IX Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego

13.03.2024

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanym przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa wydarzeniu:

IX Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego, który odbędzie się w Łodzi w dniach 10-12 czerwca 2024 r.

Tematem przewodnim Kongresu, jest: „Dekarbonizacja w gazownictwie”

W trakcie poszczególnych sesji omówione zostaną tematy:

Sesja I Aktualna polityka UE w zakresie gazownictwa

Referat wprowadzający: Wyzwania dla polskiej branży gazowniczej

Branża gazownicza przez wiele lat realizowała określony model rozwoju. Aktualnie sytuacja, wymusza jednak istotne przewartościowanie celów strategicznych, założeń, sposobów działania. Wszystko to w wyniku wpływu otoczenia makroekonomicznego i geopolitycznego oraz trendów środowiskowych i zmieniających się potrzeb klientów. Jaka powinna być optymalna rola paliw gazowych w przyszłym miksie energetycznym kraju? Jak realizować wdrażanie nowych pakietów regulacyjnych do krajowego systemy prawnego, aby zrównoważyć interesy dostawców i odbiorców?

Panel dyskusyjny – Tematyka:

 1. Wpływ legislacyjnego Pakietu Wodorowo-Gazowego na gospodarkę paliwami gazowymi,
 2. Kierunki strategiczne w dokumentach krajowych: PEP 2040, KPEIK a koncepcja rozwoju polskiego gazownictwa,
 3. Konieczne zmiany w krajowym prawie gospodarczym,
 4. Potrzeby w zakresie legislacji w odniesieniu do biometanu, wodoru i paliw syntetycznych

Sesja II Bezpieczeństwo dostaw paliw gazowych.

Referat wprowadzający: Determinanty dostaw paliw gazowych

Wieloletni konsensus wokół konieczności rozbudowy sieciowej infrastruktury gazowej zaowocował  znaczącymi inwestycjami w obszarze dystrybucji, przesyłu jak i poprawy zdolności do dywersyfikacji kierunków dostaw gazu. Na skutek prowadzonych inwestycji sektor gazowniczy uległ zasadniczej transformacji. Kierunek dostaw z orientacji wschód – zachód został przebudowany na północno – południowy. Równocześnie kryzys na rynkach hurtowych udowodnił wrażliwość cenową surowca w warunkach europejskich. Dywersyfikacja i stabilność dostaw nie oznacza gwarancji akceptowalnych cen. W jakich kierunkach należy rozwijać zabezpieczenie dostaw oraz jak budować model rynku, aby ograniczyć interwencję państwa i zapewnić konkurencyjność gospodarki?

Panel dyskusyjny – Tematyka:

 1. Kierunki rozwoju dostaw (terminale- LNG, Baltic-Pipe, sieci gazowe, magazyny gazu),
 2. Pokrycie potrzeb paliwowych i surowcowych głównych klientów,
 3. Działania na rzecz krajowego wydobycia oraz poszukiwania
  i zagospodarowania nowych złóż paliw gazowych w kraju i zagranicą,
 4. Stabilność dostaw surowca,
 5. Polityka regulacyjna i cenowa rynku paliw gazowych,
 6. Finansowanie branży w transformacji energetycznej

Sesja III Pakiet Wodorowo – Gazowy.

Referat wprowadzający: Kierunkowe szanse i wyzwania

Panel dyskusyjny – Tematyka:

Rynek gazu ziemnego ewoluuje w kierunku rynku paliw gazowych. Przenikanie sektorów i technologii w obszarze wytwarzania, dystrybucji i konsumpcji będzie determinować działalność głównych dostawców. Rozwój gospodarki wodorowej w Polsce wymaga zarówno nakładów inwestycyjnych jak i zbudowania kompetencji technologicznych, biznesowych. To także inwestycje w kapitał ludzki i promowanie nowych rozwiązań. Czy nasz kraj ma możliwości, aby czerpać korzyści ze wszystkich elementów tego łańcucha? Czy możemy wytworzyć nowe przemysły skupione wokół wodoru? Jakie inne technologie, kompetencje i rozwiązania powinny stać się nasza domeną?

 1. Pakiet Wodorowo-Gazowy UE, a możliwości jego wdrożenia w Polsce :
  • skala wyzwań,
  • główne kierunki niezbędnych inwestycji,
  • możliwość udziału polskich podmiotów w europejskim łańcuchu dostaw – kierunki współpracy z partnerami z UE,
  • możliwości technologiczne w zakresie redukcji krajowej emisji CO2 z wykorzystaniem zintegrowanych procesów chemicznych.
 2. Wodór jako produkt uboczny (by-product), odpadowy,
 3. Emisja metanu z obiektów gazowniczych,
 4. CCUS – wychwytywanie, transport, wykorzystanie i magazynowanie CO2.

