Relacja z warsztatów technicznych z zakresu standaryzacji EXPO-GAS 2019

 

EXPO-GAS 2019

Warsztaty Techniczne z zakresu standaryzacji

25 kwietnia 2019 r.,  Targi Kielce

 

Podczas II dnia Targów  EXPO-Gas w Kielcach 25 kwietnia, odbyły się Warsztaty Techniczne z zakresu standaryzacji. Celem przeprowadzonych warsztatów było przedstawienie uczestnikom nowych oraz  znowelizowanych standardów technicznych,  jak również  zakresu prowadzonych przez  KST prac standaryzacyjnych na lata 2019-2020 oraz pozostałych informacji formalno-organizacyjnych dotyczących procesu prowadzonej przez IGG standaryzacji.

war2

 

Podczas pierwszej części  warsztatów kierownicy zespołów roboczych przedstawili dwa nowe standardy i jeden znowelizowany, które zostały ostatnio opublikowane, oraz projekt wytycznych technicznych, który w najbliższych dniach zostanie skierowany do ankietyzacji.

Zakres standardu  ST-IGG-0208:2018 Ocena jakości gazów ziemnych. Część 3 – Chromatografy gazowe do oceny zawartości związków siarki w gazie ziemnym został przedstawiony  przez  Grzegorz Rosłonka (PGNiG O/CLPB).  Standard został opracowany w celu usystematyzowania i ujednolicenia wymagań, wytycznych, zaleceń oraz metod oznaczania zawartości związków siarki, które mogą występować w gazach ziemnych i innych paliwach gazowych. Standard określa zakres stosowania metod, szczegółowe aplikacje, wymagania dla prawidłowego poboru próbek do analiz laboratoryjnych oraz zasady doboru miejsc instalacji analizatorów procesowych do analiz związków siarki występujących w paliwach gazowych w sieciach gazowych.

Jednocześnie G.Rosłonek omówił także zmiany wprowadzone do ST-IGG:2701:2018 Zasady rozliczeń paliw gazowych w jednostkach energii, który został znowelizowany w celu ujednolicenia wymagań, wytycznych, zaleceń, oraz metod rozliczeń paliw gazowych w jednostkach energii. W standardzie uwzględniono wymagania zawarte w aktualnych normach wyrobu i aktualnych regulacjach krajowych i międzynarodowych.

wa

 

Następnie Paweł Filanowski (PSG) przedstawił ST-IGG-2103:2018 Gazociągi dystrybucyjne. Warunki techniczne zamykania przepływu w gazociągach z polietylenu metodą zaciskania. Wymagania i zalecenia. W standardzie przedstawiono wytyczne i procedury dotyczące postępowania podczas prac eksploatacyjnych na czynnych gazociągach wykonanych z polietylenu w zakresie zamykania przepływu gazu ziemnego metodą zaciskania. Postanowienia standardu opracowano w oparciu o doświadczenia przedsiębiorstw gazowniczych wynikające z budowy i użytkowania gazociągów polietylenowych.

Projekt wytycznych  prWT-IGG-3401 Wzmocnione rury kompozytowe z materiałów termoplastycznych do transportu węglowodorów przedstawił Piotr Paszylk (GAZ-SYSTEM) . Projekt dotyczy rurociągów z materiałów elastycznych i zawiera między innymi wymagania dla materiałów kompozytowych, zasady ogólne projektowania i budowy rurociągów z materiałów kompozytowych, dla maksymalnego ciśnienia roboczego do 6,3 MPa oraz zakresu temperatury użytkowania -20 do 60 0C. W najbliższych dniach projekt zostanie skierowany do ankiety do wszystkich firm członkowskich .

 Kierunki prac Komitetu Standardu Technicznego  przestawili kolejno Kazimierz Nowak, Przewodniczący KST oraz Eliza Dyakowska, Kierownik Sekretariatu KST.  Przewodniczący KST przedstawił tematykę  dokumentów  standaryzacyjnych  w trakcie opracowywania i nowelizacji oraz przykładowe nowe tematy przyjęte wstępnie do opracowania przez KST a  zgłoszone przez firmy członkowskie - ostatnio głównie przez GAZ-SYSTEM. Następnie została przestawiona uczestnikom warsztatów  informacja o sprzedaży dokumentów standaryzacyjnych z ostatniego okresu  , w szczególności dotycząca składanych zapotrzebowań zakupu w zakresie  formy zamawianych standardów ( elektroniczna /papierowa) oraz struktury klientów .Następnie Kierownik Sekretariatu KST przedstawiła  skład i zadania KST, tryb postępowania dotyczący zgłaszania i zatwierdzania przez KST nowych tematów, tryb opracowywania i ustanawiania dokumentów standaryzacyjnych. Dodatkowo wskazano  tryb powoływania zespołów roboczych ze szczególnym zwróceniem uwagi na sposób w jaki  można zostać członkiem zespołu roboczego.

 

war2

Podczas prowadzonych warsztatów technicznych uczestnicy zostali poproszeni o wypełnienie stosownej ankiety . Odpowiadając na pytania zawarte w ankiecie uczestnicy ocenili w większości warsztaty pozytywnie. Odnosząc się także  do poszczególnych prezentacji zgłoszono cenne uwagi, które pozwolą na wprowadzenie korekt celem  przygotowania kolejnych warsztatów technicznych dotyczących standaryzacji .

 

 

 

lo