Arbitraż

Sąd Arbitrażowy przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa – informacje

Arbitraż to obok negocjacji i mediacji jedna z metod alternatywnego rozwiązywania sporów ADR (Alternative Dispute Resolution). Polega ona na rozwiązywaniu sporów prawnych bez udziału sądu powszechnego, a jej istotą jest powierzenie kompetencji sądu bezstronnym specjalistom z danej dziedziny. Sąd arbitrażowy (sąd polubowny) proceduje zgodnie z własnym regulaminem i zasadami prawa.

Do zalet arbitrażu należą:

 • uproszczenia proceduralne (w stosunku do postępowania prowadzonego przed sądem powszechnym),
 • odformalizowanie procedury,
 • zasadniczo niższe i dające się z góry określić koszty postepowania,
 • szybkość rozwiązania sporu,
 • kameralna atmosfera rozprawy,
 • dyskrecja, poufność oraz poszanowanie interesów stron oraz tajemnic handlowych,
 • możliwość wydania wyroku w oparciu o zasady słuszności (ex aequo et bono),
 • gwarancja zajęcia się sprawą przez osoby mające niezbędną wiedzę oraz doświadczenia,
 • wpływ stron na wybór arbitrów.

Pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa strony mogą poddać wszelkie spory o prawa majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe mogące stanowić przedmiot ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty.

Jak sprawa trafia do arbitrażu?

 • Aby skierować sprawę do Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa wystarczy wnieść pozew przygotowany i opłacony zgodnie z Regulaminem działania Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa.
 • Podstawą wniesienia pozwu jest najczęściej odpowiedni zapis w umowie łączącej strony lub umowie (statucie) spółki handlowej, spółki cywilnej albo w statucie spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia.
 • Strony mogą jednak poddać pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa każdy spór powstały (mogący powstać) m.in. w związku z określonym umową stosunkiem prawnym.

Jak i gdzie uiścić należne opłaty?

 • Przed wszczęciem postępowania przed Sądem Arbitrażowym przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa powód musi uiścić opłatę rejestracyjną oraz opłatę arbitrażową.
 • Opłata rejestracyjna jest przeznaczona na pokrycie kosztów rozpatrzenia pozwu przez Prezesa Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa oraz działań podejmowanych przez Sekretarza Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa w związku z rozpatrzeniem pozwu. Opłata arbitrażowa jest m.in. przeznaczana na wynagrodzenie arbitrów.
 • Opłatę rejestracyjną i opłatę arbitrażową wpłaca się na rachunek bankowy lub w kasie Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawa.

Kto decyduje o wyborze arbitra?

 • Do standardowego, trzyosobowego składu strony powołują po jednym arbitrze. Ci ostatni wybierają arbitra przewodniczącego.
 • Kolejno Prezes Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa wyznacza tak powołanych i wybranych arbitrów, określając tym samym skład rozpatrujący sprawę (Zespół orzekający). Rola Prezesa Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa polega na zweryfikowaniu, czy arbitrzy spełniają określone wymagania.
 • Jeżeli strony nie powołają arbitrów lub gdy nie zostanie wybrany arbiter przewodniczący, odpowiedniego wyboru dokonuje Prezes Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa.
 • Co do zasady do Zespołu orzekającego mogą zostać wyznaczeni wyłącznie arbitrzy wpisani na Listę arbitrów przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa. Są to wcześniej zweryfikowani i wybrani specjaliści w zakresie gazownictwa. Jednak w szczególnych przypadkach istnieje możliwość powołania na arbitra osoby spoza tej listy.
 • Wewnętrzne przepisy nakazują arbitrom działać w pełni bezstronnie i niezależnie, jednak jeżeli strony uznają, że osoby rozpatrujące ich sprawę nie dają takich gwarancji mogą doprowadzić do zmiany arbitrów.

Jak przebiega arbitraż?

