Regulamin i cenniki

Regulamin sprzedaży Publikacji
 
1.   Postanowienia ogólne
1.1   Regulamin określa zasady i warunki zakupu Publikacji za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://www.igg.pl/sklep-on-line/ oraz zasady składania zamówień za pośrednictwem poczty elektronicznej.
1.2   Właścicielem sklepu internetowego jest Izba Gospodarcza Gazownictwa (IGG) z siedzibą przy ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.
1.3   Publikacje mogą być sprzedawane w wersji papierowej i/lub elektronicznej. Informacja o dostępnych w sprzedaży wersjach znajduje się w Karcie Produktu w sklepie internetowym.
1.4   Ceny Publikacji znajdują się na Kartach Produktu w sklepie internetowym.
2.   Definicje
Administrator sklepu internetowego
Administrator
Osoba prowadząca sklep internetowy i zarządzająca procesami sprzedażowymi, uprawniona do kontaktu z Klientami. Kontakt z Administratorem pod adresem mailowym: [email protected]
Formularz Zamówienia
Formularz
Formularz stosowany w przypadku zamówień składanych za pośrednictwem poczty mailowej.
Karta Produktu
podstrona sklepu internetowego w której przedstawione są informacje na temat Publikacji, w tym cena i dostępne wersje.
Klient
Osoba, która odwiedza sklep internetowy w celu dokonania zakupu Publikacji
Konsument
osoba, o której mowa w art. 22(1) Kodeksu cywilnego.
Publikacja
produkt prezentowany w sklepie internetowym w zakładce Publikacje, w szczególności: Dokument Standaryzacyjny (DS), Biuletyn Techniczny IGG (Biuletyn), Norma Zakładowa (Norma).
Regulamin
niniejszy regulamin sprzedaży Publikacji.
3.   Składanie zamówień
3.1.  Zamówienia na Publikacje można składać za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się po adresem https://www.igg.pl/sklep-on-line/
3.2.  Dopuszcza się składanie zamówień za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.7.
3.3.  Nie przyjmuje się zamówień składanych telefonicznie.
3.4.  Składając zamówienie na wersje elektroniczne Publikacji, nabywca zobowiązuje się do stosowania następujących zasad:
a)    korzystanie z Publikacji wyłącznie przez Klienta, który dokonał zakupu Publikacji,
b)    liczba użytkowników korzystających jednocześnie z pliku zawierającego Publikację jest ograniczona do liczby zakupionych egzemplarzy danej Publikacji,
c)     zabronione jest reprodukowanie, przesyłanie, odsprzedaż lub bezpłatna dystrybucja Publikacji,
d)    przeróbka tekstu Publikacji jest niedozwolona.
3.5.  Zakładanie konta klienta sklepu internetowego
3.5.1.     Przed złożeniem zamówienia niezbędna jest rejestracja konta. Polega ona na wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie sklepu internetowego, akceptacji Regulaminu i przesłaniu formularza do akceptacji administratora sklepu internetowego. Konto jest aktywne po weryfikacji i zatwierdzeniu przez administratora sklepu internetowego.
3.5.2.     Na formularzu Klient wskazuje m.in. czy jest członkiem IGG oraz czy jako członek IGG uczestniczy w finansowaniu działalności standaryzacyjnej IGG. W przypadku zmiany statusu Klienta, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować Administratora o takim fakcie. Administrator dokona stosownej zmiany na koncie klienta w tym zakresie.
3.5.3.     Klient ma obowiązek do zachowania w poufności loginu i hasła do konta. Niedozwolone jest udostępnianie ich osobom trzecim, z wyjątkiem osób upoważnionych przez Klienta i dokonujących w jego imieniu czynności związanych z wykorzystaniem konta.
3.6.  Złożenie zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego.
3.6.1.     W celu złożenia zamówienia Klient wybiera Publikacje spośród dostępnych w sklepie internetowym, poprzez umieszczenie ich w wirtualnym koszyku, a następnie potwierdza złożenia zamówienia.
3.6.2.     Złożenie zamówienia możliwe jest wyłącznie dla Klientów posiadających aktywne konto.
3.6.3.     Na koszt zamówienia składają się ceny Publikacji oraz ewentualne koszty dostawy.
3.6.4.     Przed potwierdzeniem złożenia zmówienia, wyświetlana jest informacja o cenach netto oraz należnym podatku VAT.
3.6.5.     Klient w trakcie składania zamówienia wskazuje metodę płatności za zamówienie. Dostępne metody płatności wymienione są w pkt. 4.1.
3.6.6.     Klient, który wybrał metodę płatności on-line, i zrealizował płatność oraz zamówił Publikację w wersji elektronicznej, otrzymuje fakturę VAT oraz zamówioną Publikację w terminie określonym w pkt. 5.1.
3.6.7.     Klient, który wybrał metodę płatności przelewem na konto IGG, otrzymuje fakturę proforma. Po dokonaniu wpłaty i uznaniu rachunku bankowego IGG, następuje wystawienie faktury VAT oraz udzielany jest dostęp do zamówionego dokumentu, jeżeli został zamówiony w wersji elektronicznej.
3.6.8.     Terminy realizacji zamówień wskazane są w pkt. 5.1.
3.6.9.     Klient po zalogowaniu na konto ma dostęp m.in. do historii zamówień, dokumentów księgowych oraz zakupionych Publikacji w wersji elektronicznej.
3.7.  Złożenie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3.7.1.     Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej wymagają wypełnienia, podpisania i przesłania na adres mailowy: [email protected] Formularza Zamówienia. Formularz Zamówienia publikowany jest na stronie internetowej IGG w zakładce https://www.igg.pl/regulamin/ .
3.7.2.     Na podstawie przesłanego zamówienia wystawiana jest faktura proforma i przesyłana na adres mailowy bądź tradycyjny, zgodnie ze wskazaniem na Formularzu, w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
3.7.3.     Po dokonaniu wpłaty i uznaniu rachunku bankowego IGG, następuje wystawienie faktury VAT.
