ST-IGG-0503:2023

Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla ciśnień wejściowych do 10 MPa włącznie. Wymagania w zakresie obsługi
Gas stations in the transmission and distibution for inlet pressures up to 10 MPa. Maintenance requirements.

wersja elektroniczna
291,90 
wersja papierowa
319,20 
W zależności od typu użytkownika cena po zalogowaniu może uwzględniać rabat!
SKU: Brak danych Kategoria:
Dostawa
delivery-icon
?
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
DOKUMENT AKTUALNY
TAK
ZASTĘPOWANE DOKUMENTY
ST-IGG-0503:2017
USTANOWIONY DNIA
21 lipca 2023 r.
NR ISBN
978 – 83 – 61909 – 53 – 8

Informacje dodatkowe

W standardzie określono podstawowe zasady obsługi stacji gazowych w przesyle i dystrybucji, w tym elementów wchodzących w ich skład. Przedstawiono zakres oraz częstotliwość poszczególnych czynności obsługowych, wymagania co do sposobu ich prowadzenia i kwalifikacji wykonujących je pracowników.

Standard podaje dwie formy obsługi stacji gazowych w przesyle i dystrybucji:

 • planowaną;
 • zależną od stanu technicznego stacji gazowej.

Standard dotyczy nowo oddawanych do użytkowania jak również obecnie eksploatowanych stacji gazowych w przesyle i dystrybucji, bez względu na datę ich uruchomienia.

Przepisy standardu mają zastosowanie do stacji pomiarowych w zakresie nie ujętym w Standardach Technicznych IGG dotyczących pomiarów.

Standard określa wymagania w zakresie czynności eksploatacyjnych, które służą do przeprowadzania rocznych czynności kontrolnych stanu technicznego oraz pięcioletnich czynności kontrolnych stanu technicznego i przydatności do dalszego użytkowania wynikających z Ustawy Prawo budowlane, art. 62, ale nie obejmuje kontroli okresowych przewodów spalinowych i wentylacyjnych wynikających z Rozporządzenia MSWiA (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

Standard nie obejmuje wymagań w następujących obszarach użytkowania związanych z:

 1. składem i jakością gazu, w tym poziomem nawonienia;
 2. obsługą układów pomiarowych w zakresie ujętym w Standardach Technicznych IGG dotyczących pomiarów;
 3. centrami dyspozytorskimi dla potrzeb obsługi;
 4. pogotowiem do celów usuwania awarii;
 5. kwalifikowaniem firm wykonujących czynności obsługowe

Niniejszy standard zastępuje ST-IGG-0503:2017 Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla ciśnień wejściowych do 10 MPa włącznie oraz instalacje redukcji ciśnienia i/lub pomiaru gazu na przyłączach. Wymagania w zakresie obsługi.

W stosunku do wydania z 2017 r. wprowadzono następujące podstawowe zmiany:

 • przeredagowano rozdziały dotyczące doprecyzowania definicji urządzeń redukcyjnych oraz ciśnieniowego systemu bezpieczeństwa;
 • zaktualizowano wykaz definicji wraz z objaśnieniami.

Standard ST-IGG-0503 jest jednym z czterech standardów obejmujących całokształt zagadnień projektowania, budowy i obsługi stacji gazowych w przesyle i dystrybucji oraz zespołów gazowych na przyłączach. Pozostałymi standardami są:

 • ST-IGG-0501 Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla ciśnień wejściowych do 10 MPa włącznie. Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do użytkowania;
 • ST-IGG-0502 Zespoły gazowe na przyłączach. Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do użytkowania;
 • ST-IGG-0504 Zespoły gazowe na przyłączach. Wymagania w zakresie obsługi.

W standardzie uwzględniono wymagania zawarte w:

 • Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.
 • PN-EN 12186:2015-02 Infrastruktura gazowa – Stacje redukcji ciśnienia gazu dla przesyłu i dystrybucji – Wymagania funkcjonalne.
 • PN-EN 12279:2004/A1-2007 Systemy dostawy gazu – Instalacje redukcji ciśnienia gazu na przyłączach – Wymagania funkcjonalne.

Spis treści

 1. Zakres standardu
 2. Dokumenty powołane
 3. Terminy i definicje
 4. Personel kwalifikowany
  • Postanowienia ogólne
  • Pracownicy na stanowisku dozoru
  • Pracownicy na stanowisku eksploatacji
 5. Stażyści
 6. Postanowienia ogólne dotyczące użytkowania stacji gazowej
 7. Obsługa stacji gazowej
  • Postanowienia ogólne
  • Obsługa planowana stacji gazowej
  • Obsługa wynikająca ze stanu technicznego stacji gazowej
  • Czynności obsługowe stacji gazowej
  • Pozostałe prace wykonywane sporadycznie w czasie użytkowania
 8. Wytyczne przy wykonywaniu obsługi poszczególnych elementów stacji gazowej
  • Postanowienia ogólne
  • Obudowy (budynki)
  • Drogi, przejścia i elementy budowlane
  • Zbiorniki ciśnieniowe
  • Urządzenia pomiarowe
  • Reduktory
  • Zawory szybkozamykające i wydmuchowe zawory upustowe
  • System redukcji ciśnienia oraz ciśnieniowego bezpieczeństwa
  • Układy rurowe
  • Nawanialnie
  • Instalacje i urządzenia elektryczne
  • Odpady
  • Dokumentacja stacji gazowej

Załącznik A (informacyjny) – Ocena stanu technicznego stacji gazowej w oparciu o wartości współczynnika oceny WO
Załącznik B (informacyjny) – Zakresy poszczególnych czynności obsługi dla elementów stacji gazowej oraz instalacji na przyłączu gazowym
Załącznik C (informacyjny) – Przykład protokołu z oględzin stacji gazowej oraz instalacji na przyłączu gazowym
Załącznik D (informacyjny) – Bibliografia

 

Pliki do pobrania