ST-IGG-0501:2023

Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla ciśnień wejściowych do 10 MPa włącznie. Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do użytkowania
Gas stations for transmission and distibution for inlet pressures up to 10 MPa. Requirements for design, construction and commissioning for use.

wersja elektroniczna
343,35 
wersja papierowa
375,90 
W zależności od typu użytkownika cena po zalogowaniu może uwzględniać rabat!
SKU: Brak danych Kategoria:
Dostawa
delivery-icon
?
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
DOKUMENT AKTUALNY
TAK
ZASTĘPOWANE DOKUMENTY
ST-IGG-0501:2017
USTANOWIONY DNIA
21 lipca 2023 r.
NR ISBN
978 – 83 – 61909 – 61 – 3

Informacje dodatkowe

W standardzie określono wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do użytkowania stacji gazowych w przesyle i dystrybucji, dla ciśnień wejściowych do 10 MPa włącznie, będących częścią sieci gazowych.
Podano wymagania dotyczące lokalizacji, pomieszczeń, parametrów technicznych elementów stacji gazowej w przesyle i dystrybucji, systemu redukcji ciśnienia, systemu ciśnieniowego bezpieczeństwa. Określono również podstawowe parametry stacji gazowej w przesyle i dystrybucji, współczynnik projektowy, wymagania i badania układów rurowych oraz jej elementów składowych.
Standard stosuje się przy projektowaniu, budowie, przebudowie, rozbudowie, remontach, modernizacji oraz przekazywaniu do użytkowania stacji gazowych w przesyle i dystrybucji.
Przepisy standardu mają zastosowanie do stacji pomiarowych w zakresie nie ujętym w standardach technicznych IGG dotyczących pomiarów.
Standardu nie stosuje się do stacji gazowych w przesyle i dystrybucji wybudowanych lub mających wydaną decyzję o pozwoleniu na budowę przed dniem wejścia jego w życie.

Spis treści

 1. Zakres standardu
 2. Dokumenty powołane
 3. Terminy, definicje i symbole graficzne
 4. Wymagania ogólne
  • Ogólne zasady dotyczące projektowania
  • Projektowany strumień objętości gazu
  • Oznaczenie DN średnic przewodów wejściowego, wyjściowego i układów rurowych
  • Współczynnik projektowy f0
  • Ciśnienie projektowe DP przewodów wejściowego, wyjściowego i układów rurowych
 5. 5 Części składowe stacji gazowej
  • Podstawowe zespoły technologiczne
  • Części budowlane i instalacje
 6. Lokalizacja stacji gazowej
  • Postanowienia ogóln
  • Odległość stacji gazowej od obiektów budowlanych
  • Oddziaływanie stacji na środowisko
  • Teren stacji gazowej
 7. Pomieszczenia stacji
  • Postanowienia ogólne
  • Pomieszczenia w budynku
  • Pomieszczenia w kontenerze
  • Pomieszczenia lokalizowane w gruncie
  • Pomieszczenia z instalacją do nawaniania
 8. Wymagania dotyczące części składowych stacji gazowej
  • Postanowienia ogólne
  • Układ rurowy stacji gazowej
  • Przewody gazowe urządzeń
  • Filtry i filtroseparatory
  • Wstępne podgrzewanie gazu
  • Ciągi redukcyjne
  • Urządzenia sytemu redukcji ciśnienia oraz systemu ciśnieniowego bezpieczeństwa
  • Armatura zaporowo-upustowa
  • Odwadniacze
  • Przewód obejściowy
  • Aparatura kontrolno-pomiarowa
  • Układy pomiarowe
  • Instalacje do nawaniania gazu
  • Instalacje elektryczne
  • Zabezpieczenia przed korozją
  • Badanie zespołów technologicznych i układów rurowych stacji gazowej
  • Próby ciśnieniowe stacji gazowych
  • Wyposażenie w sprzęt przeciwpożarowy
  • Oznakowanie urządzeń
  • Kolorystyka oznakowań
 9. Projekt budowlany stacji gazowej
  • Postanowienia ogólne
  • Projekty wykonawcze
 10. Przekazanie stacji do użytkowania
  • Postanowienia ogólne
  • Obowiązki w stosunku do urzędów
  • Dokumenty dostarczane przez wykonawcę stacji
  • Obowiązki operatora stacji gazowej
  • Okres przechowywania dokumentacji

Załącznik A (normatywny) – Symbole graficzne urządzeń wchodzących w skład stacji gazowych
Załącznik B (informacyjny) – Przykładowe nastawy ciśnień urządzeń redukcyjnych i zabezpieczających
Załącznik C (informacyjny) – Przykładowe schematy ciągów w stacjach redukcyjnych
Załącznik D (informacyjny) – Standardowe urządzenia ciśnieniowe w stacjach gazowych podlegające regulacji Dyrektywy PED 2014/68/UE
Załącznik E (informacyjny) – Biliobrafia

 

Pliki do pobrania