Władze

Prezydium Zarządu IGG

Robert Perkowski - foto 2

Robert Perkowski

Członek Zarządu ds. Wydobycia

Robert Perkowski jest Członkiem Zarządu ORLEN od 3 listopada 2022 roku. Menedżer, samorządowiec i doktor nauk ekonomicznych. Przewód doktorski zrealizował w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Absolwent Wydziału Marketingu i Zarządzania oraz Wydziału Finansów i Bankowości w Prywatnej Wyższej Szkole Biznesu i Administracji w Warszawie. Ukończył również studia podyplomowe z Analityki Zarządzania w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”. Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych poruszających tematykę wirtualizacji przedsiębiorstw.

Od 18 marca 2019 roku Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGNiG. Ekonomista o wieloletnim doświadczeniu zarządczym w różnorodnych instytucjach. W latach 2019-2020 pełnił funkcję Członka Zarządu w PGNiG Upstream Norway AS. W 2019 roku był Członkiem Rady Nadzorczej w INOVA Centrum Innowacji Technicznych. Z kolei w latach 2006-2018 piastował urząd Burmistrza Miasta Ząbki, a od 2017 roku zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Związku Samorządowców Polskich. Przedtem, od 2002 roku pracował w Resorcie Sprawiedliwości, gdzie odpowiadał za plany finansowe w zakresie płac Służby Więziennej. Świadczył także usługi szkoleniowe oraz piastował inne funkcje publiczne.

Robert Perkowski pełni również następujące funkcje: Przewodniczącego Rady Nadzorczej w konsorcjum Krajowa Grupa Spożywcza, Członka Rady Nadzorczej EuRoPol GAZ, Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa.

RWięckowski

Robert Więckowski (PSG Sp. z o.o.)

Wiceprezes Zarządu IGG

Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie Master of Business na Wydziale Zarządzania w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu oraz studia podyplomowe „Transport gazu i energetyka gazowa” na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Brał udział także w szeregu specjalistycznych szkoleń i warsztatów dotyczących rozwiązań technicznych i technologicznych stosowanych w gazownictwie.

W 2016 roku pełnił funkcję doradcy ds. OZE w Ministerstwie Energii. W tym samym roku rozpoczął również pracę w Zakładzie Gazowniczym w Mińsku Mazowieckim. Doświadczenie zawodowe zdobywał na stanowisku dyrektora Zakładu Gazowniczego w Mińsku Mazowieckim, a następnie kierownika Gazowni w Siedlcach.

Artur Zawartko

Artur Zawartko (GAZ-SYSTEM S.A.)

Wiceprezes Zarządu IGG

Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w GAZ-SYSTEM S.A. od 31 grudnia 2015 r. W spółce nadzorował i nadzoruje przede wszystkim obszary związane z dyspozycją gazu oraz eksploatacją. Od wielu lat zaangażowany w temat budowy i eksploatacji kluczowych dla polskiego gazownictwa elementów – Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu oraz gazociągu Baltic Pipe. est absolwentem Wydziału Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych: MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN i dwóch w Szkole Głównej Handlowej (Zarządzania Wartością Firmy oraz Rozwoju Kapitału Ludzkiego), a także kursów menedżerskich na Akademii im. Leona Koźmińskiego i ICAN Institute.

Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” oraz Wiceprezesa Zarządu spółki Nafta Polska S.A. Członek rad nadzorczych szeregu spółek sektora energetycznego i chemicznego: Międzynarodowego Przedsiębiorstwa Rurociągowego „Sarmatia”, Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. (Przewodniczący Rady), Zakładów Chemicznych „Organika Sarzyna” S.A. (Przewodniczący Rady). Wieloletni mianowany pracownik Najwyższej Izby Kontroli, w której m.in. pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Strategii oraz Departamentu Metodyki Kontroli Rozwoju Zawodowego. W okresie swojej pracy zawodowej na wyższych stanowiskach menedżerskich w spółkach akcyjnych przeprowadzał procesy reorganizacji przedsiębiorstwa nadającej mu charakter spółki prawa handlowego zorientowanej na wypracowywanie i realizację strategii rozwoju; uczestniczył w pracach Międzyrządowych Grup Roboczych negocjujących międzynarodowe umowy o współpracy w sektorze energetycznym (Polska, Ukraina, Litwa, Azerbejdżan, Gruzja) oraz grup roboczych negocjujących umowy między spółkami: PERN Przyjaźń z Uktransnafta (Ukraina), State Oil Company od Azerbejdżan Republic („SOCAR”), Georgian Oil and Gas Corporation Ltd. („GOGC”), Klaipedos Nafta (Litwa) o przystąpieniu do spółki MPR Sarmatia sp. z o.o. W ramach prac w organach nadzorczych spółek prawa handlowego pracował przy procesach prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych spółek branży chemicznej. Od 1 marca 2017 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa.

Członkowie Zarządu IGG

Iwona Waksmundzka-Olejniczak-foto akt.

Iwona Waksmundzka-Olejniczak

Członek Zarządu ORLEN S.A. ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju

Dyrektor Oddziału ORLEN S.A. – Oddział Centralny PGNiG w Warszawie
W skład Zarządu PKN ORLEN weszła 3 listopada 2022 roku. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami i strukturami korporacyjnymi, w szczególności w sektorze energetycznym, w tym oil&gas oraz w sektorze bankowym. Dysponuje dogłębną wiedzą w zakresie zasad funkcjonowania rynku kapitałowego, corporate governance, zarządzania dużymi projektami oraz budowania i wdrażania strategii spółek.

Od 9 kwietnia 2022 roku Prezes Zarządu PGNiG S.A. Dzięki podjętym przez nią działaniom PGNiG S.A. podpisało szereg kontraktów z dostawcami gazu z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego, w tym długoterminowy kontrakt z Equinor na kupno 2,4 mld m sześc. gazu rocznie. Nadzorowała proces połączenia PGNiG S.A. z PKN ORLEN S.A, który doprowadziła do finalizacji zgodnie z przyjętym harmonogramem. Proces był realizowany z poszanowaniem interesów wszystkich interesariuszy i w pełnym dialogu ze stroną społeczną, czego efektem było podpisanie przez PGNiG S.A., PKN ORLEN S.A. i związki zawodowe w PGNiG porozumienia potwierdzającego uprawnienia pracowników Spółki po fuzji. Po połączeniu spółek, objęła funkcję Dyrektora Oddziału PKN ORLEN S.A. – Oddział Centralny PGNiG w Warszawie.
Od 16 lipca 2021 r. do 8 kwietnia 2022 r. pełniła funkcję Prezesa Zarządu ENERGA S.A., spółki należącej do Grupy ORLEN. Nadzorowała całą Grupę Kapitałową Energa oraz kluczowe projekty inwestycyjne. Koordynowała wdrażanie nowej strategii Grupy Energa ze szczególnym uwzględnieniem celów transformacji energetycznej oraz procesem integracji z Grupą ORLEN.
Z PKN ORLEN S.A. związana od lutego 2018 roku, gdzie najpierw jako Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, a następnie od lutego 2019 roku jako Dyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich była odpowiedzialna m.in. za opracowanie i realizację strategii PKN ORLEN, strategii dekarbonizacji, strategii wodorowej oraz nadzór nad realizacją projektów strategicznych w całej grupie kapitałowej. Była autorką pierwszego na polskim rynku kapitałowym programu lojalnościowego dla inwestorów indywidualnych „ORLEN w portfelu”.
W 2016-2017 nadzorowała obszar bankowości prywatnej, a następnie bankowości korporacyjnej na stanowiskach dyrektora poszczególnych departamentów w Banku Ochrony Środowiska S.A. Z bankowością była związana od 2002 roku pełniąc funkcje menedżerskie w Plus Banku S.A. i Invest Banku S.A. Wcześniej była także kierownikiem ds. kluczowych klientów w ComputerLand, a w latach 1998-2001 pracowała w Banku Współpracy Europejskiej odpowiadając za relacje z kluczowymi klientami Banku.
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Zarządzanie i Marketing) oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie (Finanse i Bankowość). Posiada dyplom Executive MBA przyznany przez Wyższą Szkołę Handlu i Usług w Poznaniu. Ukończyła także studia podyplomowe “Project Management” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Jaworski Jacek-1

Jacek Jaworski

Dyrektor Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego

Jest absolwentem Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w Krakowie, kierunek górnictwo i geologia, specjalność gazownictwo ziemne. Na tym samym wydziale w 2004 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w specjalności inżynieria gazownicza. Rada Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka AGH, w dniu 28.11.2022 r., nadała mu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Od czerwca 2023 r. pełni funkcję Profesora INiG-PIB. Autor lub współautor 50 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, z zakresu m.in. dodawania paliw odnawialnych do sieci gazowych, użytkowania gazu, metrologii przepływów, bezpieczeństwa transportu gazu oraz eksploatacji sieci gazowych.

Przewodniczący Rady Programowej cyklicznej konferencji naukowo-technicznej FORGAZ.
Doświadczenie zawodowe zdobywał od 1996 roku jako pracownik Laboratorium Metrologii Przepływów Instytutu Nafty i Gazu. W latach 2004-2008 pełnił funkcję kierownika Zakładu Metrologii Przepływów INiG, a od 2008r. funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Gazownictwa Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego. Z dniem 25.09.2021r. Minister Klimatu i Środowiska powołał go na stanowisko Dyrektora INiG-PIB. Koordynator, kierownik, autor lub współautor szeregu prac badawczo-rozwojowych wykonanych m.in. w ramach programu HORYZONT 2020, prac finansowanych przez MNiSW i NCBR oraz prac na zlecenie m.in. PGNiG SA, PSG Sp. z o.o., GAZ-SYSTEM S.A., IGG, w większości zastosowanych i wdrożonych do praktyki przemysłowej. Od 2015 Członek Zarządu IGG (07.2016-02.2017 Wiceprezes). Członek zespołów oraz grup eksperckich i roboczych, takich jak m.in. grupa robocza Partnerstwo wodorowe (grupa II, V i VI, MKiŚ), grupa robocza Partnerstwo biogazowe (grupa ds. bioLNG i bioCNG oraz zatłaczania biometanu do krajowej sieci dystrybucyjnej gazu, MKiŚ), Zespół Ekspertów ds. Wodoru IGG, Zespół Ekspertów IGG czy Komitet Standardu Technicznego IGG (w latach 2007-2013 z-ca Przewodniczącego KST IGG). W 2022r. powołany przez Ministra Klimatu i Środowiska na Wiceprzewodniczącego Rady Koordynacyjnej ds. Rozwoju Sektora Biogazu i Biometanu oraz członka Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej.

Jarosław Maślany - foto -zmienione

Jarosław Maślany

PGNiG TERMIKA SA

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska – kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo i Wentylacja. Posiada uprawnienia Ministra Infrastruktury do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. Ukończył Studia Podyplomowe w zakresie Rola OZE w bezpieczeństwie energetycznym jednostek samorządowych i państw w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów – Podyplomowe Studia Zarządzanie Produktami i Usługami.

Ukończył również Wyższą Szkołę Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Finansów – Podyplomowe Studia w zakresie Gospodarki nieruchomościami – Wyceny Nieruchomości. Posiada tytuły: Master of Business Administration (MBA) oraz Doctor of Business Administration (DBA) z zakresu Executive Business Education uzyskany w Collegium Humanum i Apsley Business School w Londynie. Doświadczenie zawodowe zdobywał na stanowiskach kierowniczych pracując dla firm z branż: budownictwo, inżynieria i ochrona środowiska oraz energetyka. Od 2019 r. związany z PKN Orlen S.A. – Obszar Realizacji Inwestycji, od 2020 r. pełnił funkcję Członka Zarządu i Prezesa Zarządu w PGNiG TERMIKA SA.

Henryk Mucha - foto - akt.

Henryk Mucha

Prezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od września 2012 roku pełnił funkcję Dyrektora Sprzedaży w Grupie ATOS Polska (wcześniej Grupa Bull Polska). Odpowiadał, między innymi, za budowę strategii, oferty produktowej, a także rozwój sprzedaży w obszarach energy&utility oraz do sektora publicznego. Pozyskiwał nowe obszary sprzedaży i budował kanały sprzedaży partnerskiej. W latach 2005-2011 był odpowiedzialny za sprzedaż w spółkach branży IT m.in. Innovation Technology Group SA oraz WASKO SA.

