Warunki przystąpienia

1. Procedura przyjęcia w poczet członków Izby

Procedurę przyjęcia nowych członków oraz ustania członkostwa w Izbie Gospodarczej Gazownictwa reguluje Regulamin członkostwa w Izbie Gospodarczej Gazownictwa. Regulamin znajdziecie Państwo poniżej strony.

2. Przyjęcie w poczet członków albo odmowa przyjęcia

 • Przyjęcie w poczet członków Izby następuje po złożeniu przez kandydata na piśmie deklaracji członkowskiej o przystąpieniu do Izby i zobowiązaniu się do przestrzegania jej Statutu, a także po dokonaniu płatności na rzecz Izby, o których mowa w § 5 Regulaminu.
 • Wzór Deklaracji Członkowskiej stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu i znajduje się do pobrania poniżej strony. Wzór deklaracji dostępny jest także w siedzibie Izby przy ul. M. Kasprzaka 25 /01-224/ Warszawa.
 • Oryginał prawidłowo wypełnionej i podpisanej (przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o członkostwo w Izbie) deklaracji członkowskiej, wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru (odpis z rejestru przedsiębiorców KRS lub zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o prowadzeniu działalności gospodarczej), kandydaci na członków Izby powinni przesłać skanem na adres poczty elektronicznej [email protected] lub na adres siedziby Izby (pocztą tradycyjną).
 • Uchwałę o przyjęciu w skład członków albo uchwałę o odmowie przyjęcia
 • w poczet członków podejmuje Prezydium Zarządu. Informację o przyjęciu albo odmowie przyjęcia biuro IGG wysyła na wskazany w deklaracji adres mailowy firmy/instytucji.

3. Opłaty i składki członkowskie (Uchwały ZWZC nr 9 i 10 z dnia 02.06.2023 roku)

Wysokość rocznych składek członkowskich ustalana jest na podstawie ilości osób zatrudnionych i wynosi jak poniżej:

 • do 50 osób zatrudnionych – 2 000,00 zł
 • od 51 do 100 osób zatrudnionych – 5 000,00 zł
 • od 101 do 250 osób zatrudnionych – 10 000,00 zł
 • od 251 do 500 osób zatrudnionych – 15 000,00 zł
 • powyżej 500 osób zatrudnionych – 20 000,00 zł
 • Roczna składka członkowska dla uczelni (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) wynosi połowę najniższej rocznej stawki, tj. 1 000 zł
 • Wysokość wpisowego określa się w wysokości połowy najniższej rocznej składki członkowskiej, tj. 1 000 zł
 • Uczelnie (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) zwolnione są z opłaty wpisowej.

Zasady i terminy płatności opłaty wpisowej i składek członkowskich:

 • Płatność składek członkowskich za dany rok następuje jednorazowo w terminie do dnia 31 marca danego roku na postawie noty statutowej przesłanej na wskazany w Karcie Aktualizacji Danych adres mailowy
 • W przypadku przyjęcia firmy członkowskiej w trakcie roku termin płatności składki członkowskiej i wpisowego wynosi 21 dni.
 • Kwota pierwszej składki jest płatna niezależnie od daty przyjęcia członka do Izby w danym roku i wynosi 100% wysokości składki.
 • Ustanie członkostwa w Izbie w danym roku nie powoduje wygaśnięcia obowiązku zapłaty składki członkowskiej za ten rok w pełnej wysokości niezależnie od daty ustania członkostwa w Izbie.

4. Ustanie członkostwa

 • Członkostwo w Izbie ustaje na zasadach określonych w § 14 Statutu Izby, w szczególności na skutek wystąpienia z Izby, skreślenia z listy członków Izby, wykluczenia z Izby.
 • Rezygnacja z członkostwa (wystąpienie) następuje z dniem wpływu do Biura IGG pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z członkostwa w Izbie Gospodarczej Gazownictwa podpisanego zgodnie z reprezentacją firmy.
 • Oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Izbie powinno zostać przesłane na adres siedziby Izby (pocztą tradycyjną) lub skanem na adres poczty elektronicznej [email protected].
 • Za dzień doręczenia Izbie oświadczenia o rezygnacji z członkostwa uznaje się datę wpływu oświadczenia na adres siedziby Izby (pocztą tradycyjną) lub skanem na adres poczty elektronicznej [email protected]