Zespoły

ZESPÓŁ EKSPERTÓW

Zespół Ekspertów został powołany w sierpniu 2017 r. w odpowiedzi na oczekiwania i potrzeby firm zrzeszonych w IGG. W skład Zespołu wchodzą wysokiej klasy eksperci i praktycy branży gazowniczej w tym przedstawiciele wyższych uczelni technicznych oraz organizacji branżowych. Członkowie Zespołu swoją wiedzą i doświadczeniem wspierają działania Izby oraz firm członkowskich w kwestiach dotyczących funkcjonowania i rozwoju polskiej branży gazowniczej oraz wspomagają merytorycznie działania IGG m.in. wchodzą w skład Rad Programowych, przygotowują i wygłaszają referaty i prezentacje podczas organizowanych przez Izbę wydarzeń takich jak kongresy, konferencje, warsztaty techniczne, biorą udział w pracach jury podczas Targów EXPO-GAS oraz Komisji Uchwał i Wniosków Kongresów Polskiego Przemysłu Gazowniczego.
Członkowie Zespołu uczestniczą w opiniowaniu ważnych dla branży dokumentów legislacyjnych oraz publikują artykuły w Przeglądzie Gazowniczym.

GRUPA EKSPERTÓW DS. WODORU

Pod koniec 2019 r. w związku z rosnącym zainteresowaniem i potrzebą rozpoczęcia działań związanych z wykorzystaniem wodoru jako alternatywnego, nowoczesnego i bezpiecznego paliwa, Zarząd IGG powołał Grupę Ekspertów ds. Wodoru.

W skład Grupy Ekspertów wchodzą wybitni przedstawiciele świata nauki, rekomendowani przez główne podmioty z branży gazowniczej, reprezentujący Akademię Górniczo Hutniczą, Politechnikę Gdańską, Politechnikę Warszawską, Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Warszawski, Instytut Energetyki, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy.

Największe i najbardziej zainteresowane tematyką rozwoju gospodarki wodorowej firmy gazownicze skierowały do prac w Grupie swoich przedstawicieli.

Grupa Ekspertów stanowi ośrodek wymiany doświadczeń oraz wiedzy eksperckiej. Celem prac Grupy Ekspertów jest wypracowanie stanowiska branży dla ministerstw, urzędów, organizacji krajowych i zagranicznych, oraz promocja najkorzystniejszych rozwiązań wykorzystania wodoru, służących rozwojowi gospodarczemu.

Członkowie Grupy wnoszą wkład merytoryczny w wydarzenia organizowane przez Izbę, tj. kongresy, konferencje i warsztaty oraz opiniują istotne dla rozwoju sektora dokumenty, np. projekty aktów prawnych, Polską Strategię Wodorową, a także publikują artykuły poświęcone gospodarce i technologiom wodorowym na łamach Przeglądu Gazowniczego.

Członkowie Grupy Ekspertów ds. Wodoru biorą udział w Pracach Zespołów Roboczych przy MKiŚ w ramach Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce, a przewodniczący Grupy Ekspertów ds. Wodoru IGG reprezentuje branżę w Radzie Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce.

Działania prowadzone przez IGG oraz Grupę Ekspertów ds. wodoru mają na celu przygotowanie branży gazowniczej do nadchodzących zmian związanych z rozwojem gospodarki wodorowej.

ZESPÓŁ KONSULTACYJNY PRZY IGG DS. POZYSKANIA ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Zespół Konsultacyjny ds. pozyskiwania środków UE został powołany w celu współpracy z organami administracji w zakresie pozyskania dofinansowaniem UE na realizację projektów dot. infrastruktury gazowniczej.

Dotychczasowe działania Zespołu, ukierunkowane na dostarczanie argumentacji dotyczącej konieczności wspierania inwestycji infrastrukturalnych branży gazowniczej w kolejnych perspektywach budżetowych UE, przyniosły pozytywne efekty w postaci możliwości uzyskania dofinansowania w ramach polityki spójności na lata 2007-2013 oraz 2014-2020.

Dofinansowane projekty przyczyniają się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz uzupełnienia niedoborów infrastrukturalnych.

Aktualnie zespół współpracuje z organami administracji w ramach realizacji projektów z dofinansowaniem UE z budżetu na lata 2014-2020 (współpraca z rządowym Komitetem Monitorującym Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) oraz przygotowania nowego budżetu na lata 2020-2027.

Działania Zespołu przyczyniły się do wypracowania korzystnych zapisów gwarantujących wsparcie dla infrastruktury paliw gazowych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS) oraz przygotowania listy propozycji projektów firm członkowskich IGG, kwalifikujących się do wsparcia w ramach działania 2.3 FEnIKS (infrastruktura gazowa).

