wiceprezes i p.o. prezesa nadzorował obszary inwestycji, innowacji, eksploatacji aktywów wytwórczych, komunikacji, zasobów ludzkich i bezpieczeństwa. Był prezesem spółek celowych odpowiedzialnych za budowę farm wiatrowych na lądzie oraz rozwój projektów farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Pełnił też funkcję Dyrektora Programu rozwoju fotowoltaiki w Grupie Kapitałowej PGE.

Pan Arkadiusz Sekściński jest zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim na stanowisku Adiunkta (obecnie przebywa na bezpłatnym urlopie).

Jako Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju w PGNiG SA sprawuje nadzór i koordynuje funkcjonowanie Spółki w zakresie:

1) przedsięwzięć innowacyjnych i rozwojowych realizowanych z udziałem PGNiG S.A.,

2) rozpoznawania i monitorowania możliwości pozyskania funduszy unijnych na finansowanie działalności prowadzonej przez Spółkę,

3) nadzoru nad działalnością normalizacyjną w Spółce,

4) wypracowywania założeń i przepisów technicznych, norm i standardów obowiązujących w obszarze gazownictwa,

5) działalności Oddziału Centralne Laboratorium Pomiarowo – Badawcze.MT

Marcin Tadeusiak (JT S.A.)

Z branżą gazowniczą związany jest od 22 lat; od 2006 roku sprawuje funkcję Prezesa Zarządu JT S.A. Jest inicjatorem kluczowych zmian i przekształceń przedsiębiorstwa oraz pomysłodawcą jego strategii. Absolwent SGGW w Warszawie. Ukończył także menedżerskie studia podyplomowe z zakresu negocjacji i mediacji, jak również rachunkowość zarządczą. Był uczestnikiem szeregu szkoleń i warsztatów z zakresu rozwoju osobistego i biznesu, w tym dwóch cykli szkoleń organizowanych przez Harvard Business Review i Canadian International Management Institute: Akademii Strategicznego Przywództwa oraz Management.

 

 

Komisja Rewizyjna

z

Krzysztof Hnatio (Gas Storage Poland sp. z o.o.)

Przewodniczący

 

 

RA

Robert Aszkiełowicz (cGas controls sp. z o.o.)

Mariusz Makowski (ARMATECH Sp. z o.o.) 

 

 

haladus

Piotr Haładus - (Radiatym Sp. z o.o.)
 

traba

Zygmunt Trąba- (Intergaz Sp. z o.o.)
 

 

Dyrekcja

TL

 
Teresa Laskowska
Dyrektor
Izby Gospodarczej Gazownictwa

 

KONTAKT:

Izba Gospodarcza Gazownictwa
ul. Kasprzaka 25
01-224 Warszawa
Tel. 22 631 08 38 Fax: 22 631 08 47
www.igg.pl,e-mail:[email protected]