Sesja IV Gospodarka zeroemisyjna.

Referat wprowadzający: Działania ukierunkowane na gospodarkę zeroemisyjną

Europejski Zielony Ład zakłada transformację gospodarki UE w kierunku bardziej zrównoważonej, niskoemisyjnej i bardziej efektywnej energetycznie. Obecna sytuacja geopolityczna zwiększyła presję na tę transformację. Szczególne wyzwania stoją przed sektorem paliw gazowych. Znaczna część z nich, związana chociażby z wykorzystaniem gazów odnawialnych, w tym zielonego wodoru dotyczy żywotnych interesów branży gazowej, jeśli chce ona zachować swoje dotychczasowe znaczenie. Jak zdefiniować nową rolę na rynku, z uwzględnieniem rosnącego udziału gazów zdekarbonizowanych, wodoru, biopaliw oraz z zmian w sektorze ciepłownictwa i transportu?

Panel dyskusyjny – Tematyka:

 1. Gospodarka wodorowa ,
 2. Gospodarka biometanowa,
 3. Kogeneracja w ciepłownictwie,
 4. Rozwój rynku bioCNG i bioLNG, e-paliwa,
 5. Stacje tankowania: LNG, CNG do pojazdów samochodowych, środków komunikacji zbiorowej; stacje tankowania wodoru dla celów transportowych.
 1. Gospodarka wodorowa ,
 2. Gospodarka biometanowa,

Sesja V Determinanty rozwoju przemysłu gazowniczego.

Referat wprowadzający: Innowacje w przemyśle gazowniczym

Megatrendy społeczne, gospodarcze i technologiczne przenikają wszystkie sfery naszego życia. Dotyczy to w coraz większym stopniu branży gazowniczej, która oprócz wysokich wymagań technologicznych w obszarach wydobycia i dystrybucji gazu, coraz bardziej zainteresowana jest do korzystania z osiągnięć przemysłów nowych technologii. Jak pogodzić wizję działania przemysłu wywodzącego się z tradycyjnej gospodarki, z wymogami nowego świata cyfrowego? Jak implementować digitalizację, robotyzację? Jakie są główne wyzwania w rozwoju infrastruktury krytycznej dla bezpieczeństwa i transformacji? Jakie nowe rozwiązania specyficzne dla branży powinny być rozwijane?

Panel dyskusyjny – Tematyka:

 1. Cyfryzacja w branży gazowniczej i cyberbezpieczeństwo,
 2. Robotyzacja procesów biznesowych (RPA), uczenie maszynowe (ML), sztuczna inteligencja (AI),
 3. Podniesienie efektywności współpracy nauki z przemysłem,
 4. Potrzeby przemysłu w zakresie nowych technologii,
 5. Udział zespołów naukowych z zakresu gazownictwa w projektach nowych technologii w kraju i zagranicą.

Sesja VI Szanse i bariery rozwoju branży gazowniczej.

Referat wprowadzający: Szanse rynkowe dla firm gazowniczych

Transformacja energetyczna niesie zarówno wyzwania jak i szanse dla firm gazowniczych. Zmiany na rynku będą wypadkową ewolucji potrzeb odbiorców, modyfikacji systemów prawnych, postępu technologicznego, w tym obszarze technologii konkurencyjnych oraz zdolności do substytucji gazu ziemnego gazami zdekarbonizowanymi. Jakie przyjąć strategie rozwoju? Jaka będzie przyszła rola gazowej infrastruktury sieciowej? Jak planować inwestycję z uwzględnieniem zmienności otoczenia regulacyjnego i jak zabezpieczać ich finansowanie? Jak zabezpieczyć ciągłość biznesową dla firm z łańcucha dostaw dla gazownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP.

Panel dyskusyjny – Tematyka:

 1. Uwarunkowania prawne w realizacji inwestycji ,
 2. Bariery w realizacji inwestycji wynikające ze zmian na rynku,
 3. Ukierunkowanie standaryzacji technicznej na rozwój nowych technologii i wykorzystanie legislacji,
 4. Perspektywa zabezpieczenia rozwoju i kapitalizacji krajowych firm branży,
 5. Technologie transformacji jako rozwiązanie ryzyka wykluczenia średnich i małych przedsiębiorstw z branży,
 6. Rola dużych podmiotów gospodarczych sektora w dekarbonizacji polskiej gospodarki – zamierzenia inwestycyjne.  
Podsumowanie oraz przyjęcie Uchwały IX Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego

Na zgłoszenia udziału przesłane na adres: [email protected]   czekamy do 20 maja 2024 r.