Wcześniej związany z PKN Orlen SA, gdzie odpowiadał za koordynację wsparcia sprzedaży we wszystkich Regionalnych Biurach Handlu Detalicznego.
Od stycznia do czerwca 2016 roku Członek Zarządu, a od 1 lipca 2016 roku Prezes Zarządu PGNIG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. W spółce odpowiedzialny za zarządzanie procesami sprzedaży w segmentach B2C oraz B2B. Sprawuje nadzór nad obszarami: rozwoju produktów, zakupu i bilansowania gazu i energii, prawnym, IT audytu wewnętrznego, HR, bezpieczeństwa oraz marketingu.
Lider projektu strategii operacyjnej spółki na lata 2017-2020 oraz autor licznych projektów tworzących transformację spółki w obszarze sprzedaży, zarządzania obsługą klienta, rozwoju produktów oraz narzędzi IT.

Henryk Orczykowski

Henryk Orczykowski

Stalprofil S.A.

Absolwent Politechniki Częstochowskiej, Wydziału Elektrycznego o kierunku Elektroenergetyka. Ukończył także podyplomowe studia menedżerskie MBA w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, a także Harzburg-Kolleg na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Posiada licencję maklera papierów wartościowych oraz międzynarodowe certyfikaty: zarządzania projektami PRINCE2 Foundation oraz zarządzania ryzykiem M_o_R Foundation. Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z branżą hutniczą, a od kilkunastu lat także z branżą gazowniczą.

Od 1984 r. był zatrudniony w Hucie Katowice (obecnie ArcelorMittal Poland S.A.), między innymi na stanowisku dyrektora ds. restrukturyzacji i prywatyzacji. W roku 2001 pełnił funkcję prezesa zarządu Huty Metali Nieżelaznych Szopienice S.A. W roku 2002 został powołany na wiceprezesa zarządu, dyrektora ds. konsolidacji i rozwoju Stalexport Serwis Centrum SA., a następnie objął w tej spółce stanowisko prezesa zarządu, które zajmował w latach od 2004 do 2006. Od 2006 roku do chwili obecnej związany jest ze STALPROFIL S.A., najpierw jako Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Rozwoju, odpowiedzialny za nadzór nad realizacją nakreślonej dla Grupy strategii rozwoju, a od 2021 Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny. Przez kilkanaście lat jako Dyrektor Rozwoju oraz obecnie jako Dyrektor Generalny STALPROFIL S.A. sprawuje nadzór nad działalnością podmiotów tworzących Grupę Kapitałową, a w szczególności nad działalnością podmiotów działających w segmencie infrastruktury sieci przesyłowych gazu, w tym nad będącym liderem na polskim rynku izolacji rur stalowych – IZOSTAL S.A. Organizował i nadzorował proces inkorporacji zajmującego się budową gazociągów – ZRUG Zabrze S.A. do STALPROFIL S.A. Sprawował również nadzór nad realizacją przez podmioty z Grupy kontraktów związanych z budową kluczowych gazociągów przesyłowych dla OGP GAZ-SYSTEM S.A., między innymi relacji: Szczecin – Gdańsk, Pogórska Wola – Tworzeń, Brzeg – Kiełczów, Hermanowice – Strachocina. Posiada także wieloletnie doświadczenie w zakresie wykonywania czynności nadzorczych w radach nadzorczych spółek kapitałowych. Obecnie pełni funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej IZOSTAL S.A., KOLB sp. z o.o. oraz Domu Maklerskiego BDM S.A. w Bielsku Białej.

IGG (15 of 31)

Marcin Przywara

Gascontrol Polska Sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki o specjalności Energetyka Gazowa. Ukończył również podyplomowe studia na Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie. Od 20 lat związany z branżą gazowniczą. Po ukończeniu studiów, chcąc jak najszybciej zdobyć wiedzę praktyczną, od razu rozpoczął pracę. Dzięki temu, poprzez zdobyte doświadczenie i aktywność na różnych szczeblach, wie jakie problemy dotykają poszczególne sektory branży. W 2008 r. założył firmę Gascontrol Polska, specjalizującą się w pracach związanych z gazociągami wysokiego ciśnienia, realizacją zadań strategicznych (gazociągi, tłocznie gazu), przełączeniami hermetycznymi T.D. Williamson, stacjami gazowymi oraz reprezentującą kilka firm zagranicznych na rynku polskim. Współwłaściciel i Prezes Zarządu firmy Gascontrol Polska  Sp. z o. o. z siedzibą w Suszcu.  Od 2022 współwłaściciel i Prezes firmy Gascontrol s.r.o z Havirova oraz GC Power – zrzeszającej firmy z Czech , Słowacji i Polski. Jako Członek Zarządu IGG działa od 2016 roku. W ramach IGG, inicjator Spotkań Śląskich Firm.