Zespół wspiera Komitetem Monitorującym Programu FEnIKS oraz instytucje systemu naboru wniosków w zakresie przygotowania naborów projektów z sektora gazu oraz opiniuje i konsultuje dokumenty z zakresu pozyskiwania i wdrażania środków dla gazownictwa.

Przewodniczący Zespołu Konsultacyjnego ds. pozyskiwania środków UE przy IGG reprezentuje branżę gazowniczą w Komitecie Monitorującym Programu FEnIKS.

ZESPÓŁ KONSULTACYJNY DS. RYNKU ENERGII I GAZU

Zespół konsultacyjny ds. Rynku Energii i Gazu (Zespół), w którego skład wchodzą przedstawiciele firm członkowskich IGG, został powołany w 2020 r. w związku z powstaniem Rady Rynku przy Towarowej Giełdzie Energii S.A. (TGE) w celu wypracowywania wspólnego stanowiska członków Izby Gospodarczej Gazownictwa (IGG) w zakresie dotyczącym obrotu energią elektryczną i gazem. Rada Rynku pełni funkcje opiniodawcze i doradcze wobec Zarządu TGE. Celem działania Rady jest wspieranie rozwoju transparentnych i niedyskryminujących rynków prowadzonych przez TGE. Prace Rady Rynku mają na celu m.in. wymianę informacji między TGE a uczestnikami rynku odnośnie narzędzi poprawy płynności, zasad funkcjonowania animatorów rynku, systemów notujących i ich rozwoju, wdrażania zmian regulacyjnych oraz prawnych dotyczących funkcjonowania rynków prowadzonych przez TGE. Do zadań Rady należy wyrażanie opinii i przedstawianie wniosków w sprawach dotyczących rozwoju rynków prowadzonych przez TGE, w tym na wniosek Zarządu TGE.

W Radzie Rynku TGE reprezentują IGG Przewodnicząca i Zastępca Przewodniczącej Zespołu IGG, a w przypadku ich nieobecności Stały Zastępca Przedstawiciela Izby.
Podczas posiedzeń Rady Rynku przy TGE, przedstawiciele Izby reprezentują stanowisko branży wypracowane wcześniej w ramach ustaleń na forum Zespołu konsultacyjnego IGG ds. Rynku Energii i Gazu.

ZESPÓŁ IGG DO SPRAW ROZWOJU RYNKU BIOMETANU

W związku z rosnącym zainteresowaniem i potrzebą rozpoczęcia działań związanych
ze zwiększeniem wykorzystania i znaczenia biometanu w krajowym bilansie energetycznym, Zarząd IGG powołał we września 2021 Zespół IGG do spraw rozwoju rynku biometanu.

Głównym celem Zespołu jest opracowanie propozycji rozwiązań branży, których implementacja do krajowego porządku prawnego, ma umożliwić rozwój rynku biometanu w Polsce przy uwzględnieniu oczekiwań wszystkich interesariuszy.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie konkretnych propozycji oraz rekomendacji branży gazowniczej w zakresie rozwoju i funkcjonowania rynku biometanu, dzięki którym możliwe będzie zniwelowanie zdiagnozowanych ryzyk i problemów.

Członkowie Zespołu oraz liczni przedstawiciele Izby biorą udział w Pracach Zespołów Roboczych przy MKiŚ w ramach Porozumienia o współpracy na rzecz sektora biogazu i biometanu. Przedstawiciel Izby wchodzi w skład Rady Porozumienia przy MKiŚ.

Członkowie Zespołu IGG do spraw rozwoju rynku biometanu zaangażowani są również w działalność standaryzacyjną w zakresie biometanu i biogazu. Szczegółowe informacje dot. zakresu prac standaryzacyjnych w zakładce dot. KST.

Izba poprzez swoje zaangażowanie w rozwój sektora biometanu i biogazu pragnie przygotować i wskazać rolę branży gazowniczej w transformacji energetycznej.

ZESPÓŁ IGG DS. SAMOOBSŁUGOWEGO TANKOWANIA POJAZDÓW SPRĘŻONYM GAZEM CNG

Na wniosek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków IGG, które miało miejsce w lipcu 2021 r. Zarząd IGG powołał we wrześniu 2021 r. Zespół ds. samoobsługowego tankowania pojazdów sprężonym gazem CNG. Celem Zespołu jest realizacja działań, których efektem będzie uelastycznienie przepisów prawa, co umożliwi samoobsługowe tankowanie pojazdów gazem CNG na istniejących i nowopowstających stacjach CNG. Zmiana powinna spowodować wzrost popularności paliwa CNG oraz usprawnienie obsługi tankowania pojazdów napędzanych sprężonym gazem ziemnym CNG, co wpłynęłoby na obniżenie kosztów operacyjnych firm zajmujących się tankowaniem tychże pojazdów.

W ramach prac Zespołu dokonano analizy zarówno przepisów krajowych jak i przepisów UE pod kątem dopuszczalności wprowadzenia samoobsługi na stacjach CNG, analizy biznesowej możliwości zmiany sposobu obsługi na stacjach CNG, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa samoobsługi stacji CNG.

Izba przekazała do Ministerstwa Infrastruktury propozycję zmian legislacyjnych umożliwiających samoobsługowe tankowanie pojazdów sprężonym gazem CNG oraz na bieżąco współpracuje z administracją krajową w celu ich wprowadzenia do obiegu prawnego.

Prace Zespołu zostały rozszerzone o zagadnienie parkowania pojazdów CNG w garażach podziemnych.

ZESPÓŁ DS. NOWELIZACJI ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI Z DNIA 28.12.2009 R. W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY BUDOWIE I EKSPLOATACJI SIECI GAZOWYCH

W dniu 01.08.2022 r. Zarząd Izby Gospodarczej Gazownictwa powołał Zespół ds. nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych, którego celem była analiza zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy podczas wykonywania prac eksploatacyjnych na sieci gazowej.

Podczas przeprowadzanych analiz w obszarze przepisów BHP obowiązujących podczas wykonywania prac gazoniebezpiecznych na sieci gazowej Zespół zwrócił uwagę na nieścisłości występujące w obowiązujących przepisach, które mogą negatywnie wpływać na działalność operatorów sieci gazowych. Na bazie opracowanych przez Zespół dokumentów Izba zawnioskowała do Ministra Klimatu i Środowiska o zmianę przepisów:

  • Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
  • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego;

W ocenie Zespołu przedstawione w kwietniu 2023 r. Ministerstwu propozycje przyczynią się do optymalizacji działalności operatorów oraz dadzą możliwość zwiększenia skali prowadzonych prac bez uszczerbku dla bezpieczeństwa funkcjonowania sieci gazowych a przede wszystkim bezpieczeństwa pracowników prowadzących prace.

ZESPÓŁ DS. BUDOWY I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY GAZOWEJ

W związku ze zgłoszonymi przez firmy członkowskie potrzebami Zarząd Izby Gospodarczej Gazownictwa powołał w lutym 2023 r. Zespół ds. budowy i eksploatacji infrastruktury gazowej.

Rolą Zespołu jest wypracowanie merytorycznego uzasadnienia dla potrzeb zmian istniejących przepisów, np. Prawa Budowlanego oraz wymiana doświadczeń i przedstawienie propozycji rozwiązań problemów, z którymi spotyka się branża gazownicza w procesie inwestycyjnym oraz podczas eksploatacji infrastruktury gazowej.

Podstawowymi tematami prac Zespołu są bezpieczeństwo wykonywania prac budowlanych, w szczególności ziemnych w otoczeniu infrastruktury gazowej oraz problemy i dobre praktyki przy pozyskiwaniu służebności przesyłu. Kolejne zgłoszenia przedstawicieli firm członkowskich IGG poszerzyły zakres prac Zespołu o następujące, ważne dla branży zagadnienia: opłaty za zajęcie pasa drogowego, inwestycje na terenie PKP, rozpoznanie podłoża gruntowego i problem osuwisk.

Zespół wpisuje się w wieloletnią działalność Izby, której celem jest m.in. podniesienie bezpieczeństwa i uproszczenie procesu inwestycyjnego oraz eksploatacyjnego obiektów infrastruktury gazowniczej.

KOMITET DS. RYZYKA PRZY IZBIE ROZLICZENIOWEJ GIEŁD TOWAROWYCH (IRGIT)

Od 31 lipca 2018 r. Izba Gospodarcza Gazownictwa ma swojego przedstawiciela w Komitecie ds. Ryzyka przy Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych (IRGIT).

Komitet ds. Ryzyka pełni funkcję opiniodawczą i doradczą wobec Zarządu IRGiT w szczególności w sprawach dotyczących regulacji IRGiT lub uzgodnień, które mają wpływ na zarządzanie ryzykiem związanym ze świadczeniem przez IRGiT usług rozliczeniowych, dotyczą bezpieczeństwa i efektywności prowadzenia rozliczeń, mechanizmów kontroli ryzyka, prawidłowego ustalania rodzaju i wielkości zabezpieczeń oraz formy ich wnoszenia.

IRGiT S.A. jest instytucją odpowiedzialną za bezpieczne rozliczenie i rozrachunek transakcji zawieranych na rynkach towarowych i finansowych, funkcjonujących na platformach obrotu prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii. IRGiT S.A. ustala podczas procesu rozliczeń wartości zobowiązań i należności z tytułu każdej zawartej transakcji, wyznacza poziomy wymaganych zabezpieczeń oraz dokonuje automatycznego uznania bądź obciążenia rachunków bankowych stron transakcji.

Izba Gospodarcza Gazownictwa otrzymała dyplom z podziękowaniami za dobrą współpracę w ramach w Komitety ds. Ryzyka od Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych.