O nas

o_nas
IZBA GOSPODARCZA GAZOWNICTWA W PIGUŁCE

Naszą siłą są nasi członkowie.

Minęło 20 lat od utworzenia Izby Gospodarczej Gazownictwa, która powstała w styczniu 2003 roku z inicjatywy przedsiębiorców z sektora gazowniczego. Jesteśmy jedyną organizacją zrzeszającą całe spektrum i największą ilość podmiotów z sektora paliw gazowych. Przez cały okres funkcjonowania Izby z pasją, zaangażowaniem i determinacją działamy z ukierunkowaniem na rozwój branży gazowniczej i stoimy na straży interesów naszych członków.

Przez ten okres, aktywnie włączając się w wiele procesów przemian, dostosowujmy się do dynamicznie zmieniającego otoczenia poszerzając zakres misji, która jest nieustannym kreowaniem wspólnoty firm członkowskich operujących na rynku paliw gazowych o bardzo zróżnicowanym profilu działalności.

Nadal intensywnie integrujemy środowiska osób fizycznych i prawnych związanych
z gazownictwem, reprezentujemy interesy gospodarcze zrzeszonych podmiotów zarówno wobec organów państwowych, samorządowych, społecznych, międzynarodowych (w tym Unii Europejskiej), jak i instytucji naukowych. Tworzymy platformę do nawiązywania relacji biznesowych dla naszych członków oraz całej branży gazowniczej.

Nieustannie wzmacniamy pozycję Izby na nowych kierunkach działalności związanych
z obszarem gazów zdekarbonizowanych, w tym z wodorem i biometanem, a swoje działania ukierunkowaliśmy na zeroemisyjność i nowe technologie. Nieprzerwanie stanowimy inkubator innowacyjnych pomysłów i nowych rozwiązań dla branży gazowniczej.

Nie ustajemy w wysiłkach, aby edukować i uświadamiać różne środowiska o istotnej roli paliw gazowych w procesie transformacji energetycznej Polski.

Stworzyliśmy także platformę dla alternatywnych form dialogu pomiędzy stronami stosunków gospodarczych i mamy doświadczenie w rozwiązywaniu sporów w obrocie gospodarczym. Organizujemy funkcjonowanie Sądu Arbitrażowego oraz Ośrodka Mediacji Gospodarczej przy Izbie.

Publikujemy specjalistyczną wiedzę i informacje z branży

Jesteśmy wydawcą kwartalnika branżowego „Przegląd Gazowniczy”. Na jego łamach publikujemy artykuły uznanych specjalistów, oraz poruszamy najważniejsze tematy dla branży, prezentujemy aktualne trendy, nowinki technologiczne, a także opinie i stanowiska prawne do problemowych kwestii.
Czasopismo oferuje dostęp do informacji branżowych z kraju i ze świata, w tym szczególnie interesujące rozmowy z przedstawicielami administracji państwowej i świata biznesu.

Dbamy o bezpieczeństwo i określamy najlepsze praktyki

Dążymy do ujednolicenia wymagań w działalności technicznej oraz usługach branżowych.
Zapewniamy możliwość kształtowania przez członków IGG reguł technicznych lub rozwiązań organizacyjnych, które nie mają uregulowań w postaci norm krajowych lub międzynarodowych.

Komitet Standardu Technicznego IGG opracowuje dokumenty standaryzacyjne uwzględniające nowe rozwiązania techniczne, zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa w działalności branży i mające wpływ na obniżenie kosztów tej działalności.

Stworzyliśmy Kodeks dobrych praktyk w relacjach inwestor–wykonawca, który służy rozpowszechnieniu spójnych, przejrzystych zasad i regulacji koniecznych dla prawidłowej współpracy stron w procesie przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych. Zawarte w nim zasady wykorzystywane są w działalności firm członkowskich.

Wspieramy rozwój nowych technologii

Tworzymy możliwość wymiany wiedzy, pozyskiwania informacji o najnowszych rozwiązaniach technicznych i organizacyjnych oraz know-how w zakresie związanym
z paliwami gazowymi i energetyką. Kompleksowo wspieramy przygotowanie rozwiązań
w zakresie nowych technologii. Łączymy doświadczenia poszczególnych segmentów branży, dzięki czemu aktywnie poszukujemy synergii w zakresie rozwoju nowych technologii.

Dbamy o interesy stowarzyszonych

Odpowiadamy na potrzeby rynku. Podejmujemy inicjatywy na rzecz wprowadzania korzystnych dla branży rozwiązań regulacyjnych. Tworzymy projekty przepisów, opiniujemy regulacje prawne przy współpracy firm członkowskich i wpływamy na porządkowanie krajowego i unijnego systemy prawnego.

Integrujemy środowisko tworząc platformę do wymiany informacji i poglądów

Organizujemy uznane w środowisku wydarzenia branżowe takie jak kongresy, targi, konferencje, oraz sympozja, na których goszczą wybitni przedstawiciele świata nauki, polityki i biznesu. Wydarzenia te służą wymianie poglądów, opinii, debatom nad najpoważniejszymi wyzwaniami branży czy wreszcie są miejscem integracji środowiska i stwarzają możliwość nawiązania i utrwalania relacji biznesowych.

Integrujemy środowisko tworząc platformę do wymiany informacji i poglądów

Organizujemy uznane w środowisku wydarzenia branżowe takie jak kongresy, targi, konferencje, oraz sympozja, na których goszczą wybitni przedstawiciele świata nauki, polityki i biznesu. Wydarzenia te służą wymianie poglądów, opinii, debatom nad najpoważniejszymi wyzwaniami branży czy wreszcie są miejscem integracji środowiska i stwarzają możliwość nawiązania i utrwalania relacji biznesowych.

Doceniamy, promujemy, nagradzamy

Promujemy nasze firmy członkowskie, oferowane przez nie rozwiązania i doceniamy zaangażowanie w pracę na rzecz branży gazowniczej poprzez przyznawanie honorowych odznaczeń Izby Gospodarczej Gazownictwa za szczególne osiągnięcia i zasługi. W uznaniu osiągnięć i zasług postulujemy także o wyróżnienia państwowe, resortowe i stopnie górnicze.

Propagujemy polubowne rozwiązywanie sporów

Przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa działają ośrodki specjalizujące się w polubownym rozwiązywaniu sporów (Ośrodek Mediacji Gospodarczej i Sąd Arbitrażowy), stanowiące alternatywne platformy dialogu między stronami stosunków gospodarczych.

Ułatwiamy dostęp do oferty sprzedażowej

Stały dostęp do sklepu umożliwia dokonywanie zakupów on-line dokumentów standaryzacyjnych oraz Biuletynu Technicznego w atrakcyjnej ofercie cenowej przygotowanej specjalnie dla firm członkowskich.

W przyszłości planujemy również rozszerzenie oferty sklepu o sprzedaż zaproszeń na wydarzenia organizowane przez IGG.