Kolejny standard IGG 3502 „Infrastruktura do zatłaczania biometanu do sieci gazowej” na ukończeniu.

08.08.2023

Kolejny standard IGG 3502 „Infrastruktura do zatłaczania biometanu do sieci gazowej” na ukończeniu.

W dniu 25.06 – 26.06.2023 r. odbył się wyjazd członków zespołu roboczego nr 35 do biometanowni w miejscowości Jelseva na Słowacji.

Głównym celem wyjazdu było sprawdzenie możliwości nawaniania biometanu środkiem nawaniającym – THT. Zgodnie z dostępnymi materiałami, takimi jak np. raporty Marcogazu, w krajach Unii Europejskiej stosowane są głównie trzy środki nawaniające tj. THT, TBM oraz nawaniacz bezsiarkowy. W niektórych krajach np. w Niemczech stosowane są wszystkie z nich. Zasada jest taka, że biometan nawania się takim środkiem nawaniającym, jaki występuje w sieci, do której jest zatłaczany.

Zespół zwiedzał biometanownię w miejscowości Jelseva na terenie Słowacji o wydajności 320 m3/h produkcji biometanu z możliwością rozbudowy o kolejny moduł (operator uzyskał warunki przyłączenia na dodatkowe 320 m3/h). Na terenie biometanowni zlokalizowany jest niechromatograficzny układ pomiarowy jakości biogazu przed oczyszczeniem oraz biometanu. Układ ten służy do kontroli procesu separacji CO2 na układzie membran. Wyświetlana jest zawartość CH4, H2S, O2 i CO2 w biogazie i w biometanie. W biogazie występuje azot powstały w procesie fermentacji.

Instalacja oczyszczania biogazu składa się z kilku stopni. Najpierw następuje osuszanie biogazu poprzez ochładzanie poniżej temp. punktu rosy wody i separację. Następnie biogaz przechodzi kolejno przez trzy filtry węglowe, w których usuwane są siarka, siarkowodór, siloksany raz VOC. Ciśnienie procesu wynosi poniżej 200 mbar. Oczyszczony biogaz, jeszcze nie pozbawiony CO2, jest sprężany do 14 bar i kierowany na filtry membranowe w celu usunięcia CO2. Uzyskuje się CO2 o czystości 99%, natomiast biometan zawiera poniżej 3 % CO2.

Nawanianie biometanu THT odbywa się za pomocą typowej nawanialni produkcji Gas Control Polska. Przed wejściem biometanu na ciągi pomiarowe dodawany jest do niego propan, który ma zadanie zwiększenie wartości ciepła spalania do wartości określonej w obowiązujących na Słowacji przepisach. Na tym etapie stosowany jest chromatograf gazowy.

Sposób nawaniania jest zgodny z przyjętą metodyką dla gazu ziemnego – zastosowana jest nawanialnia wtryskowa, która dozuje 15mg/m3 THT. Z informacji pozyskanych podczas wizyty wynika, że spółka dystrybucyjna nie ma problemów eksploatacyjnych w związku nawanianiem biometanu przy użyciu THT.

Wizyta członków zespołu na Słowacji potwierdziła, że nawanianie biometanu przy użyciu THT jest stosowane w praktyce i nie powoduje żadnych problemów eksploatacyjnych. Dzięki tej wizycie prace nad kolejną częścią standardu będą mogły zostać wkrótce ukończone.