Sprzedaż Dokumentów Standaryzacyjnych

 

Sprzedaż Dokumentów Standaryzacyjnych IGG

 

W sprzedaży oferowane są aktualne Dokumenty Standaryzacyjne:

 1.  

ST-IGG-0101:2014 Wytyczne wzorcowania gazomierzy przy ciśnieniu p>4 bar

 1.  

ST-IGG-0201:2018 Protokół komunikacyjny SMART-GAS

 1.  

ST-IGG-0202:2014 Pomiary i rozliczenia paliwa gazowego

 1.  

ST-IGG-0205:2015 Ocena jakości gazów ziemnych. Chromatografy gazowe procesowe do analizy składu gazu ziemnego

 1.  

ST-IGG-0206:2015 Ocena jakości gazów ziemnych. Chromatografy gazowe laboratoryjne do analizy składu gazu ziemnego

 1.  

ST-IGG-0207:2015 Protokół komunikacyjny GAZ-MODEM 3

 1.  

ST-IGG-0208:2018 Ocena jakości gazów ziemnych. Chromatografy gazowe do oceny zawartości związków siarki w gazie ziemnym

 1.  

ST-IGG-0301:2012 Próby ciśnieniowe gazociągów z PE o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa włącznie

 1.  

ST-IGG-0302:2013 Próby ciśnieniowe gazociągów z PE o maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 0,5 MPa do 1,0 MPa włącznie

 1.  

ST-IGG-0401:2015 Sieci gazowe. Strefy Zagrożenia Wybuchem. Ocena i Wyznaczanie

 1.  

ST-IGG-0501:2017 Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla ciśnień wejściowych do 10 MPa włącznie. Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do użytkowania

 1.  

ST-IGG-0502:2017 Stacje gazowe na przyłączach. Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do użytkowania

 1.  

ST-IGG-0503:2017 Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla ciśnień wejściowych do 10 MPa włącznie. Wymagania w zakresie obsługi

 1.  

ST-IGG-0504:2014 Zespoły gazowe na przyłączach. Wymagania w zakresie obsługi

 1.  

ST-IGG-0601:2012 Ochrona przed korozją zewnętrzną stalowych gazociągów lądowych. Wymagania i zalecenia

 1.  

ST-IGG-0602:2013 Ochrona przed korozją zewnętrzną stalowych gazociągów lądowych. Ochrona katodowa. Projektowanie, budowa i użytkowanie

 1.  

ST-IGG-0702:2019 Nawanianie paliw gazowych. Wymagania dotyczące postępowania ze środkami nawaniającymi oraz ich przechowywania i transportu

 1.  

ST-IGG-0703:2019 Nawanianie paliw gazowych. Wymagania dla nawanialni

 1.  

ST-IGG-0704:2019 Nawanianie paliw gazowych. Kontrola nawaniania paliw gazowych metodami odorymetrycznymi

 1.  

ST-IGG-0705:2019 Nawanianie paliw gazowych. Metody oznaczania zawartości tetrahydrotiofenu (THT)

 1.  

ST-IGG-0901:2013 Gazociągi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymałościowe

 1.  

ST-IGG-1001:2015 Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. Wymagania ogólne

 1.  

ST-IGG-1002:2015 Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. Wymagania i badania

 1.  

ST-IGG-1003:2015 Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo – pomiarowe. Wymagania i badania

 1.  

ST-IGG-1004:2015 Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania

 1.  

ST-IGG-1101:2017 Połączenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do włączeń oraz elementami do przyłączeń.

 1.  

ST-IGG-1201:2014 Metoda próżniowa. Odpowietrzanie i napełnianie gazem ziemnym sieci gazowej.

 1.  

ST-IGG-1202:2014  Metoda próżniowa. Odpowietrzanie i napełnianie gazem ziemnym instalacji gazowej. Kontrolna próba szczelności.

 1.  

ST-IGG-1401:2015 Kody kreskowe dla urządzeń w punktach gazowych. Kody kreskowe dla gazomierzy miechowych.

 1.  

ST-IGG-1402:2015 Kody kreskowe dla urządzeń w punktach gazowych. Kody kreskowe dla reduktorów.

 1.  

ST-IGG-1403:2015 Kody kreskowe dla urządzeń w punktach gazowych. Kody kreskowe dla plomb.

 1.  

ST-IGG-1501:2015 Filtry do stosowania na sieciach gazowych.

33.

ST-IGG-1601:2020 Projektowanie, budowa i użytkowanie stacji tankowania CNG. Wymagania i zalecenia

34.

ST-IGG-1901:2016 Kontrola połączeń zgrzewanych doczołowo i elektrooporowo przy budowie gazociągów z polietylenu. Wymagania i zalecenia

35.

ST-IGG-2103:2018 Gazociągi dystrybucyjne. Warunki techniczne zamykania przepływu w gazociągach z PE metodą zaciskania. Wymagania i zalecenia

36.

WT-IGG-2301:2017 Książka Obiektu Budowlanego sieci gazowej. Wzór i wymagania

37.

WT-IGG-2501:2016 Okresowe kontrole instalacji gazowych wewnątrz budynków/obiektów

38.

ST-IGG-2601:2014 Prace gazoniebezpieczne. Wymagania w zakresie organizacji, wykonywania
 i dokumentowania

39.

ST-IGG-2602:2016 Prace gazoniebezpieczne. Sieci gazowe przesyłowe. Wymagania w zakresie organizacji, wykonywania i dokumentowania

40.

ST-IGG-2701:2018 Zasady rozliczeń paliw gazowych w jednostkach energii

41.

ST-IGG-3501:2019 Wymagania jakościowe i techniczne dla biometanu wprowadzanego do sieci dystrybucyjnej. Część 1. Wymagania jakościowe

42.

WT-IGG-2101:2019  Projektowanie, budowa i użytkowanie gazociągów polietylenowych do 1,0 MPa. Wymagania i zalecenia

43.

WT-IGG-2901:2016  Przeprowadzanie próby zastosowania bezsiarkowego środka nawaniającego w sieciach gazowych

44.

WT-IGG-3401:2019 Rurociągi kompozytowe ze wzmocnionych materiałów termoplastycznych do transportu węglowodorów

45.

ST-IGG-3701/ZN-G-2100:2018  LNG - Terminologia

46.

ST-IGG-3702/ZN-G-2200:2018 Instalacje technologiczne - Zbiorniki procesowe LNG - Informacje ogólne

47.

ST-IGG-3703/ZN-G-2300-1:2018  LNG - Stacje regazyfikacji LNG Część 1: Wymagania ogólne

48.

ST-IGG-3704/ZN-G-2300-2:2018  LNG - Stacje regazyfikacji LNG Część 2: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

49.

ST-IGG-3705/ZN-G-2300-3:2018 LNG - Stacje regazyfikacji LNG Część 3: Wymagania dotyczące projektowania

50.

ST-IGG-3706/ZN-G-2300-4:2018 LNG - Stacje regazyfikacji LNG Część 4: Wymagania ogólne dotyczące warunków technicznych wykonania i odbioru

51.

ST-IGG-3707/ZN-G-2300-5:2018 LNG - Stacje regazyfikacji LNG Część 5: Wymagania dotyczące eksploatacji

 

 

Dla firm zrzeszonych w Izbie Gospodarczej Gazownictwa przysługuje rabat 44% od podanych cen (nie dotyczy Standardów Technicznych okładkowych z zakresu LNG)

 

Aktualnie w sprzedaży znajdują się Dokumenty Standaryzacyjne zgodnie z załączonym wykazem.

Poniżej znajduje się formularz zamówienia oraz regulamin sprzedaży wersji papierowych oraz  elektronicznych.

 

 

Serdecznie zapraszamy do składania zamówień.  Termin realizacji zamówienia: 14 dni.

Dokumenty standaryzacyjne można zamawiać również w naszym sklepie internetowym pod adresem:

https://sklep.igg.pl/customer/account/login/

 

Ważne !! 

Decyzją Zarządu  z dnia 14.06.2019 r. do zakupionych przez Podmioty Gospodarcze Wytycznych Technicznych WT- IGG- 2301:2017 „Książka Obiektu Budowlanego Sieci Gazowej. Wzór i wymagania” udostępniany jest Załącznik A „Wzór Książki Obiektu Budowlanego Sieci Gazowej” w wersji edytowalnej z możliwością przedrukowania oraz kopiowania bez możliwości zmiany graficznej formy ww. dokumentu.

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA: