VI Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego - relacja

XX

VI Kongres
Polskiego Przemysłu Gazowniczego

Hasło przewodnie:

"Rynek gazu ziemnego w Polsce - kierunki rozwoju"

Łódź, 05-07 kwietnia 2018 r.


 

 

W dniach 05 - 07 kwietnia 2018 r. w Łodzi odbył się VI Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego.

Tematem dwudniowych obrad był: „Rynek gazu ziemnego w Polsce – kierunki rozwoju”. W trakcie sesji tematycznych szerzej omówione zostały: kierunki rozwoju rynku gazu ziemnego w Polsce, kwestie dotyczące bezpieczeństwa technicznego w kontekście rynku usług, producentów i odbiorców oraz regulacje prawne w branży gazowniczej.

Trwająca do 7 kwietnia br. VI edycja Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego to ważne spotkanie branżowe, które w tym roku dodatkowo obchodzi 15-lecie działalności Izby Gospodarczej Gazownictwa, co podkreślał podczas otwarcia Łukasz Kroplewski, Prezes Zarządu IGG.

 


List do uczestników VI Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego skierował Prezydent RP - Andrzej Duda, Minister Energii - Krzysztof Tchórzewski oraz Prezes URE - Maciej Bando. Życzenia z okazji Jubileuszu 15-lecia założył również Adam Gawęda - Senator RP, Zarząd Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie oraz Targi Kielce S.A.
 

xx


"Polskie gazownictwo staje się jednym z najważniejszych elementów budowania bezpieczeństwa energetycznego kraju. Warto przy tym pamiętać, że gaz ziemny jest najbardziej ekologicznym paliwem kopalnianym, co zachęca do intensywniejszego jego wykorzystywania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Kluczowym czynnikiem jest dywersyfikacja źródeł dostaw gazu i uniezależnienie się od dostaw z jednego kierunku (…) Zakres dywersyfikacji powiększy się wraz z realizacją kolejnej strategicznej inwestycji gazowej - Baltic Pipe. Ważnymi elementami są przedsięwzięcia pomnażające możliwości magazynowania importowanego gazu oraz rozbudowa sieci przesyłowych, w tym interkonektorów, które pozwolą na elastyczne przesyłanie gazu w różnych kierunkach, również na osi północ-południe w ramach współpracy regionalnej państw Trójmorza" – napisał w liście skierowanym do uczestników kongresu Prezydent RP Andrzej Duda.

 

"Mam świadomość, że w ogólnym bilansie energetycznym Polski znaczenie gazu ziemnego stale wzrasta. Szacunki wskazują, że w nie tak już odległym 2030 roku będziemy potrzebować około 20 mld metrów sześciennych błękitnego paliwa (…) Jako Prezydent Rzeczypospolitej z wielką uwagą i uznaniem odbieram wysiłki władz państwowych i sektora gazowniczego na rzecz umacniania niezależności energetycznej, a także zwiększania udziału paliw niskoemisyjnych w miksie energetycznym” – podkreślił prezydent.
 

xx


Podczas wydarzenia prezes zarządu PGNiG SA Piotr Woźniak został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi za wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Odznaczenie nadane przez Prezydenta RP przekazał mu Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Dera. To dla mnie duży zaszczyt i zwieńczenie dotychczasowej działalności, ale jednocześnie zobowiązanie do dalszej pracy” – powiedział Piotr Woźniak.

Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, których działania na rzecz państwa lub obywateli przekroczyły zakres zwykłych obowiązków, przynosząc znaczną korzyść krajowi.
 

XX


Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ odznaczeni zostali:

 • Katarzyna CHOŁAST (PGNiG SA Oddział w Odolanowie)
 • Adam Cymer (Przegląd gazowniczy IGG)
 • Dariusz DZIRBA (PGNiG SA)
 • Eliza DYAKOWSKA (GAZ-SYSTEM SA)
 • Andrzej KOCIEMBA (PGNiG SA Oddział w Odolanowie)
 • Tadeusz TEPEREK (GAZ- SYSTEM SA)

oraz MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:

 1. Piotr DWORAK (SGT EuRoPol GAZ SA)
 2. Bartłomiej KORZENIEWSKI (PGNiG SA Oddział Obrotu Hurtowego)
 3. Grzegorz ROSŁONEK (PGNiG SA Oddział Centralne Laboratorium Pomiarowo – Badawcze)
   

X


Następnie Paweł Pikus – Z-ca Dyrektora w Departamencie Ropy i Gazu Ministerstwa Energi odczytał list jubileuszowy skierowany przez Krzysztofa Tchórzewskiego - Ministra Energii do uczestników Kongresu oraz wręczył Honorowe Odznaczenia Ministra Energii i Stopnie Górnicze .