 • Postępowanie przed Sądem Arbitrażowym przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa rozpoczyna się od złożenia pozwu oraz odpowiedzi na pozew (ewentualnie pozwu wzajemnego). W pismach strony mogą przedstawić swoją perspektywę na powstały spór wraz z załączeniem dowodów niezbędnych do oceny sytuacji.
 • Po utworzeniu Zespołu orzekającego, przy uwzględnieniu stanowisk stron arbiter przewodniczący wyznacza termin rozprawy. Posiedzenia są jawne, jednak na zgodny wniosek stron albo gdy strony wyczerpująco przedstawiły okoliczności sprawy we wcześniejszych pismach można zrezygnować z wyznaczenia rozprawy i rozpatrzeć sprawę na posiedzeniu niejawnym.
 • Długość rozprawy jest zależna od stopnia skomplikowana sprawy oraz rozpatrywanych wątków, jednak Zespół orzekający czyni wszystko, aby spór został rozwiązany możliwie szybko.
 • Strony mogą, ale nie muszą być obecne na rozprawie, a ich nieobecność nie wstrzymuje pracy Zespołu orzekającego. Strony są na bieżąco informowane o postępach w sprawie.
 • Przy rozstrzyganiu sporu można opierać się na standardowych dowodach, takich jak przesłuchania stron i świadków oraz opinie biegłych, ale także dowodach niestandardowych w zależności od stopnia skomplikowania sprawy i oceny Zespołu orzekającego.
 • Arbiter przewodniczący zamyka rozprawę, gdy Zespół orzekający uzna, że sprawa została dostatecznie wyjaśniona oraz że strony wyczerpująco przedstawiły okoliczności, które uważają za istotne dla ochrony swych praw.

Czym kończy się arbitraż?

 • Rozstrzygnięcie sprawy przybiera formę pisemnego wyroku. Co do zasady podstawą orzekania są przepisy prawa wskazane przez strony, ewentualnie przepisy prawa, które w najściślejszym związku z rozpatrywanym stosunkiem prawnym.
 • Zespół orzekający może także rozstrzygnąć spór według ogólnych zasad prawa lub zasad słuszności (ex aequo et bono), jeżeli strony go do tego wyraźnie upoważniły.
 • Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może złożyć odwołanie od wyroku.
 • Jeżeli wyrok nie zadowala stron, a nie ma już możliwości złożenia odwołania albo jeżeli rozstrzygnięcie zapadłe w postępowaniu odwoławczym jest niesatysfakcjonujące, istnieje możliwość rozpatrzenia sprawy przez sąd powszechny.

Ile kosztuje arbitraż?

 • Opłata rejestracyjna jest stała i co do zasady wynosi 2.000,00 zł. W wyjątkowych sytuacjach opłata rejestracyjna wynosi 500,00 zł.
 • Opłata arbitrażowa jest zmienna. Dla spraw majątkowych jej wysokość zależy od wartości przedmiotu sporu obliczonej zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego i wynosi:
  • 3.000,00 zł, jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi do 50.000,00 zł;
  • 3.000,00 zł + 7% od nadwyżki ponad 50.000,00 zł, jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi od 50.001,00 do 100.000,00 zł;
  • 6.500,00  zł+ 4% nadwyżki ponad 100.000,00 zł, jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi od 100.001,00 – 1.000.000,00 zł;
  • 42.500,00 zł + 0,7 % nadwyżki ponad 1.000.000,00 zł, jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi od 1.000.001,00 – 15.000.000,00 zł;
  • 140.500,00 zł + 0,6% nadwyżki ponad 15.000.000,00 zł, jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi od 15.000.001,00 – do 25.000.000,00 zł;
  • 200.500,00 zł + 0,5% nadwyżki ponad 25.000.000,00 zł, jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi od 25.000.001,00 –do 50.000.000,00 zł;
  • 325.500,00 zł + 0,4% nadwyżki ponad 50.000.000,00 zł, jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi od 50.000.001,00- do 100.000.000,00 zł;
  • 525.500,00 zł + 0,3 % od nadwyżki ponad 100.000.000,00 zł, jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi ponad 100.000.000,00 zł.
 • W sprawach niemajątkowych opłatę arbitrażową określa indywidualnie zarządzeniem Prezes Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa, przy czym nie może być ona mniejsza niż 3.000,00 zł i większa niż 100.000,00 zł za jedno postępowanie.
 • W uzasadnionych przypadkach opłata arbitrażowa może zostać zmniejszona lub rozłożona na raty.
 • O pozostałych kosztach (kosztach postępowania, kosztach zastępstwa procesowego itp.) Zespół orzekający rozstrzyga w wyroku.