3.7.4.     Terminy realizacji zamówień wskazane są w pkt. 5.2.
3.7.5.     Dla zamówień składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej dostępna jest wyłącznie metoda płatności wskazana w pkt. 4.1.2.
4.   Płatności
4.1.  Klient może dokonać płatności za zamówione Publikację w następujący sposób:
4.1.1.      on-line
4.1.2.     Przelewem na konto IGG wskazane na fakturze proforma lub fakturze VAT.
4.2.  W przypadku płatności przelewem bankowym na rachunek IGG, datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego wskazanego na fakturze proforma lub fakturze VAT.
5.   Realizacja zamówień
5.1.  Realizacja zamówień składanych w sklepie internetowym:
5.1.1.     Publikacje w wersji elektronicznej:
a)            opłacone metodą płatności on-line, udostępniane są Klientowi na automatycznie.
b)            opłacone przelewem bankowym, udostępniane są Klientowi w terminie do 2 dni roboczych od dnia zapłaty.
5.1.2.     Publikacje w wersji papierowej wysyłane są na adres podany na koncie Klienta, w terminie do 5 dni roboczych od dnia zapłaty.
5.1.3.     Publikacje w wersji elektronicznej dostępne są do pobrania na koncie Klienta. Każdy dokument jest chroniony przed otwarciem hasłem. Dla każdej Publikacji hasło generowane jest losowo i dostępne na koncie Klienta. Publikacja w wersji elektronicznej zabezpieczona jest przed wydrukiem.
5.2.   Realizacja zamówień składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5.2.1.     Publikacje w wersji elektronicznej  wysyłane są na adres mailowy Klienta podany na Formularzu Zamówienia w terminie do 3 dni roboczych od dnia zapłaty.
5.2.2.     Publikacje w wersji papierowej wysyłane są na adres podany na Formularzu Zamówienia, w terminie do 5 dni roboczych od dnia zapłaty.
5.2.3.     Publikacje w wersji elektronicznej chronione są przed otwarciem hasłem oraz nadawany jest znak wodny z nazwą nabywcy. Publikacja w wersji elektronicznej zabezpieczona jest przed wydrukiem.
6.     Koszty dostawy
6.1.   Publikacje w wersji papierowej dostarczane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej bezpłatnie.
6.2.   Publikacje w wersji elektronicznej dostarczane są bezpłatnie.
6.3.  Dostawy Publikacji w wersji papierowej poza teren Rzeczpospolitej Polskiej wymagają odrębnego ustalenia sposobu i kosztów wysyłki.
7.   Zmiana lub anulowanie zamówienia
7.1.  Wprowadzenie zmian do zamówienia lub anulowanie zamówienia jest możliwe przez wysłanie informacji na adres mailowy administratora: [email protected]
7.2.  Po wysłaniu Publikacji do Klienta nie jest możliwe wprowadzanie zmian do zamówienia lub anulowanie zamówienia.
7.3.  W przypadku braku płatności w terminie określonym na fakturze proforma lub fakturze VAT, IGG ma prawo anulować zamówienie.
7.4.  Zamówienie anulowane uważa się za niezłożone.
8.   Odstąpienie od umowy
8.1.  Klient, będący Konsumentem, ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem pkt. 8.2 poniżej, składając sprzedawcy na stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy przesłane drogą mailową na adres Administratora, w terminie 14 dni od dnia zrealizowania zamówienia, tj. od dnia objęcia w posiadanie Publikacji przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  
8.2.  Prawo do odstąpienia od zawartej umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o udostępnienie (dostarczenie), Publikacji w wersji elektronicznej, które nie były zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
8.3.  W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a Klientowi przysługuje zwrot wszystkich dokonanych przez niego płatności, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
8.4.  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Publikacji z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.5.  Konsument ma obowiązek zwrócić Publikację sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Publikacji przed jego upływem.
8.6.  Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Publikacji.
8.7.  W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Publikacji będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Publikacji.
9.   Postępowanie reklamacyjne
9.1.  Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy [email protected], w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Publikacji.
9.2.  Reklamacje będą rozpatrywane przez IGG w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia jej wpływu.
10.Prawa do Publikacji
10.1.   Publikacje sprzedawane prze IGG podlegają ochronie w zakresie praw autorskich.
11.Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych podawanych w procesach rejestracji konta, składania zamówienia, korzystania ze sklepu (w tym dokonywania zakupów w sklepie) jest Izba Gospodarcza Gazownictwa. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez IGG znajduje się w „Polityce prywatności”.
12. Polityka rabatowa
12.1.   Podmiotom zrzeszonym w IGG przysługuje rabat na Standardy Techniczne i Wytyczne Techniczne w wysokości 44%.
12.2.   Podmiotom uczestniczącym w finansowaniu działalności standaryzacyjnej IGG przysługuje rabat określony w umowie zawartej z IGG.
13. Postanowienia końcowe
13.1.   IGG dopuszcza możliwość wysyłki Publikacji w formie papierowej oraz faktury w wersji papierowej na różne adresy nabywcy.
13.2.   Odstąpienie od postanowień Regulaminu wymaga zgody Zarządu IGG.
13.3.   Złożenie zamówienia na Publikacje jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu
14.Dane kontaktowe
Izba Gospodarcza Gazownictwa
Ul. Marcina Kasprzaka 25
01-224 Warszawa
 
Administrator sklepu internetowego:
e-mail: [email protected]
tel. +48 798-160-792