Arbitraż

Sąd Arbitrażowy przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa – informacje

Arbitraż to obok negocjacji i mediacji jedna z metod alternatywnego rozwiązywania sporów ADR (Alternative Dispute Resolution). Polega ona na rozwiązywaniu sporów prawnych bez udziału sądu powszechnego, a jej istotą jest powierzenie kompetencji sądu bezstronnym specjalistom z danej dziedziny. Sąd arbitrażowy (sąd polubowny) proceduje zgodnie z własnym regulaminem i zasadami prawa.

Do zalet arbitrażu należą:

 • uproszczenia proceduralne (w stosunku do postępowania prowadzonego przed sądem powszechnym),
 • odformalizowanie procedury,
 • zasadniczo niższe i dające się z góry określić koszty postepowania,
 • szybkość rozwiązania sporu,
 • kameralna atmosfera rozprawy,
 • dyskrecja, poufność oraz poszanowanie interesów stron oraz tajemnic handlowych,
 • możliwość wydania wyroku w oparciu o zasady słuszności (ex aequo et bono),
 • gwarancja zajęcia się sprawą przez osoby mające niezbędną wiedzę oraz doświadczenia,
 • wpływ stron na wybór arbitrów.

Pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa strony mogą poddać wszelkie spory o prawa majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe mogące stanowić przedmiot ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty.

Jak sprawa trafia do arbitrażu?

 • Aby skierować sprawę do Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa wystarczy wnieść pozew przygotowany i opłacony zgodnie z Regulaminem działania Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa.
 • Podstawą wniesienia pozwu jest najczęściej odpowiedni zapis w umowie łączącej strony lub umowie (statucie) spółki handlowej, spółki cywilnej albo w statucie spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia.
 • Strony mogą jednak poddać pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa każdy spór powstały (mogący powstać) m.in. w związku z określonym umową stosunkiem prawnym.

Jak i gdzie uiścić należne opłaty?

 • Przed wszczęciem postępowania przed Sądem Arbitrażowym przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa powód musi uiścić opłatę rejestracyjną oraz opłatę arbitrażową.
 • Opłata rejestracyjna jest przeznaczona na pokrycie kosztów rozpatrzenia pozwu przez Prezesa Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa oraz działań podejmowanych przez Sekretarza Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa w związku z rozpatrzeniem pozwu. Opłata arbitrażowa jest m.in. przeznaczana na wynagrodzenie arbitrów.
 • Opłatę rejestracyjną i opłatę arbitrażową wpłaca się na rachunek bankowy lub w kasie Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawa.

Kto decyduje o wyborze arbitra?

 • Do standardowego, trzyosobowego składu strony powołują po jednym arbitrze. Ci ostatni wybierają arbitra przewodniczącego.
 • Kolejno Prezes Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa wyznacza tak powołanych i wybranych arbitrów, określając tym samym skład rozpatrujący sprawę (Zespół orzekający). Rola Prezesa Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa polega na zweryfikowaniu, czy arbitrzy spełniają określone wymagania.
 • Jeżeli strony nie powołają arbitrów lub gdy nie zostanie wybrany arbiter przewodniczący, odpowiedniego wyboru dokonuje Prezes Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa.
 • Co do zasady do Zespołu orzekającego mogą zostać wyznaczeni wyłącznie arbitrzy wpisani na Listę arbitrów przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa. Są to wcześniej zweryfikowani i wybrani specjaliści w zakresie gazownictwa. Jednak w szczególnych przypadkach istnieje możliwość powołania na arbitra osoby spoza tej listy.
 • Wewnętrzne przepisy nakazują arbitrom działać w pełni bezstronnie i niezależnie, jednak jeżeli strony uznają, że osoby rozpatrujące ich sprawę nie dają takich gwarancji mogą doprowadzić do zmiany arbitrów.

Jak przebiega arbitraż?

