Relacja z Sympozjum w Zakopanem 18-20 stycznia 2019 r.

 

Innowacyjne gazownictwo dla klimatu

Zakopane, 18-20 stycznia 2019 r.

 

W dniach 18-19 stycznia br. odbyło się cykliczne sympozjum Izby Gospodarczej Gazownictwa. W tym roku tematem wiodącym było „Innowacyjne gazownictwo dla klimatu”. Grudniowy COP24 w Katowicach znacząco wzmocnił proces rozwoju energetyki proekologicznej, co otwiera nowe perspektywy dla sektora gazowniczego.

Teresa Laskowska, dyrektor Izby Gospodarczej Gazownictwa, otwierając obrady, podkreśliła, że likwidacja niskiej emisji w takich obszarach jak transport publiczny i morski, rozwój systemów ciepłowniczych czy gazyfikacja nowych regionów kraju jest wielką szansą dla szerszego wykorzystania palety paliw gazowych w polityce proekologicznej. Duże znaczenie mają w tym względzie innowacyjne rozwiązania technologiczne w gazownictwie.

Jako pierwszy głos zabrał senator Adam Gawęda, gość honorowy. W swoim wystąpieniu wskazał na konieczność zmian w polskim miksie energetycznym, by eksponować bardziej rolę gazu ziemnego i podkreślił, że jako związany z branżą górniczą, widzi dla niej nowe szanse dzięki technologii zgazowania węgla, szerszego zagospodarowania metanu i konwersji polskiej energetyki z węglem.

 

gaweda

 

Prezentacje pierwszej sesji obrad podejmowały takie zagadnienia jak: redukcja efektu cieplarnianego dzięki elektrowniom gazowym (dr Rafał Ślefarski, Politechnika Poznańska)  rozwój nowych technologii w walce ze smogiem w miastach (prof. Stanisław Nagy, AGH), intensywny rozwój technologii wodorowych (dr Grzegorz Tchorek, Uniwersytet Warszawski), a także planowanie zrównoważonego rozwoju systemu gazowego (Grzegorz Wielgus, PSG). Autorzy prezentacji udowodnili, że sektor gazowniczy jest technologicznie i organizacyjnie przygotowany do radykalnej odmiany krajowej energetyki w kierunku ochrony klimatu. Skala inwestycji implementujących najlepsze rozwiązania wskazuje, że na realne efekty nie będzie trzeba długo czekać.

Druga sesja omawiała praktyczne działania podejmowane w sektorze gazowniczym, ograniczające czy nawet eliminujące zagrożenia wynikające z efektu cieplarnianego. Wskazano na rolę technologii LNG w ochronie klimatu (Tomasz Matan, PGNiG OD), rozwój scentralizowanych systemów ciepłownictwa (Artur Michałowski, PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa SA), techniki badania i redukowania emisji metanu (dr Ewa Kukulska-Zając, dr Jacek Jaworski, INiG-PIB), a także znaczenie IT w służbie ochrony i ratowania klimatu (Jakub Rak, Transition Technologies SA). Prezentacje wykazały, że sektor gazowniczy realnie dysponuje technologiami ograniczającymi skutki efektu cieplarnianego, a jednocześnie sprzyjającymi efektywności energetycznej, idącymi w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, która powinna stać się jedną z najbardziej korzystnych rewolucji dla świata.

 

panel

 

Towarzyszące sesjom tematycznym panele dyskusyjne, których moderatorami byli prof. Waldemar Kamrat (Politechnika Gdańska) oraz prof. Stanisław Nagy (AGH), z udziałem przedstawicieli organów i urzędów państwowych oraz świata nauki i liderów polskiego sektora gazowniczego, doprecyzowały i rozbudowały wiele kwestii związanych z rolą sektora gazowniczego w budowaniu nowego modelu rynku energii w Polsce - oczekiwanego   przez społeczeństwo, zgodnego z ramami polityki klimatycznej UE - dającego szansę na sprawiedliwą transformację energetyczno-klimatyczną. Zwrócono uwagę, że samorząd gospodarczy, jakim jest Izba Gospodarcza Gazownictwa, taki kierunek ewolucji polskiego rynku energii wskazywał w swoich uwagach zgłoszonych do projektu PEP 2040, ogłoszonego przez ministerstwo energii.

Wkład branży gazowniczej w ochronę klimatu pokazuje skala inwestycji, o których była mowa podczas sympozjum. Dzięki zaawansowanym projektom ograniczającym skutki efektu cieplarnianego aktywnie włączyliśmy się w transformację energetyczną w Polsce – skomentował Łukasz Kroplewski, prezes Izby Gospodarczej Gazownictwa.

 

 

PARTNERZY SYMPOZJUM

 

 

 

PGNIG 2

 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce. PGNiG SA jest spółką giełdową zajmującą się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a także, poprzez kluczowe spółki, importem, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej.

PGNiG SA posiada akcje/udziały w ok. 30 spółkach, w tym w podmiotach świadczących specjalistyczne usługi geofizyczne i wiertniczo - serwisowe, wysoko cenione na rynkach międzynarodowych.

