16 sesja Grupy Ekspertów ds. Metanu z Kopalń Węgla

 

16 sesja Grupy Ekspertów ds. Metanu z Kopalń Węgla

Genewa i online, 3-4 marca 2021

 

 

Podczas sesji przedstawione zostały bieżące działania Komitetu ds. Zrównoważonej Energii, jak również niedawne decyzje dotyczące działalności Grupy Ekspertów podjęte przez Komitet Wykonawczy (EXCOM). Pierwszego dnia obrad Grupa dokonała również przeglądu sytuacji związanej z przechwytywaniem i wykorzystaniem metanu z kopalń węgla w wybranych krajach (Polska, Rosja, Ukraina) i omówiła plany dotyczące przyszłości przemysłu węglowego w tychże państwach, skupiając się w szczególności na perspektywach dla rozwoju projektów CMM i AMM. Pierwszy dzień sesji zakończył się przeglądem inicjatyw związanych z monitorowaniem i ograniczaniem emisji metanu podejmowanych przez różne podmioty na całym świecie, i dyskusją na temat zasadności przyłączenia się przez Grupę do wybranych projektów. Programem, któremu poświęcono najwięcej uwagi była strategia metanowa opracowywana obecnie przez Komisję Europejską, do opracowania której Grupa, w miarę swoich możliwości, postanowiła przyczynić się w zakresie dotyczącym emisji metanu z kopalń węgla. Podczas drugiego dnia obrad Grupa dokonała oceny postępów we wdrażaniu planu działań przyjętego na lata 2020-2021. W ramach tego punktu obrad Centra Doskonałości w Polsce i w Chinach przedstawiły sprawozdania ze swojej działalności, jak również palny na kolejny rok. Grupa przyjęła zaprezentowane raporty, jak również swój własny plan działania na lata 2022-2023. W tym kontekście omówiona została przyszła działalność Grupy, z podkreśleniem, że nie może działać ona w oderwaniu od spraw związanych z dokonującą się obecnie w wielu krajach transformacją sektora węglowego. W związku z tym podjęta została decyzja o zwróceniu się do Komitetu ds. Zrównoważonej Energii z prośbą o poszerzenie mandatu Grupy i zmianę jej nazwy na „Grupa Ekspertów ds. Metanu z Kopalń Węgla i Sprawiedliwej Transformacji” (Group of Experts on Coal Mine Methane and Just Transition). Kwestia zostanie rozpatrzona na 30 sesji Komitetu we wrześniu tego roku. Doroczne spotkanie Grupy zakończyło się wspólnymi obradami Grupy Ekspertów i Podkomitetu ds. Węgla Global Methane Initiative (GMI).

W ramach sesji instytucje tworzące Centrum Doskonałości przedstawiły następujące prezentacje:

  • New Developments in the Field of Methane Management in Polish Mines
    Jacek Skiba, GIG
  • Report by the International Centre of Excellence on Coal Mine Methane
    Piotr Kasza, INiG
  • Presentation of the work on CMM of the new member of ICE-CMM Poland, JSW
    Artur Badylak, JSW