Kodeks dobrych praktyk

Zespół Dobrych Praktyk IGG opracował zaktualizowany i rozszerzony „Kodeks dobrych praktyk w relacjach inwestor–wykonawca w branży gazowniczej”, przyjęty uchwałą Zarządu IGG w sierpniu 2022 roku.

Kodeks, będący zbiorem spójnych i przejrzystych zasad i regulacji koniecznych dla prawidłowej współpracy stron w procesie przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych, zawiera wytyczne i rekomendacje dla wybranych zagadnień i etapów procesu budowy, z uwzględnieniem fazy planowania modelu inwestycji, przygotowania przetargu, planowania modelu współpracy, projektowania oraz prowadzenia prac budowlanych. Kodeks zawiera również opis ryzyk finansowych, podatkowych i innych. W stosunku do pierwszego wydania KDP zapisy Kodeksu uzupełniono o nowy zbiór zasad i rekomendacji dla projektantów, producentów, dostawców i nadzoru inwestorskiego, oraz zaktualizowano zapisy KDP poprzez ich dostosowanie do obowiązującego Prawa Zamówień Publicznych.

Przewidywane efekty wdrożenia Kodeksu Dobrych Praktyk:

  • Pogłębienie konstruktywnego dialogu między inwestorami a wykonawcami,
  • Aktualizacja listy ryzyk (utrudnień) w relacji inwestor-wykonawca,
  • Wypracowanie reguł postępowania (Dobre Praktyki) ukierunkowanych na wykorzystanie szans i minimalizację zagrożeń,
  • Poprawa sprawności działań realizowanych w ramach przedsięwzięć inwestycyjnych,
  • Poprawa efektywności finansowej realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych,
  • Wdrożenie nowych technologii na potrzeby procesu inwestycyjnego w zakresie cyfryzacji (wykorzystanie technologii BIM),
  • Uwzględnienie zagadnień cyberbezpieczeństwa infrastruktury gazowej i współpracy z systemem edukacji.

Kodeks Dobrych Praktyk składa się z VI części:

I. Procedury

Rozdział ten obejmuje rekomendacje dotyczące sposobu określania procedur na każdym etapie trwania inwestycji – zarówno postępowania o udzielenie zamówienia i wyboru wykonawcy, jak i realizacji prac, odbiorów, aż po etap gwarancji i rękojmi.

II. Planowanie

Rozdział zawiera zalecenia dotyczące wyboru modelu realizacji inwestycji, planowania głównych założeń inwestycji, zasad prowadzenia postępowania oraz zasad wykonywania umowy.

III. Komunikacja

Rozdział dotyczy właściwego zarządzania komunikacją w procesie inwestycyjnym. Zarządzanie komunikacją jest jednym z czynników, który warunkuje powodzenie projektów, rozumianych także jako przedsięwzięcia polegające na realizacji inwestycji budowlanej. Przeprowadzone przez Project Management Institute badania wskazują, że organizacje, które wypracowały efektywne sposoby zarządzania komunikacją w projekcie kończą więcej projektów w zakładanym czasie (71%) i budżecie (76%), w porównaniu z organizacjami, które komunikują się w mało efektywny sposób (odpowiednio 37% i 48%). Wpływa to istotnie nie tylko na skuteczność projektu, ale i na wyniki całej organizacji.

IV. Finanse

Rozdział obejmuje rekomendowane rozwiązania finansowe, uwzględniające interesy obu stron procesu inwestycyjnego.

V. Dobre praktyki w zakresie tworzenia prawa oraz konstruowania umów

Rekomendacje w ramach niniejszego Rozdziału obejmują zarówno dobre praktyki w zakresie ogólnie pojętej legislacji, jak i tworzenia konkretnych zapisów umów.

VI. Cyfryzacja

Rozdział ten obejmuje rekomendacje dotyczące cyfryzacji branży gazowniczej. Identyfikuje on potencjalne obszary cyfryzacji i zawiera wskazania co do cyfryzacji procesu przygotowania oraz realizacji procesu inwestycyjnego, jak również dalszego zarządzania infrastrukturą, z uwzględnieniem kwestii edukacji w tym zakresie oraz, co istotne, cyberbezpieczeństwa.
oraz dwóch załączników:

  1. Wzorcowa matryca ryzyk dla kontraktów typu „buduj”,
  2. Analiza istniejących oraz dostępnych procesów i narzędzi cyfrowych.

Dokument jest udostępniony w pliku pdf poniżej.

Zachęcamy do powszechnego stosowania Kodeksu Dobrych Praktyk IGG.