Odznakę honorową „Zasłużony dla Górnictwa RP” decyzją Ministra Energii otrzymała:

 • Elżbieta Kramek (GAZ-SYSTEM SA)

Odznaki honorowe „Za zasługi dla energetyki” otrzymali:
 

 • Waldemar Kamrat (Politechnika Gdańska)
 • Michał Rewers (INTERGAZ Sp. z o.o.)
 • Janusz Pietruszewski (GAZ-SYSTEM SA)
 • Paweł Mularczyk (INTERGAZ Sp. z o.o.)
 • Marek Mieczysław Wiśniewski (GAZ-SYSTEM SA)
 • Tadeusz Ludwik Podziemski

Odznaki honorowe „Zasłużony dla przemysłu naftowego i gazowniczego” otrzymali:
 

 • Bolesław Rey (PGNiG SA)
 • Artur Zawartko (GAZ-SYSTEM SA)
 • Dariusz Ziółkowski (SGT EuRoPol GAZ SA)
 • Michał Konrad Szpila (PSG Sp. z o.o.)
 • Marek Jodko (SGT EuRoPol GAZ SA)
 • Ireneusz Krupa (GAZ-SYSTEM SA)
 • Agnieszka Anna Rudzka (IGG)
 • Piotr Przemysław Seklecki (SGT EuRoPol GAZ SA)
 • Cezary Mariusz Mróz (SANITGAZ CM SP. z o.o.)
 • Sławomir Adam Lizak (SGT EuRoPol GAZ SA)
 • Bogdar Maria Tymkiewicz (RADIATYM Sp. z o.o.)
 • Piotr Mikuś (Biuro Projektowe NAFTA-GAZ Sp. z o.o.)
 • Mateusz Krzysztof Turkowski (Politechnika Warszawska)

 

XX


Decyzją Ministra Energii stopień:
Generalnego Dyrektora Górniczego I stopnia otrzymała:

 • Teresa Laskowska (IGG)

Generalnego Dyrektora Górniczego III stopnia:

 • Andrzej Osiadacz (Politechnika Warszawska)

X

Dyrektora Górniczego II stopnia:

 • Grzegorz Rosłonek (PGNiG SA Oddział Centralne Laboratorium Pomiarowo – Badawcze)

Dyrektora Górniczego III stopnia:

 • Adam Jarek (PSG Sp. z o.o.)
 • Marcin Tadeusiak (JT SA)
X


W uznaniu za zasługi na rzecz branży gazowniczej i Izby Gospodarczej Gazownictwa Srebrną Odznakę Honorową Izby Gospodarczej Gazownictwa Prezes Zarządu IGG – Łukasz Kroplewski wręczył Arturowi Zawartko (GAZ-SYSTEM SA).

Na końcu uroczystości absolwenci studiów MBA edycji XI odebrali dyplomy.

 

xx

 

Głównym tematem obrad VI Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego w Łodzi były kierunki rozwoju polskiego rynku gazu ziemnego.

 

Kwestię znaczenia innowacji dla funkcjonowania i rozwoju branży gazowniczej poruszył Łukasz Kroplewski, wiceprezes zarządu PGNiG SA ds. rozwoju. Zauważył, że poszukiwanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań jest niezbędne dla rynku. „Innowacje budują w sposób skuteczny i optymalny potencjał całej branży” – powiedział. Do sztandarowych projektów, które aktywizują zarówno małe jak i średnie przedsiębiorstwa oraz wyższe uczelnie techniczne zaliczył program INGA – Innowacyjne Gazownictwo realizowany przez PGNiG SA wspólnie z GAZ-SYSTEM SA i NCBiR. „Rok 2017 był jednym z najlepszych w historii PGNiG zarówno pod kątem realizowanych nowych projektów, które optymalizują poszczególne segmenty funkcjonowania Grupy Kapitałowej, jak i zrealizowanych przychodów. Jesteśmy też bardzo zadowoleni z realizowanych projektów badawczo-rozwojowych. To wszystko pozwala z dużym optymizmem patrzeć w przyszłość” – podsumował.

 

xx

 

Z kolei strategię Polskiej Spółki Gazownictwa na najbliższe lata przedstawiła Wioletta Czemiel-Grzybowska, Członek Zarządu PSG. W swojej wypowiedzi podkreśliła, że do 2022 roku PSG zakłada zwiększenie wolumenu dystrybuowanego gazu o niemal 2,5 mld m3, do poziomu 12,3 mld m3 gazu rocznie. Za jedno z najważniejszych zadań PSG uznaje doprowadzenie gazu do nowych obszarów, które będzie realizowane m.in. poprzez tzw. gazyfikację wyspową. Wioletta Czemiel-Grzybowska zadeklarowała, iż w ciągu najbliższych kilku lat PSG chce wybudować w Polsce kilkadziesiąt stacji regazyfikacji skroplonego gazu LNG. Spółka jest również otwarta na współpracę z biogazowniami i przyłączanie ich do sieci dystrybucyjnej.