 • Postępowanie przed Sądem Arbitrażowym przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa rozpoczyna się od złożenia pozwu oraz odpowiedzi na pozew (ewentualnie pozwu wzajemnego). W pismach strony mogą przedstawić swoją perspektywę na powstały spór wraz z załączeniem dowodów niezbędnych do oceny sytuacji.
 • Po utworzeniu Zespołu orzekającego, przy uwzględnieniu stanowisk stron arbiter przewodniczący wyznacza termin rozprawy. Posiedzenia są jawne, jednak na zgodny wniosek stron albo gdy strony wyczerpująco przedstawiły okoliczności sprawy we wcześniejszych pismach można zrezygnować z wyznaczenia rozprawy i rozpatrzeć sprawę na posiedzeniu niejawnym.
 • Długość rozprawy jest zależna od stopnia skomplikowana sprawy oraz rozpatrywanych wątków, jednak Zespół orzekający czyni wszystko, aby spór został rozwiązany możliwie szybko.
 • Strony mogą, ale nie muszą być obecne na rozprawie, a ich nieobecność nie wstrzymuje pracy Zespołu orzekającego. Strony są na bieżąco informowane o postępach w sprawie.
 • Przy rozstrzyganiu sporu można opierać się na standardowych dowodach, takich jak przesłuchania stron i świadków oraz opinie biegłych, ale także dowodach niestandardowych w zależności od stopnia skomplikowania sprawy i oceny Zespołu orzekającego.
 • Arbiter przewodniczący zamyka rozprawę, gdy Zespół orzekający uzna, że sprawa została dostatecznie wyjaśniona oraz że strony wyczerpująco przedstawiły okoliczności, które uważają za istotne dla ochrony swych praw.

Czym kończy się arbitraż?

 • Rozstrzygnięcie sprawy przybiera formę pisemnego wyroku. Co do zasady podstawą orzekania są przepisy prawa wskazane przez strony, ewentualnie przepisy prawa, które w najściślejszym związku z rozpatrywanym stosunkiem prawnym.
 • Zespół orzekający może także rozstrzygnąć spór według ogólnych zasad prawa lub zasad słuszności (ex aequo et bono), jeżeli strony go do tego wyraźnie upoważniły.
 • Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może złożyć odwołanie od wyroku.
 • Jeżeli wyrok nie zadowala stron, a nie ma już możliwości złożenia odwołania albo jeżeli rozstrzygnięcie zapadłe w postępowaniu odwoławczym jest niesatysfakcjonujące, istnieje możliwość rozpatrzenia sprawy przez sąd powszechny.

Ile kosztuje arbitraż?

 • Opłata rejestracyjna jest stała i co do zasady wynosi 2.000,00 zł. W wyjątkowych sytuacjach opłata rejestracyjna wynosi 500,00 zł.
 • Opłata arbitrażowa jest zmienna. Dla spraw majątkowych jej wysokość zależy od wartości przedmiotu sporu obliczonej zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego i wynosi:
  • 3.000,00 zł, jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi do 50.000,00 zł;
  • 3.000,00 zł + 7% od nadwyżki ponad 50.000,00 zł, jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi od 50.001,00 do 100.000,00 zł;
  • 6.500,00  zł+ 4% nadwyżki ponad 100.000,00 zł, jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi od 100.001,00 – 1.000.000,00 zł;
  • 42.500,00 zł + 0,7 % nadwyżki ponad 1.000.000,00 zł, jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi od 1.000.001,00 – 15.000.000,00 zł;
  • 140.500,00 zł + 0,6% nadwyżki ponad 15.000.000,00 zł, jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi od 15.000.001,00 – do 25.000.000,00 zł;
  • 200.500,00 zł + 0,5% nadwyżki ponad 25.000.000,00 zł, jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi od 25.000.001,00 –do 50.000.000,00 zł;
  • 325.500,00 zł + 0,4% nadwyżki ponad 50.000.000,00 zł, jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi od 50.000.001,00- do 100.000.000,00 zł;
  • 525.500,00 zł + 0,3 % od nadwyżki ponad 100.000.000,00 zł, jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi ponad 100.000.000,00 zł.
 • W sprawach niemajątkowych opłatę arbitrażową określa indywidualnie zarządzeniem Prezes Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa, przy czym nie może być ona mniejsza niż 3.000,00 zł i większa niż 100.000,00 zł za jedno postępowanie.
 • W uzasadnionych przypadkach opłata arbitrażowa może zostać zmniejszona lub rozłożona na raty.
 • O pozostałych kosztach (kosztach postępowania, kosztach zastępstwa procesowego itp.) Zespół orzekający rozstrzyga w wyroku.

Prezes Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie.

