RELACJA: „Reforma procesu inwestycyjno-budowlanego. Kierunki zmian”

 

KONFERENCJA 

„Reforma procesu inwestycyjno-budowlanego. Kierunki zmian”

Ożarów Mazowiecki, 25-26 października 2018 r.

 

RELACJA

 

 

„Reforma procesu inwestycyjno-budowlanego. Kierunki zmian” to tytuł konferencji zorganizowanej przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa w dniach 25-26 października br.

Artur Zawartko, wiceprezes Izby Gospodarczej Gazownictwa otwierając konferencje podkreślił, iż samorząd gospodarczy sektora gazowniczego od lat podejmuje działania na rzecz zmiany regulacji prawnych dla inwestycji liniowych celu publicznego, kluczowych dla rozwoju infrastruktury sieciowej, gazowej i elektroenergetycznej i taka właśnie, wieloaspektowa analiza sytuacji na rynku inwestycji liniowych, będzie tematem konferencji.

X


Paweł Pikus, wicedyrektor Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Energii, otwierając konferencję podkreślił, że rozpoczynająca się dyskusja na temat reformy procesu inwestycyjno-budowlanego pomiędzy administracją rządową a samorządem gospodarczym sektora gazowniczego stwarza nadzieję na wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie regulacyjnym prawa budowlanego i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Pierwsze spotkanie członków zespołu doradczego do przygotowania założeń tych reform, powołanego przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju, z przedstawicielami Izby Gospodarczej Gazownictwa, przybliżyło obszary tematyczne wymagające zmian, omówiono możliwe kierunki zmian i ustalono, że do końca br. powstaną projekty ustaw wdrażających reformę.

XX


Pierwszy blok tematyczny poświęcony był prawu zamówień publicznych. Hubert Nowak, prezes Urzędu Zamówień Publicznych, przedstawił główne założenia nowej koncepcji prawa zamówień publicznych, która ma być przedstawiona już jeszcze w tym roku. Podkreślił, że prace nad projektem bardzo poważnie traktują wyniki szerokich konsultacji prowadzonych latem tego roku, szczególnie w kwestiach odformalizowania procedur przetargowych, budowy dobrych relacji inwestor-wykonawca, a także misji Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie wypracowania wzorów dobrych praktyk. Radcy prawni Adam Wawrzynowicz oraz Katarzyna Dziąćko skoncentrowali swoje prezentacje na wiodących wątkach nowej koncepcji prawa zamówień publicznych – nowych obligach w umowach o zamówienia publiczne oraz bliższych relacjach zamawiającego i wykonawcy. Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa Jan Styliński omówił nowe rozwiązania w zakresie dialogu konkurencyjnego i konsultacji rynkowych podkreślając, że dialog konkurencyjny można zastosować przy zdecydowanej większości zamówień na roboty budowlane lub usługi przy skomplikowanej infrastrukturze.

Druga sesja poświęcona była tematowi „Likwidacji barier inwestycyjnych”. Jako pierwsi wystąpili: Marcin Warchoł, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Tomasz Darkowski, dyrektor Departamentu w tym resorcie, którzy przedstawili założenia nowych rozwiązań prawnych w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w Polsce, w kierunku podniesienia afektywności tych procedur, poszerzenia podstaw odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz uregulowania kwestii proceduralnych. Nowe regulacje przyczynią się do rozpowszechnienia „ładu korporacyjnego”, zwalczania nieuczciwej konkurencji i obniżenia ryzyka i kosztów inwestycyjnych.

XXX


Marcin Laskowski, Dyrektor w Agencji Promocji Inwestycji opisał praktyczne problemy inwestorów związane z bardzo skomplikowanymi procedurami i systemem funkcjonowania mechanizmów uzgodnień i pozwoleń prowadzących do uzyskania pozwolenia na budowę. Marcin Tadeusiak, prezes firmy JT SA, wykonawca na wielu budowach inwestycji liniowych, szeroko przedstawił sytuację małych i średnich firm pracujących na rzecz inwestycji liniowych i podkreślił, że MSP powinny być pozycjonowane stabilnością, dopiero średnie i duże firmy optymalizacją i efektywnością.

