ST-IGG-1601:2020

Projektowanie, budowa i użytkowanie stacji tankowania CNG. Wymagania i zalecenia.
Design, construction and operation of CNG-Powered Vehicle Refueling Stations. Requirements and recommendations.

wersja elektroniczna
265,65 
wersja papierowa
291,90 
W zależności od typu użytkownika cena po zalogowaniu może uwzględniać rabat!
SKU: Brak danych Kategoria:
Dostawa
delivery-icon
?
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
DOKUMENT AKTUALNY
TAK
ZASTĘPOWANE DOKUMENTY
ST-IGG-1601:2012
ST-IGG-1602:2012
USTANOWIONY DNIA
22 maja 2020 r.
NR ISBN
978-83-61909-99-6

Informacje dodatkowe

W Standardzie określono wymagania w zakresie projektowania, budowy, montażu, kontroli, uruchomienia i eksploatacji stacji tankowania pojazdów sprężonym gazem ziemnym zwanych dalej stacjami tankowania CNG.

Standard dotyczy stacji tankowania CNG dla ciśnień tankowania do 20 MPa włącznie przy temperaturze odniesienia 15 °C, wyposażonych w system kompensacji temperatury, ale może być również stosowany do stacji o wyższych ciśnieniach pracy, przy uwzględnieniu bezpieczeństwa działania podzespołów, wytrzymałości mechanicznej itp.

Spis treści

 1. Zakres Standardu
 2. Normy, akty prawne i inne dokumenty normalizacyjne powołane
 3. Terminy i definicje
 4. Wytyczne projektowania stacji tankowania CNG
  • Wymagania ogólne
  • Parametry gazu
  • Materiały, konstrukcje, urządzenia i wyposażenie
  • Lokalizacja stacji tankowania CNG
  • Wymagania dotyczące bezpieczeństwa
  • Urządzenia do wyłączenia awaryjnego
  • Wentylacja
  • Wymagania budowlane i techniczne
  • Automatyczny zawór gazu
  • Instalacja uzdatniania gazu
  • Sprężarka i oprzyrządowanie
  • Zbiorniki buforowe
  • Urządzenie pomiarowe i regulacyjne
  • Urządzenie dystrybucyjne
  • Urządzenia zabezpieczające
  • Orurowanie stacji tankowania CNG
  • Obudowy, zadaszenia i ogrodzenia
  • Instalacje elektrotechniczne
  • Wymagania środowiskowe
  • Dostawa gazu na stację tankowania CNG
 5. Badania odbiorcze, odbiory i rozruch stacji tankowania CNG
  • Badania kontrolne urządzeń stacji tankowania CNG u producenta (Test FAT)
  • Sprawdzenia i badania kontrolne przed rozruchem – wymagania ogólne
  • Badania sprawdzające układy bezpieczeństwa i parametry stacji tankowania CNG
  • Środki bezpieczeństwa podczas prowadzenia badań i testów
  • Dokumentacja powykonawcza
  • Rozruch stacji tankowania CNG
 6. Eksploatacja stacji tankowania CNG – wytyczne
  • Znakowanie urządzeń
  • Wytyczne do instrukcji tankowania pojazdów
  • Wytyczne do planu awaryjnego
  • Instrukcje eksploatacji stacji tankowania CNG
  • Wytyczne do instrukcji przeciwpożarowej
 7. Urządzenia do tankowania pojazdów sprężonym gazem ziemnym – CNG
  • Zakres stosowania
  • Wymagania ogólne
  • Główne podzespoły i elementy urządzenia do tankowania CNG
  • Doprowadzenie gazu do urządzenia do tankowania
  • Sprężarka
  • Przyłącze tankowania
  • Lokalizacja urządzenia do tankowania
  • Instalacja i wskazówki dotyczące eksploatacji
  • Uruchomienie urządzenia do tankowania CNG
  • Zatrzymanie stacji tankowania CNG
  • Eksploatacja urządzenia do tankowania CNG
  • Oznakowanie urządzenia do tankowania CNG
  • Postanowienia końcowe
 8. Elementy wyposażenia i wymagania techniczne w zakresie wytwarzania sprężonego gazu ziemnego – CNG w procesie regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego – LNG (moduł LCNG)
  • Zakres stosowania modułu LCNG
  • Dodatkowe względy bezpieczeństwa
  • Dodatkowe środki zabezpieczenia stosowane w module LCNG
  • Główne podzespoły i elementy modułu LCNG stosowane na stacji tankowania CNG
  • Wymagania ogólne
  • Zestaw rozładunkowy LNG
  • Zbiornik LNG, orurowanie i armatura wykorzystywane do przesyłania i przechowywania skroplonego gazu ziemnego
  • Tłokowa pompa wysokiego ciśnienia LNG
  • Atmosferyczna parownica odbudowy ciśnienia zbiornika LNG
  • Atmosferyczna parownica wysokiego ciśnienia LNG (parownica produktowa)
  • Podgrzewacz fazy gazowej LNG
  • Wysokociśnieniowa nawanialnia fazy gazowej LNG

Załącznik A (normatywny) Minimalne odległości zbiorników buforowych i urządzeń do wydawania paliwa CNG od innych obiektów i urządzeń
Załącznik B (normatywny) Strefy zagrożenia wybuchem wokół sprężarki, osuszacza gazu i zbiorników buforowych zainstalowanych w pomieszczeniach oraz wokół urządzenia do wydawania paliwa CNG
Załącznik C (normatywny) Strefy zagrożenia wybuchem wokół sprężarki, osuszacza gazu i zbiorników buforowych zainstalowanych na wolnym powietrzu oraz wokół urządzenia do wydawania paliwa CNG
Załącznik D (informacyjny) Przykład schematu technologicznego stacji tankowania CNG
Załącznik E (informacyjny) Schemat blokowy urządzenia do tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG)
Załącznik F (informacyjny) Przykładowy schemat instalacji i elementów wyposażenia stacji tankowania CNG wyposażonej w moduł LCNG

Pliki do pobrania