 

xx

O warunkach koniecznych do dalszego rozwoju rynku gazu mówił również Artur Zawartko, wiceprezes zarządu Gaz-System. - O prawdziwym rynku będziemy mogli mówić wtedy, kiedy jako operator infrastruktury stworzymy możliwość dostarczania gazu z różnych źródeł, kierunków i od różnych dostawców. A docelowo stworzymy platformę obrotu mocami przesyłowymi tego gazu. To jest nasza naczelna misja, do której przygotowujemy się i którą realizujemy – zaznaczył. Zwrócił również uwagę na fakt, że  2017 r. był rekordowym dla Gaz-System. „Naszą siecią przesłaliśmy 19,7 mld m3 gazu – dodał. Jego zdaniem rozwojowi rynku będą sprzyjały prace prowadzone w ramach rozbudowy terminalu LNG oraz budowa gazociągu Baltic Pipe. Odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku są projekty zwiększenia mocy terminalu poprzez budowę nowych regazyfikatorów SCV, drugiego nabrzeża, trzeciego zbiornika LNG, a także budowę instalacji przeładunkowej LNG na cysterny kolejowe i kontenery ISO.

 

Krzysztof Hnatio, Prezes Gas Storage Poland sp. z o.o., poruszył temat roli magazynów gazu w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego państwa polskiego. „Wraz z rozwojem rynku i wzrostem zużycia gazu pojemność magazynów będzie sukcesywnie wzrastała, pozwalając m.in. skutecznie optymalizować zakupy gazu poprzez wykorzystanie dyferencjału cen pomiędzy sezonem letnim a zimowym” – tłumaczył. Intensyfikacja działań antysmogowych – jak zauważył – wymusi w najbliższym czasie odejście ok. 20 %  gospodarstw domowych od opalania węglem na rzecz gazu ziemnego. Jego zdaniem wzrost popytu na gaz wśród odbiorców ze znaczącą roczną nierównomiernością poboru spowoduje konieczność rozbudowy pojemności magazynowych o ok. 3,5 %.

 

x

 

Jak podkreślił Paweł Pikus, zastępca dyrektora Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Energii rząd przywiązuje dużą wagę do tego, by prowadzone w Ministerstwie Energii prace nad regulacjami były jak najbardziej efektywne i służyły rozwojowi polskiego rynku gazu. „O stałym rozwoju rynku świadczy rosnąca konkurencja na rynku detalicznym. Pomimo wprowadzenia ustawy o zapasach liczba koncesji stale rośnie, a więc nie jest ona aż takim problemem, jakim się na początku wydawała” – stwierdził.

 

Kongres podsumowało przyjęcie postulatów przedstawicieli branży gazowniczej, skierowanych do administracji rządowej.
 

Jak zauważył podczas podsumowania Łukasz Kroplewski - Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa "Warto co dwa lata - przy okazji organizacji kolejnych Kongresów - powiedzieć sobie: sprawdzam. Nie jest źle, rozwijamy się i idziemy do przodu, ale chodzi o to, by było lepiej i efektywniej i żeby czyste paliwo, jakim jest gaz, było po prostu tanie. Właściwie wszystkie postulaty branży zmierzają w tym kierunku"
 

Kluczowy zgłoszony przez delegatów Kongresu postulat dotyczy wypracowania polityki energetycznej państwa opartej nie tylko o realne prognozy, uwzględniające specyfikę branży gazowniczej ale również, określone długofalowo cele, sformułowane wspólnie ze środowiskiem gazowniczym. Niezwykle ważne jest przy tym by administracja rządowa była partnerem zarówno małych, średnich i dużych firm branży gazowniczej, świadomym problemów, z jakimi ten sektor gospodarki się boryka.
 

Mając na uwadze powyższe delegaci jasno formują postulaty skierowane zarówno do Ministerstwa Energii jak i Urzędu Zamówień Publicznych odnośnie stworzenia zapisów regulacyjnych, które - porządkując sferę prawną w zakresie zapisów umownych -pozwolą zlikwidować utrudnienia w realizacji inwestycji rynku gazu ziemnego.
 

Kolejny zgłoszony postulat dotyczy potrzeby uregulowań inwestycji liniowych celu publicznego poprzez  likwidację barier inwestycyjnych. Służyć temu ma reaktywacja działań na rzecz uchwalenia prawa gazowego, które poprzez wprowadzenie kompleksowych zapisów, w znaczący sposób uprościłoby funkcjonowanie całej branży.
 

Zniesienie akcyzy na LNG i CNG – jako kolejny postulat branży - umożliwiłoby wykorzystywanie w większym zakresie tego rodzaju paliwa, wpisując się tym samym w strategię rządową dotyczącą walki ze smogiem poprzez rozwój elektro- i gazomobilności.
 

Ostatni zgłoszony przez uczestników Kongresu postulat dotyczy wsparcia dla badań i rozwoju innowacji w dziedzinie gazownictwa.


                  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PATRONAT HONOROWY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

KRZYSZTOF TCHÓRZEWSKI

MINISTER ENERGII

me

 udt      ure      pzits     NOT        

 

x

                

xx