Tematyka VIII Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego

VIII Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego

Rynek gazu w nowych realiach

Hotel Andel’s, Łódź, 27-29 czerwca 2022 r.

 

Szanowni Państwo, 

W dniach 27-29 czerwca 2022 roku odbędzie się kolejna edycja Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego, podczas którego co dwa lata spotykają się kluczowe dla branży postacie, aby omówić najważniejsze zagadnienia wpływające na rozwój polskiego gazownictwa. W spotkaniach i dyskusjach wezmą udział przedstawiciele administracji rządowej, nauki i biznesu z Polski, a także zagraniczni goście. Tegoroczna edycja kongresu ukierunkuje dyskusję na dynamicznie zmieniające się wyzwania stojące przed sektorem gazownictwa.

Tematyka Kongresu będzie odnosić się do nurtujących branżę problemów i zachodzących zmian w jej otoczeniu, wynikających z niestabilnej sytuacji geopolitycznej, trwającej w Ukrainie wojny, zmiany kierunków dostaw paliwa gazowego, rosnących cen paliw i energii, odchodzenia od paliw kopalnych i dążenia do zero emisyjności w ramach transformacji energetycznej Europy i Polski.

Jednym z kluczowych tematów będą zmiany w europejskim i polskim modelu dostaw gazu, ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Omówiona zostanie stabilność i bezpieczeństwo polskiego systemu gazowego oraz kluczowe projekty infrastrukturalne. Rozważane będą perspektywy budowy gospodarki wodorowej oraz ich wpływ na rozwój przemysłu gazowniczego. Dyskusja obejmie trendy dotyczące instytucji finansowych i ich podejścia do finansowania inwestycji typowo gazowniczych (sieć gazowa, magazyny gazu) jak i energetycznych dla których źródłem energii jest gaz ziemny.  Kolejnym, niezwykle istotnym dla branży tematem jest unijna polityka klimatyczno-energetyczna oraz europejska taksonomia mająca na celu zwiększenie poziomu ochrony środowiska poprzez przekierowanie kapitału z inwestycji szkodzących środowisku na bardziej ekologiczne alternatywy.

Jaka w tych okolicznościach jest przyszłość branży gazowniczej? Jakie mamy pomysły na utrzymanie dotychczasowej roli gazu w polskiej gospodarce oraz w jaki sposób w wieloletniej perspektywie będzie wykorzystywana istniejąca i dopiero budowana infrastruktura gazowa? Jednym z głównych tematów poruszanych podczas Kongresu będzie możliwość ograniczenia emisji pochodzącej z gazu ziemnego dzięki zastosowaniu technologii wychwytywania dwutlenku węgla, a następnie jego transportowaniu i magazynowaniu lub wykorzystania do innych celów – czy i w jakim stopniu wpłynie to na rozwiązanie problemów sektora?

Powyższe zagadnienia jak też wiele innych będą stanowić podstawę czekającej nas dyskusji.

Poza oficjalnymi prelekcjami i panelami dyskusyjnymi Kongres będzie miejscem spotkań oraz rozmów kuluarowych na wiele interesujących tematów, gromadzącym przedstawicieli administracji rządowej, branży gazowniczej oraz ekspertów o najwyższym merytorycznym poziomie. Kongresowi jak zwykle będą towarzyszyć dodatkowe atrakcje oraz doskonała organizacja w ciekawym miejscu.

Zapraszamy do wzięcia udziału w tym wyjątkowo ważnym i oczekiwanym przez branżę wydarzeniu.

 

 

 

Panele dyskusyjne podczas Kongresu będą obejmowały następujące zagadnienia:

 

Sesja I Nowy model europejskich dostaw gazu

Dyskusja będzie poświęcona najbardziej nurtującym i aktualnym tematom wynikającym z sytuacji geopolitycznej oraz polityki klimatycznej UE.

