Relacja z Sympozjum IGG w Zakopanem

 

 

Relacja z Sympozjum w Zakopanem

w dniach 26-28 stycznia 2018 r.

 

 

Przybędzie gazu w bilansie energetycznym

W dniach 26-28 stycznia br. odbyło się w Zakopanem cykliczne sympozjum Izby Gospodarczej Gazownictwa pt. „Rynek gazu w Polsce w roku 2018 – kierunki rozwoju i wyzwania”. Odbyły się dwie sesje plenarne. Pierwsza poświęcona „Polityce energetycznej Polski ze szczególnym uwzględnieniem rynku gazu”, a druga „Efektywnej dywersyfikacji kierunków importu gazu”.

 

Minister

 

Sympozjum otwierało wystąpienie Witolda Słowika, podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, który podsumował ubiegły rok w gazownictwie. Wskazał na konsekwentną realizację programu dywersyfikacji kierunków importu gazu, dzięki gazoportowi w Świnoujściu i zaawansowanym pracom nad budową gazociągu Baltic Pipe. Podkreślił, że inwestycje w infrastrukturę gazową, przesyłową i dystrybucyjną, likwidują coraz więcej „ białych plam” na gazowej mapie Polski. Zwrócił uwagę, że pozwoli to coraz intensywniej wykorzystywać błękitne paliwo w krajowym ciepłownictwie i rozwijać kogeneracyjne układy w energetyce, podnosząc znaczenie sektora gazowniczego w gospodarce.

Referat w tej sesji przedstawiła Elżbieta Piskorz, dyrektor departamentu ropy i gazu w Ministerstwie Energii. Tematem wiodącym referatu były prace nad nowym dokumentem strategicznym dotyczącym polityki energetycznej Polski do 2035 roku. Prezentacja wskazywała, że w nowym dokumencie strategicznym bilans energetyczny będzie ewoluował w kierunku ekologicznych nośników energii, choć podstawą nadal pozostanie paliwo węglowe, a jego udział spadnie do 50 proc. w mixie energetycznym. Polityka energetyczno-klimatyczna UE, a także coraz wyższe bezpieczeństwo dostaw gazu, pozwalają podnieść prognozy zapotrzebowania na gaz z dzisiejszych 16 mld m3, do 18 mld m3 do 2035 roku, a w scenariuszu optymistycznym do ponad 21 mld m3. Prezentacja wskazywała kierunki rozwoju rynku gazu przede wszystkim w energetyce, dzięki budowie kolejnych bloków gazowych, ale także – dzięki technologii wykorzystania CNG/LNG - w transporcie. W związku z postępującą gazyfikacją (wzrost z poziomu 58. proc. do 61 proc. obszaru kraju) rosło będzie zapotrzebowanie na gaz w gospodarstwach domowych, co jest ważne dla realizacji strategicznego celu, jakim jest walka ze smogiem.

 

sesja 1

 

Po tej prezentacji odbył się panel dyskusyjny, z udziałem przedstawicieli wyższych uczelni i firm sektora gazowniczego, którego moderatorem był prof. Andrzej Osiadacz z Politechniki Warszawskiej. Dyskutanci podkreślali z uznaniem, że w założeniach do polityki energetycznej pojawił się problem walki ze smogiem. Zwracano jednak uwagę, że rozwojowi energetyki gazowej musi towarzyszyć rozwój infrastruktury gazowej i jej przepustowości. Podkreślano konieczność kojarzenia gazownictwa z energetyką odnawialną, bo gaz najskuteczniej może ją wspierać . Przedstawiciele sektora gazowniczego podkreślili rosnące znaczenie CNG/LNG w gazyfikacji kraju, a także nowe zastosowania paliw alternatywnych w transporcie drogowym i morskim.

 

Druga sesja plenarna poświęcona była „Efektywnej dywersyfikacji kierunków importu gazu”. Prezentację przedstawił Ireneusz Łazor, dyrektor Biura PGNiG SA w Londynie. Omówił sytuację na rynku gazu LNG na świecie i jej wpływ na polski rynek. Przedstawił mechanizmy działania tego rynku, najważniejszych graczy, potencjał rozwoju. Zwrócił uwagę, że do roku 2020 światowa zdolność eksportowa LNG wzrośnie o ok. 45 proc. Oczekuje się, że podaż LNG przewyższy zapotrzebowanie w okresie 2018 – 2023/25, co może spowodować znaczący spadek cen na światowym rynku gazu, a tym samym uczynić gaz atrakcyjnym paliwem dla energetyki. Prezentacja podkreślała, że TLNG Świnoujście stanie się kluczowym punktem dostępu do światowych dostaw LNG w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Dostawy LNG mają kluczowe znaczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw gazu na rynek polski. Zwiększenie bezpieczeństwa dostaw gazu na rynek polski poprzez realną dywersyfikację portfela PGNiG, możliwość wzmocnienia regionalnego rynku gazu ziemnego. Dostawy LNG wpływają na zwiększenie elastyczności poprzez możliwość zagwarantowania dostaw w przypadku zakłóceń w ramach aktualnych tras dostaw oraz wykorzystanie zarezerwowanych zdolności regazyfikacyjnych.

 

sesja2

 

Dyskusja panelowa tej sesji przeprowadzona przez prof. Andrzeja Osiadacza koncentrowała się na analizie korzyści wynikających z wejścia Polski na rynek LNG i zwracała uwagę, że zmienia to postrzeganie gazu ziemnego i umacnia aspekty rynkowe. Analizowano potencjał rozwoju rynku gazu w naszym regionie Europy i nasze możliwości bycia liderem tego rynku. Wskazywano na konieczne wyzwania inwestycyjne w zakresie infrastruktury przesyłowej i pojemności magazynowych. Dyskutanci podkreślili, że zmiany na krajowym rynku gazu w ostatnich latach pozwalają na optymistyczne planowanie rozwoju, szczególnie, iż w naszym regionie nie ma takiego potencjału jak terminal LNG i giełda gazu.

 

Teresa Laskowska, dyrektor Izby Gospodarczej Gazownictwa

 

 

 

 

 

loga