Prezes Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie.

radca prawny Adam Wawrzynowicz

Ekspert rynku energetycznego. Praktykę zawodową w obszarze regulacji rynku paliw i energii rozwija nieprzerwanie od 2003 r. Wspólnik zarządzający kancelarii Wawrzynowicz i Wspólnicy sp.k., wyspecjalizowanej w doradztwie regulacyjnym i prawnym dla sektora energetyki, w szczególności sektora gazownictwa. Aktywnie zaangażowany w projekty doradcze i inicjatywy legislacyjne związane z regulacjami dla sektora gazownictwa, w tym związane z systemowym wspieraniem dywersyfikacji źródeł dostaw gazu i zwiększaniem bezpieczeństwa energetycznego Polski, rozwiązaniami taryfowymi dla nowej infrastruktury energetycznej, jak również w projekty związane z rozwojem OZE oraz integracją odnawialnych i niskoemisyjnych paliw gazowych w systemach gazowych. Wielokrotnie reprezentował kluczowe spółki energetyczne w postępowaniach o udzielenie koncesji, postępowaniach taryfowych oraz w postępowaniach o wyznaczenie operatorami systemów gazowych. Autor wielu publikacji o tematyce związanej z szeroko pojętym prawem energetycznym. Systematycznie uczestniczy jako prelegent w sympozjach i konferencjach ważnych dla uczestników runku energii.

Redaktor naczelny czasopism branżowych ENERGIA.EDU.PL oraz ZAMOWIENIA.ORG.PL

Członkowie Rady Sądu Arbitrażowego

Adam Kielak Doktor nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina naukowa inżynieria mechaniczna. Magister ekonomii i marketingu. Master of Business Administration. Specjalista w dziedzinach: transport rurociągowy paliw gazowych, sieci dystrybucyjne i przesyłowe, stacje gazowe, stacje LNG i CEG, tłocznie gazu, aparaty ciśnieniowe, biogazownie, układy wzbogacania biogazu, wykorzystanie biogazu. Wytwarzanie, magazynowanie i energetyczne wykorzystanie wodoru. Zarzadzanie podmiotami gospodarczymi. Język: angielski Rok urodzenia: 1967 Kariera w branży energetycznej od 1993: miedzy innymi Prezes Zarządu Pomorskiej Spółki Gazownictwa, Polskiej Spółki Gazownictwa i PGNIG Gazoprojekt S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej ZRUG Toruń S.A i Geofizyka Toruń S.A. Obecnie: Adiunkt w Katedrze Automatyki Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej i Koordynator prac badawczych w Fidelio Biogas Sp. z o. o. Inne osiągnięcia: studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Szkole Wyższej Prawa i Dyplomacji, uprawnienia energetyczne, Członek Rady Pracodawców Pomorza.

Dariusz Lasocki

 radca prawny

Dziedziny: prawo gospodarcze, cywilne, energetyczne (kontrakty), postępowanie sądowe i arbitrażowe, zarządzanie zespołami, projekty inwestycyjne w energetyce.

Język: polski, angielski

Rok urodzenia: 1978 

Kariera: prawnik w kancelariach prawnych związanych z obsługą sektora nowoczesnych technologii, menedżer w sektorze energetycznym (gazownictwo, energia elektryczna, ciepłownictwo) zarządzający zespołami prawników i specjalistów prawnych (GK PGNiG S.A.), samorządowiec, wysoki urzędnik państwowy. Inne osiągnięcia: liczne prawnicze stypendia zagraniczne (USA, Niemcy, Holandia, Szwajcaria, Austria), szkolenia menedżerskie (Harvard, IESE, Georgetown), szereg publikacji prawniczych (analizy/opinie) w dzienniku Rzeczpospolita, uprawnienia Ministerstwa Skarbu Państwa (2006) do zasiadania w radach nadzorczych Spółek Skarbu Państwa (doświadczenie w nadzorze sektora: nieruchomości, energetyki, infrastruktury, mediów, ubezpieczeń).

Marcin Dziadowiec

– radca prawny i manager, specjalizujący się w prawie handlowym, energetycznym, cywilnym oraz doradztwie w zakresie transakcji M&A. Absolwent studiów MBA ukończonych  z wyróżnieniem w 2012 roku. Autor publikacji z zakresu realizacji procesu inwestycji i sektora energetycznego. Uczestnik i współautor prac koncepcyjnych oraz projektów z sektora energetycznego. Jako manager z powodzeniem realizujący projekty rozwojowe oraz restrukturyzacyjne przedsiębiorstw sektora publicznego oraz prywatnego. Wieloletni Arbiter branżowych Sądów Arbitrażowych.

Paweł Pikus,

Wiceprezes Zarządu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji i Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, a także Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Ukończył Executive MBA na Uniwersytecie Warszawskim. Słuchacz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, oraz programu ARGO Top Public Executive IESE Business School oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. 
Od 2022 roku członek Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz spółki SGT Europol GAZ S.A. Od 2020 roku pełnił funkcję dyrektora Departamentu Elektroenergetyki i Gazu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej na stanowiskach eksperckich oraz na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Energii, a wcześniej w Ministerstwie Gospodarki. 
Od 2018 roku członek Rady Administracyjnej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energii (ACER), Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Zrównoważonej Energii Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ.
Od 2017 r. radca prawny,  członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
W latach 2013-2023 członek Rady Nadzorczej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Prowadził wykłady poświęcone zagadnieniom prawa energetycznego m.in. na Wiedeńskim Forum Europejskiego Prawa Energetycznego czy Szkole Energetyki Wspólnoty Energetycznej. Obecne swe zainteresowania zawodowe koncentruje na zagadnieniach związanych z transformacją sektora naftowo-energetycznego, zarówno na poziomie rządowym, jak i przemysłowym.

Prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat Profesor  tytularny ( 2006 r.) , pracownik  Politechniki Gdańskiej , absolwent Politechniki Gdańskiej (Wydział Elektryczny -1977r.), absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Ekonomiki Produkcji -1982 r.), specjalista ds. energetyki  kompleksowej (specjalizujący się w zagadnieniach ekonomiki elektroenergetyki/ciepłownictwa/gazownictwa) posiadający  ponad  45-letni staż pracy zawodowej , w tym ponad 20 lat jako pełnoetatowy nauczyciel akademicki w Politechnice Gdańskiej. Posiada stopień Dyrektora Generalnego Górnictwa (generał górniczy gazownictwa) .  Przez wiele lat pracował   w przemyśle  na stanowiskach kierowniczych, budując obiekty energetyczne (w kraju i zagranicą). Pełnił szereg najwyższych stanowisk kierowniczych w przemyśle, szczególnie energetycznym(w zarządach i radach nadzorczych dużych firm energetycznych, takich jak : Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej , Elbud Gdańsk Holding (budownictwo energetyczne) , Elfeko SA ( budownictwo energetyczne) , Energa SA , Polskie Sieci Elektroenergetyczne  Północ , Pomorska Spółka Gazownictwa , GAZ- SYSTEM ,  Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury – Grupa PERN (sektor oil and gas), PGNiG Termika . Opublikował  szereg prac ( ok.250 , 4  monografie) w obszarze energetyki  kompleksowej . Opiniodawca kwalifikacyjnych prac naukowych i wniosków awansowych  w dziedzinie energetyki , gdyż był recenzentem  jedenastu postępowań profesorskich, trzynastu rozpraw habilitacyjnych oraz  trzydziestu pięciu rozpraw doktorskich  prowadzonych w Politechnikach : Gdańskiej, Łódzkiej, Świętokrzyskiej, Rzeszowskiej, Poznańskiej , Częstochowskiej ,Warszawskiej  i Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i Uniwersytecie Gdańskim Opiniował także wiele publikacji do prestiżowych czasopism i konferencji krajowych i międzynarodowych. Pełnił/pełni funkcję Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju Politechniki Gdańskiej w kadencji 2008/2012 , Dyrektora Centrum Energetyki Jądrowej (od  grudnia 2022 r.) , a poza macierzystą Uczelnią  działał/działa między innymi  : Członek  Zespołu  Interdyscyplinarnego MNiSW ds. związanych z udziałem w międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu oraz z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą (od 2016 r.); Członek Komitetu Sterującego ds. Obronności i Bezpieczeństwa Państwa NCBiR ( od 2021 r.); Członek Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium PAN (od 2003r.); Członek Sądu Arbitrażowego IGG ( od 2022r.);  Editorial Board Member- International Journal of Power and Energy Systems (czasopismo  indeksowane  przez Cambridge Scientific Abstracts ), Cagliari / Kanada; Przedstawiciel Konfederacji Pracodawców  Polskich w  CEEP w Brukseli( 2004-2006); Vice-prezes Zarządu polskiej afiliacji IAEE (USA); Członek Rady Naukowej czasopisma Energetyka . W działalności organizacyjnej i eksperckiej  profesor  współpracuje ściśle z samorządami i środowiskami  gospodarczymi : Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych , Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, Izba Gospodarcza Gazownictwa , Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej , Krajowa Izba Gospodarcza. Posiada  Medal „Za zasługi w rozwoju elektroenergetyki”  im. A. Hoffmana SEP – 2002 r., ., Złoty Medal „ Za długoletnią służbę ”- 2017 r., Medal „ Zasłużony dla Energetyki” – 2018r.;Srebrną  Odznakę IGG – 2008 r., Złoty Krzyż Zasługi -2018 r., Medal Polonia Rediviva Stulecia Odzyskanej Niepodległości”(2019), Medal  SEP im. Doliwo-Dobrowolskiego (2022r.).