Kolejnymi mówcami byli przedstawiciele inwestorów na rynku gazowniczym. Anna Bednarek, dyrektor Pionu Zakupów w GAZ-SYSTEM SA omówiła precyzyjnie działania podejmowane przez jej firmę na rzecz likwidacji barier w relacjach inwestor-wykonawca wskazując, że podstawą jest wypracowana strategia kontraktowania, która stawia na dialog techniczny, dialog konkurencyjny, indywidualne spotkania z dostawcami oraz systemy motywacyjne dla dostawców.

Kluczowe bariery procesu inwestycyjnego z punktu widzenia inwestora przedstawił Marian Żołyniak, prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Zaliczył do nich przede wszystkim brak zasad uwzględniania inwestycji liniowych w planowaniu przestrzennym, problem z pozyskiwaniem tytułów prawnych do nieruchomości, brak rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnych, długość trwania procedur odwoławczych od decyzji i podkreślił, że skutkuje to zwiększeniem kosztów realizacji projektów, a nawet zaniechaniem lub odłożeniem kluczowych decyzji inwestycyjnych w czasie.

Kierunki koniecznych zmian w regulacjach procesu inwestycyjno-budowlanego z punktu widzenia samorządu gospodarczego omówił Adam Cymer, redaktor naczelny „Przeglądu Gazowniczego”. Podkreślił znaczenie działań Izby Gospodarczej Gazownictwa na rzecz doskonalenia instrumentów regulacyjnych, bo nawet cząstkowe efekty są ważne, ale poważne zagrożenie spowolnieniem realizacji inwestycji liniowych celu publicznego sprawia, że konieczne jest podjęcie prac nad systemowymi zmianami w zasadniczych regulacjach ustawowych.

Trzecia sesja poświęcona była programowi „Czyste powietrze”. Pierwszy zabrał głos Przemysław Hofman, dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej w Ministerstwie Przedsiębiorczości  i Technologii. Dokonał bardzo obszernej prezentacji programu, ścieżek dochodzenia do kolejnych etapów realizacji i opisał mechanizmy i zakres wsparcia dla beneficjentów programu. Kolejnej prezentacji dokonał prof. Stanisław Tokarski z AGH w Krakowie. Nawiązując do wypowiedzi Przemysława Hofmana zwrócił uwagę, że konieczne jest dopracowanie programu we współpracy z samorządami, bo to w gminach powinny być dokonane analizy, jakie nośniki energii mogą  być zastosowane i w jakim zakresie. Postulował o ustanowienie Krajowego Planu Likwidacji Niskiej Emisji, którego głównymi funkcjami będzie przyjęcie standardów organizacyjnych i nadanie instrumentarium prawnego prowadzonym działaniom, a także koordynacja działań podejmowanych przez samorządy. Wskazał na konieczność zakazu stosowania palenisk na paliwa stałe w nowych domach, a także stworzenie taryfy antysmogowej jako instrumentu elektryfikacji ciepłownictwa na obszarach, gdzie niemożliwe jest wykorzystanie innych ekologicznych źródeł ogrzewania. Podkreślił działania branżowych organizacji samorządowych, w tym IGG w zakresie wprowadzenia wielu niezbędnych rozwiązań prawnych w projektowanym KPLNE mających na celu usprawnienie procesu inwestycyjnego.

x4


Waldemar Szulc, dyrektor Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, w swojej prezentacji zwrócił uwagę, że sektor energetyki zawodowej jest przygotowany do udziału w programie „czyste powietrze”, powinny jednak zostać przygotowane nowe rozwiązania w zakresie taryfowym, by oferta elektroenergetyki była atrakcyjna dla jego uczestników.

Następnie głos zabrał Paweł Ścigalski, Pełnomocnik Prezydenta m. Krakowa ds. jakości powietrza. Podkreślił pionierskie działania Krakowa w zakresie eliminacji smogu i szczegółowo opisał mechanizmy trwałej eliminacji wszystkich typów i źródeł emisji zanieczyszczeń.

statnia część panelu była prezentacją inicjatyw branży gazowniczej na rzecz poprawy jakości powietrza. Henryk Mucha, prezes PGNiG Obrót Detaliczny wskazał, że w ostatnich dwóch latach dokonał się znaczący postęp w eliminowaniu emisji komunikacyjnej, bo samorządy dokonały zasadniczych przewartościowań w rozbudowie ekologicznego transportu publicznego, otwierając się na gazomobliność. Technologia z wykorzystaniem LNG obejmować zaczyna również akweny, gdyż armatorzy przestawiają floty na to paliwo, a zatem obszary wodne także objęte będą eliminacją emisji.

W tym segmencie konferencji głos zabrał również Tomasz Wilczak, wiceprezes PGNiG Termika SA, drugiego co do wielkości w Polsce producenta ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w wysokosprawnej kogeneracji. Podkreślił, że strategią firmy jest modernizacja wszystkich mocy w kierunku paliwa gazowego, a pierwszym znaczącym krokiem jest realizowana właśnie budowa bloku gazowo-parowego w EC Żerań w Warszawie, który za rok już będzie działał.

Dyskusje prowadzone podczas konferencji wskazują, że środowisko inwestorów potrzebuje wsparcia samorządu gospodarczego, bo narastające problemy w realizacji inwestycji liniowych w wymiarze ekonomicznym (rynek pracy, rosnące ceny), powinny zyskać wsparcie poprzez przyjazne dla inwestorów otoczenie prawne.

Łukasz Kroplewski prezes Izby Gospodarczej Gazownictwa na zakończenie sesji podziękował wszystkim zgromadzonym gościom i znamienitym Prelegentom za udział w Konferencji. Podkreślił znaczenie omawianych tematów i zmian legislacyjnych, które następują zarówno w zakresie inwestycji celu publicznego oraz walki o czyste powietrze. Zaznaczył, że spotkania takie jak to dwudniowe zorganizowane przez IGG przysługuje się budowaniu partnerskich relacji między inwestorami, wykonawcami a stroną rządową.

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                             - Adam Cymer

 

PATRONAT HONOROWY:

uzp


PATRONAT MEDIALNY:
 

 

x

 

 
PARTNERZY KONFERENCJI:

PGNIG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce. PGNiG SA jest spółką giełdową zajmującą się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a także, poprzez kluczowe spółki, importem, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej.

PGNiG SA posiada akcje/udziały w ok. 30 spółkach, w tym w podmiotach świadczących specjalistyczne usługi geofizyczne i wiertniczo - serwisowe, wysoko cenione na rynkach międzynarodowych.

GK PGNiG pełni kluczową rolę na polskim rynku gazu i jako lider odpowiada za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego kraju. W tym celu podejmuje niezbędne działania, które mają za zadanie zaspokoić systematycznie rosnące zapotrzebowanie na paliwo gazowe. GK PGNiG zapewnia dywersyfikację dostaw poprzez wydobycie złóż krajowych oraz import ze źródeł zewnętrznych. W Polsce PGNiG jest największym importerem i dostawcą gazu ziemnego. Paliwo trafia do kraju przez rozbudowaną sieć systemu przesyłowego oraz terminal LNG w Świnoujściu. Za pomocą sieci dystrybucyjnych gaz rozprowadzany jest do odbiorców końcowych. Krajowy system gazowy uzupełniają magazyny gazu, które służą do pokrywania sezonowych i dobowych niedoborów paliwa gazowego.