GK PGNiG pełni kluczową rolę na polskim rynku gazu i jako lider odpowiada za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego kraju. W tym celu podejmuje niezbędne działania, które mają za zadanie zaspokoić systematycznie rosnące zapotrzebowanie na paliwo gazowe. GK PGNiG zapewnia dywersyfikację dostaw poprzez wydobycie złóż krajowych oraz import ze źródeł zewnętrznych. W Polsce PGNiG jest największym importerem i dostawcą gazu ziemnego. Paliwo trafia do kraju przez rozbudowaną sieć systemu przesyłowego oraz terminal LNG w Świnoujściu. Za pomocą sieci dystrybucyjnych gaz rozprowadzany jest do odbiorców końcowych. Krajowy system gazowy uzupełniają magazyny gazu, które służą do pokrywania sezonowych i dobowych niedoborów paliwa gazowego.

 

 

 

PGNIG 2

 

 

PGNiG Obrót Detaliczny jest liderem sprzedaży na rynku gazu ziemnego w Polsce. Posiada ponad 6,7 mln klientów, wśród których są zarówno duże, średnie i mniejsze firmy, jak i przedszkola, szkoły, instytucje oraz przede wszystkim większość gospodarstw domowych w Polsce. Spółka specjalizuje się w sprzedaży:

  • gazu ziemnego (wysokometanowego i zaazotowanego)
  • energii elektrycznej,
  • skompresowanego gazu ziemnego (CNG),
  • skroplonego gazu ziemnego (LNG).

 

PGNIG TERMIKA

PGNiG TERMIKA SA, należąca do Grupy Kapitałowej PGNiG (od 2012 r), jest wiodącym w Polsce producentem ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji. PGNiG TERMIKA SA wraz z zależnymi spółkami tworzy znaczącą na polskim rynku energetycznym Grupę Kapitałową PGNiG TERMIKA. W strukturze Grupy PGNiG TERMIKA funkcjonują: PGNIG TERMIKA SA, PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A., PGNIG TERMIKA Energetyka Rozproszona S.A., Zakład Separacji Popiołów Siekierki Sp. z  o.o.

Należące do PGNiG TERMIKA warszawskie zakłady produkują 11 proc. całego wytwarzanego w Polsce ciepła. Dociera ono już do 70 proc. mieszkańców Warszawy i 60 proc. mieszkańców dzielnicy Ursus, Pruszkowa, Piastowa i Michałowic. PGNiG TERMIKA wytwarza ciepło w kogeneracji. Ta efektywna technologia sprawia, że nasza firma pokrywa około 65 proc. całkowitego zapotrzebowania Warszawy na energię elektryczną. Ciepło, które wytwarzamy w naszych elektrociepłowniach, dociera do klientów w postaci gorącej wody w kranach i kaloryferach. Wytwarzane jest w pięciu zakładach: Elektrociepłowni Siekierki, Elektrociepłowni Żerań, Elektrociepłowni Pruszków, Ciepłowni Kawęczyn, Ciepłowni Wola.

W sumie nasze zakłady wytwarzają rocznie około 4,4 TWh energii elektrycznej i 11,3 TWht ciepła. Ciepło, które wytwarza PGNiG TERMIKA, jest dystrybuowane za pośrednictwem sieci ciepłowniczej:

  • w Warszawie – poprzez miejską sieć ciepłowniczą należącą do Veolii Energii Warszawa;
  • w Pruszkowe – poprzez własną sieć ciepłowniczą

 

EUROPOL

EuRoPol GAZ s.a. jest właścicielem polskiej części gazociągu tranzytowego Jamał – Europa, jednej z najbardziej zaawansowanych i największych inwestycji energetycznych w Europie przełomu XX i XXI wieku.

Polskim odcinkiem gazociągu jamalskiego o długości ok. 684 kilometrów przesyłany jest gaz ziemny na potrzeby odbiorców krajowych i zagranicznych.

EuRoPol GAZ s.a. spełnia najwyższe wymagania w zakresie transportu gazu i utrzymania infrastruktury technicznej polskiego odcinka gazociągu jamalskiego.

 

 

gas storage

Spółka Gas Storage Poland jest operatorem systemu magazynowania gazu. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest realizacja zadań operatorskich w sposób bezpieczny i niezawodny.

 

Spółka świadczy swoje usługi wykorzystując instalacje magazynowe w stopniu optymalnym, zapewniając wszystkim uczestnikom rynku jednolite i najwyższe standardy współpracy. Zarządza przepływami paliw gazowych kierowanymi do i odbieranymi z instalacji magazynowych oraz zapewnia utrzymanie parametrów jakościowych tych paliw. Jest gwarantem bezpiecznego funkcjonowania instalacji magazynowych i niezawodnej realizacji umów z użytkownikami tych instalacji.

 

Gas Storage Poland sp. z o.o. współpracuje z innymi operatorami systemów gazowych i przedsiębiorstwami energetycznymi w celu niezawodnego i efektywnego funkcjonowania systemów gazowych. Jest ważnym ogniwem systemu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Spółka należy do Grupy Kapitałowej PGNiG.

 

 

PATRONAT MEDIALNY

 

 

 

BiznesAlert

 

Cire

 

cng-lng

 

gazeo

 

Przeglad Gazowniczy