Standaryzacja techniczna

Izba Gospodarcza Gazownictwa – jako jedyny w Polsce samorząd gospodarczy – od 2006 r. tworzy Dokumenty Standaryzacyjne dla branży gazowniczej.

Celem standaryzacji technicznej prowadzonej w Izbie Gospodarczej Gazownictwa jest ujednolicenie i uszczegółowienie wymagań w działalności technicznej w całej branży gazowniczej i zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dzięki stosowaniu adekwatnego do działalności poziomu techniki, realizacji bezpiecznego i przyjaznego dla środowiska zaopatrzenia w gaz ziemny oraz optymalizacji kosztów działalności.

Działalność standaryzacyjną reguluje dokument Standaryzacja techniczna IGG.

Na wniosek firm członkowskich opracowywane są dokumenty standaryzacyjne (DS.) – standardy i wytyczne techniczne. Zawierają one odpowiednio wymagania i zalecenia dotyczące tych obszarów działalności technicznej, które nie mają uregulowań w postaci norm krajowych. DS. opracowywane są na podstawie norm europejskich, międzynarodowych i często amerykańskich, a także wytycznych DVGW, publikacji naukowych oraz dostępnych raportów organizacji takich jak np. Marcogaz, IGU, GERG a także doświadczeń praktyków z firm członkowskich oraz przedstawicieli uczelni wyższych i instytutów branżowych.

Opracowane dokumenty są zgodne z obowiązującymi w kraju przepisami, a stanowią też podstawę dla opracowania odpowiednich rozporządzeń.

Komitet Standardu Technicznego w skład którego wchodzą przedstawiciele firm członkowskich ocenia i akceptuje tematykę prac, akceptuje także nowe i znowelizowane DS. KST działa zgodnie z Regulaminem Pracy KST. Opracowaniem poszczególnych DS. zajmują się zespoły robocze, w skład których wchodzą specjaliści delegowani przez swoje firmy, a zasady pracy zespołów przedstawione są w dokumencie Wytyczne pracy Zespołów Roboczych.

Aktualizowany na bieżąco wykaz wszystkich opracowanych DS. znajduje się w zakładce sklep on-line.

W działalności standaryzacyjnej stosuje się podane poniżej zasady adresowane do wszystkich firm członkowskich IGG:

  • możliwość zgłaszania nowych tematów prac standaryzacyjnych oraz przedstawicieli do zespołów roboczych,
  • dobrowolność uczestnictwa w procesie opracowywania oraz przy stosowaniu DS.,
  • możliwość uczestniczenia w Warsztatach Technicznych KST,
  • zakup DS. z rabatem dla firm członkowskich IGG,
  • dostęp do kolejnych roczników Biuletynu Technicznego zawierającego aktualne zmiany w przepisach krajowych, normach i standardach IGG.

Stosowanie DS. IGG powinno zapewniać odpowiedni poziom bezpieczeństwa działalności w branży dzięki przyjęciu odpowiedniego do tej działalności poziomu techniki oraz powinno wpływać na obniżenie kosztów działalności.

Dzięki opracowaniu odpowiednich DS. na wniosek zainteresowanych firm przydzielane/nadawane są:

  • numery seryjne rejestratorów zgodnych ze standardem ST-IGG-0201 Protokół Komunikacyjny SMART-GAS,
  • kody kreskowe dla gazomierzy miechowych zgodne ze standardem ST-IGG-1401 Kody kreskowe dla urządzeń w punktach gazowych. Kody kreskowe dla gazomierzy miechowych
  • kody kreskowe dla reduktorów, zgodne ze standardem ST-IGG-1402 Kody kreskowe dla urządzeń w punktach gazowych. Kody kreskowe dla reduktorów oraz
  • kody kreskowe dla plomb,  zgodne ze standardem ST-IGG-1403 Kody kreskowe dla urządzeń w punktach gazowych. Kody kreskowe dla plomb

Lista puli nr seryjnych rejestratorów i listy symboli producentów oznakowań dostępne są w zakładkach.

Zapraszamy do naszego sklepu dostępnego w zakładce sklep on-line., w którym dostępne są wszystkie opracowane dokumenty standaryzacyjne.