Official

Ireneusz Sawicki

Polenergia Obrót S.A.

Absolwent Politechniki Warszawskiej, gdzie w 2006 ukończył studia w zakresie Inżynierii Gazownictwa uzyskując tytuł magistra inżyniera. Ukończył również podyplomowe studia na Uniwersytecie Warszawskim ( Wydział Zarządzania ) na kierunku Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw. Karierę zawodową rozpoczął w PGNiG S.A., później kontynuował ją w OGP GAZ-SYSTEM S.A., gdzie zajmował się tematami związanymi z telemetrią, systemami IT w zakresie transportu gazu, kwestiami bilansowania oraz prognozowania.

W latach 2007 – 2022 roku związany ze spółką HANDEN Sp. z o.o. oraz G.EN GAZ ENERGIA Sp. z o.o. (Grupa VNG A.G. ), w których realizował zadania w obszarze zarządzania portfelem i tradingu, sprzedaży hurtowej i detalicznej, obsługi klienta, zarządzania i planowania finansowego, kwestii regulacyjnych i prawnych, taryfikacji jak również uczestniczył projektach strategicznych w grupie kapitałowej. Od 2022 roku Członek Zarządu Polenergia Obrót S.A. odpowiedzialny za Segment Sprzedaży produktów i usług energetycznych. Aktywnie uczestniczy w pracach legislacyjnych dotyczących rozwoju rynku gazu i szeroko rozumianej energetyki. Jest Członkiem w organizacjach zrzeszających branżę, izbach gospodarczych oraz komisjach tematycznych.

foto - po zmianach

Marcin Tadeusiak

Prezes Zarządu JT S.A.

Z branżą gazowniczą związany jest od 29 lat kontynuując tradycję rodzinną; od 2006 roku sprawuje funkcję Prezesa Zarządu JT S.A. – Spółki, która od ponad 45 lat funkcjonuje na rynku gazowym.
Inicjator kluczowych zmian i strategii rozwoju przedsiębiorstwa.
Spółka realizuje strategiczne inwestycje dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, m.in korytarz Północ-Południe, korytarz Centrum-Wschód: interkonektor Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej, a także Baltic Pipe Tłocznia Gazu Odolanów oraz gazociąg Ciecierzyce-Lwówek.

Od lipca 2016 r. członek Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa, a od grudnia 2018 r. Przewodniczący Zespołu ds. ustanowienia Kodeksu Dobrych Praktyk w relacjach Inwestor – Wykonawca (Wydanie I 2018 r i wydanie II 2022 r.).
Członek IPMA Polska (Project Manager IPMA-A), Członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, Wiceprzewodniczący Komitetu Energii w Polskim Związku Pracodawców Budownictwa, Współtwórca Kodeksu Dobrych Praktyk dla energetyki. Od lipca 2021 roku uczestniczy w Radzie Fundacji Europejskiego Centrum Certyfikacji BIM.

Zdjęcie_TLaskowska

 

Teresa Laskowska

Dyrektor Izby Gospodarczej Gazownictwa

Komisja Rewizyjna

igg-13-of-31-scaledssss

Dariusz Brzozowski (EWE energia Sp. z o.o.)

Przewodniczący

Z branżą gazowniczą związany od 2000 roku. Absolwent Wydziału Budownictwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Ukończył studia podyplomowe z Zarządzania na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i Studium Menedżerskie przy WIFI (Wirtschaftsförderungsinstitut) w Wiedniu. Prezes Zarządu EWE energia Sp. z o.o. od 2000 roku. Prowadzi aktywną działalność w organizacjach pracodawców i samorządu gospodarczego.

Pełni funkcję wiceprezesa zarządu Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki przy PKPP LEWIATAN, a także wiceprzewodniczącego Rady Zachodniej Izby Przemysłowo Handlowej. Przed objęciem funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa.