Członkostwo

1. Kto może zostać członkiem Izby.

Członkiem Izby może zostać przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie produkcji, budownictwa, handlu lub usług w branży gazowniczej oraz współpracujących z tą branżą.

Uczestnictwo w Izbie nie ogranicza przynależności do innych organizacji i stowarzyszeń.

2. Prawa i obowiązki członków Izby

Członkowie Izby mają prawo m. in. do:

 • Udziału w przedsięwzięciach i pracach Izby oraz korzystania z wyników tych prac.
 • Korzystania z pomocy Izby w zakresie stanowiącym jej przedmiot działania.
 • Uczestnictwa w pracach organów Izby oraz komisji i zespołów merytorycznych i eksperckich, w przypadku powołania lub wybrania ich do tych agend.
 • Korzystania z oferty Izby na preferencyjnych warunkach, w tym:
  • Uczestniczenia w konferencjach, sympozjach, warsztatach i innych wydarzeniach organizowanych przez Izbę,
  • Prenumeraty magazynu Przegląd Gazowniczy,
  • Uczestniczenia w 2-letnich studiach MBA.

Członkom Izby przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.

Członkowie Izby zobowiązani są m. in. do:

 • Przestrzegania postanowień Statutu oraz regulaminów Izby, uchwał i decyzji jej organów.
 • Współdziałania w realizacji celów statutowych Izby.
 • Uczestnictwa w pracach Izby.
 • Wniesienia wpisowego i bieżącego opłacania składek członkowskich.
 • Corocznej, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku aktualizacji danych, w tym informowania Izby o wszystkich zmianach danych członka Izby, w tym formy prawnej, danych kontaktowych, informacji o osobach uprawnionych do reprezentowania podmiotu w IGG. Karta Aktualizacji Danych stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu i znajduje się do pobrania poniżej strony.
 • Przestrzegania norm współżycia społecznego i etyki zawodowej.

3. Opłaty i składki członkowskie

Wysokość rocznych składek członkowskich ustalana jest na podstawie ilości osób zatrudnionych i wynosi jak poniżej:

 • do 50 osób zatrudnionych – 2 000,00 zł
 • od 51 do 100 osób zatrudnionych – 5 000,00 zł
 • od 101 do 250 osób zatrudnionych – 10 000,00 zł
 • od 251 do 500 osób zatrudnionych – 15 000,00 zł
 • powyżej 500 osób zatrudnionych – 20 000,00 zł
 • Roczna składka członkowska dla uczelni (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) wynosi połowę najniższej rocznej stawki, tj. 1 000 zł
 • Wysokość wpisowego określa się w wysokości połowy najniższej rocznej składki członkowskiej, tj. 1 000 zł
 • Uczelnie (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) zwolnione są z opłaty wpisowej.

Zasady i terminy płatności opłaty wpisowej i składek członkowskich:

 • Płatność składek członkowskich za dany rok następuje jednorazowo w terminie do dnia 31 marca danego roku na postawie noty statutowej przesłanej na wskazany w Karcie Aktualizacji Danych adres mailowy
 • W przypadku przyjęcia firmy członkowskiej w trakcie roku termin płatności składki członkowskiej i wpisowego wynosi 21 dni.
 • Kwota pierwszej składki jest płatna niezależnie od daty przyjęcia członka do Izby w danym roku i wynosi 100% wysokości składki.
 • Ustanie członkostwa w Izbie w danym roku nie powoduje wygaśnięcia obowiązku zapłaty składki członkowskiej za ten rok w pełnej wysokości niezależnie od daty ustania członkostwa w Izbie.

4. Ustanie członkostwa

 • Członkostwo w Izbie ustaje na zasadach określonych w § 14 Statutu Izby, w szczególności na skutek wystąpienia z Izby, skreślenia z listy członków Izby, wykluczenia z Izby.
 • Rezygnacja z członkostwa (wystąpienie) następuje z dniem wpływu do Biura IGG pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z członkostwa w Izbie Gospodarczej Gazownictwa podpisanego zgodnie z reprezentacją firmy.
 • Oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Izbie powinno zostać przesłane na adres siedziby Izby (pocztą tradycyjną) lub skanem na adres poczty elektronicznej [email protected].
 • Za dzień doręczenia Izbie oświadczenia o rezygnacji z członkostwa uznaje się datę wpływu oświadczenia na adres siedziby Izby (pocztą tradycyjną) lub skanem na adres poczty elektronicznej [email protected]