1. Nowe podejście do stosowania węglowodorów w polityce klimatycznej UE.

2. Model zielonego ładu w gospodarce krajowej.

3. Bezpieczeństwo gazowe drogą do suwerenności kraju.

4. Szanse dywersyfikacji źródeł dostaw gazu.

5. Kierunki rozwoju gazownictwa w zmieniających się warunkach geopolitycznych.

6. Wpływ systemu finansowego na rozwój gazownictwa.

 

Sesja II Stabilność i bezpieczeństwo systemu gazowego

W tej części będzie rozważany aktualny stan przygotowań sektora energetyczno-gazowego do nadchodzących zmian.

1. Infrastruktura techniczna na krajowym i europejskim rynku gazu.

2. Bezpieczeństwo energetyczne w strategii PEP 2040.

3. Cyberbezpieczeństwo systemu gazowego.

4. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej – gazowej.

5. System europejskiego handlu emisjami( EU ETS)- konieczność czy szansa ?

6. Europejski rynek obrotu gazem.

7. Strategie finansowe na rynku gazu.

8. Polityka regulacyjna na rynku gazu.

 

Sesja III Budowa gospodarki wodorowej, a rozwój przemysłu gazowniczego

Panel dedykowany przyszłości branży gazowniczej oraz jej roli w rozwoju gospodarki wodorowej i biometanowej.

1. Działania legislacyjne dla realizacji strategii wodorowej.

2. Technologie wodorowe na rynkach międzynarodowych na przykładzie Korei Płd.

3. Tworzenie gospodarki wodorowej w gospodarce krajowej.

4. Układy technologii kogeneracyjnych z wykorzystaniem wodoru.

5. Technologie biometanowe.

6. Trendy w budowie światowej gospodarki wodorowej, a rola przemysłu gazowniczego.

7. Bezpieczeństwo mieszanin wodorowo-gazowych

 

 

Sesja IV Rozwiązania systemowe dla dostaw gazu

Ten panel zostanie poświęcony projektom infrastrukturalnym i biznesowym oraz związanych z nimi zmianami i możliwościami rozwojowymi.

1. Nowe modele biznesowe, a dywersyfikacja sektora gazowego.

2. Rozwiązania systemowe dla rynku gazu.

3. Taksonomia, a finansowanie projektów gazowych.

4. Przesyłowe projekty infrastrukturalne na przykładzie Baltic Pipe, interkonektorów itp.

5. Magazyny energii i gazu – kierunek zmian.

6. Rozwój rynku LNG i CNG,

7. Kierunki zmian w systemie dystrybucyjnym w Polsce.

8. Modernizacja systemu ciepłowniczego poprzez gazownictwo.

 

Sesja V Technologie CCS/CCUS i ograniczenie emisji metanu

Dyskusja będzie koncentrowała się wokół technologii CCS oraz możliwości ograniczenia emisji dwutlenku węgla i metanu w górnictwie i energetyce.

1. Rola CCS w procesie dekarbonizacji unijnej gospodarki.

2. Regulacje w prawie geologiczno-górniczym.

3. Technologie CCS w procesie dekarbonizacji.

4. CCS, a działalność wydobywcza.

5. Emisja metanu w polskiej energetyce.

6. Emisja metanu w górnictwie.

 

Sesja VI Otoczenie biznesowe gazownictwa

W tej części analizowane będą zmiany w otoczeniu biznesowym gazownictwa wynikające z wdrażania nowych technologii, zmian legislacyjnych oraz podejścia do współpracy przy realizacji projektów i przedsięwzięć.

1. Kierunek zielonej energii w otoczeniu biznesowym gazownictwa.

2. Kierunki zmian w prawie gospodarczym.

3. Realizacja inwestycji w nowych realiach gospodarowania, Kodeks Dobrych Praktyk.

4. Cyfryzacja w branży energetycznej.

5. Sztuczna inteligencja i maszynowe uczenie się.

 

Serdecznie zapraszamy!!!

Zespół IGG