GS

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest firmą strategiczną dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Kluczowym zadaniem GAZ-SYSTEM S.A. jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju, w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych podłączonych do systemu przesyłowego.

Do obowiązków spółki należy:

  • prowadzenie ruchu sieciowego w sposób bezpieczny, skoordynowany i efektywny, z zachowaniem wymaganej niezawodności dostarczania paliw gazowych oraz ich jakości,
  • zapewnienie równoprawnego dostępu do sieci przesyłowej podmiotom uczestniczącym w rynku gazu,
  • konserwacja, remonty oraz rozbudowa sieci i instalacji przesyłowych, magazynowych przy należnym poszanowaniu środowiska naturalnego,
  • dostarczanie każdemu operatorowi systemu: przesyłowego, magazynowego, dystrybucyjnego oraz systemu LNG dostatecznej ilości informacji gwarantujących możliwość prowadzenia transportu i magazynowania gazu ziemnego w sposób właściwy dla bezpiecznego i efektywnego działania połączonych systemów,
  • dostarczanie podmiotom rynku gazowego informacji potrzebnych dla korzystania z krajowego systemu przesyłowego,
  • realizacja innych obowiązków wynikających ze szczegółowych przepisów wykonawczych oraz obowiązującej Ustawy Prawo Energetyczne.

 

x

 

PGNiG TERMIKA SA, należąca do Grupy Kapitałowej PGNiG, jest wiodącym w Polsce producentem ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji.

PGNiG TERMIKA SA wraz z zależnymi spółkami tworzy znaczącą na polskim rynku energetycznym Grupę Kapitałową PGNiG TERMIKA. W strukturze Grupy PGNiG TERMIKA funkcjonują: PGNIG TERMIKA SA, PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A., PGNIG TERMIKA Energetyka Rozproszona S.A., Zakład Separacji Popiołów Siekierki Sp. z  o.o.

Należące do PGNiG TERMIKA warszawskie zakłady produkują 11 proc. całego wytwarzanego w Polsce ciepła. Dociera ono już do 70 proc. mieszkańców Warszawy i 60 proc. mieszkańców dzielnicy Ursus, Pruszkowa, Piastowa i Michałowic. PGNiG TERMIKA wytwarza ciepło w kogeneracji. Ta efektywna technologia sprawia, że nasza firma pokrywa około 65 proc. całkowitego zapotrzebowania Warszawy na energię elektryczną.

Ciepło, które wytwarzamy w naszych elektrociepłowniach, dociera do klientów w postaci gorącej wody w kranach i kaloryferach. Wytwarzane jest w pięciu zakładach: Elektrociepłowni Siekierki, Elektrociepłowni Żerań, Elektrociepłowni Pruszków, Ciepłowni Kawęczyn, Ciepłowni Wola.

W sumie nasze zakłady wytwarzają rocznie około 4,4 TWh energii elektrycznej i 11,3 TWht ciepła. Ciepło, które wytwarza PGNiG TERMIKA, jest dystrybuowane za pośrednictwem sieci ciepłowniczej:

  • w Warszawie – poprzez miejską sieć ciepłowniczą należącą do Veolii Energii Warszawa;
  • w Pruszkowe – poprzez własną sieć ciepłowniczą

Spółka PGNIG TERMIKA od 2012 r. jest częścią grupy kapitałowej PGNIG.

Europol

EuRoPol GAZ s.a. jest właścicielem polskiej części gazociągu tranzytowego Jamał – Europa, jednej z najbardziej zaawansowanych i największych inwestycji energetycznych w Europie przełomu XX i XXI wieku.

Polskim odcinkiem gazociągu jamalskiego o długości ok. 684 kilometrów przesyłany jest gaz ziemny na potrzeby odbiorców krajowych i zagranicznych.

EuRoPol GAZ s.a. spełnia najwyższe wymagania w zakresie transportu gazu i utrzymania infrastruktury technicznej polskiego odcinka gazociągu jamalskiego.