ST-IGG-3601:2023

Inspekcja rurociągów tłokami. Część 1 – Wymagania dla śluz oraz dla rurociągów
In-line pipeline inspection. Part 1- Requirements for pipelines and pig launchers and receivers.

wersja papierowa
370,85 
wersja elektroniczna
245,39 
W zależności od typu użytkownika cena po zalogowaniu może uwzględniać rabat!
SKU: Brak danych Kategoria:
Dostawa
delivery-icon
?
Do każdego zamówienia doliczane są koszty obsługi w wysokości 8 zł + 23% VAT.
Wersje elektroniczne dokumentów wysyłane są na adres mailowy wskazany w zamówieniu.
Wersje papierowe wysyłane są pocztą tradycyjną.
Do każdego zamówienia doliczane są koszty obsługi w wysokości 8 zł + 23% VAT.
Wersje elektroniczne dokumentów wysyłane są na adres mailowy wskazany w zamówieniu.
Wersje papierowe wysyłane są pocztą tradycyjną.
Dokument aktualny
TAK
Data ustanowienia
31 marca 2023
Zastępowane dokumenty
Brak. Wydanie pierwsze

Informacje dodatkowe

W standardzie podano wymagania i zalecenia, które powinny spełniać projektowane, budowane, modernizowane rurociągi przesyłowe i dystrybucyjne, przystosowane do badań diagnostycznych z wykorzystaniem tłoków pomiarowych. W standardzie podano również wymagania, które powinny spełniać zabudowane elementy infrastruktury gazowej, niezbędne do realizacji procesów czyszczenia z wykorzystaniem tłoków czyszczących.

Zapisy standardu obejmują również wymagania i zalecenia dla rurociągów kopalnianych przystosowanych do tłokowania.

Wymagania standardu nie obejmują rurociągów przesyłowych, dystrybucyjnych lub technologicznych związanych z dystrybucją lub przesyłem wodoru lub jego mieszanin z innymi gazami.

W standardzie uwzględniono wymagania zawarte w obowiązujących przepisach krajowych oraz krajowe doświadczenia w zakresie prac diagnostycznych gazociągów przesyłowych i dystrybucyjnych, prowadzonych z wykorzystaniem tłoków pomiarowych.

W zakresie gazociągów przesyłowych i dystrybucyjnych uwzględniono zapisy wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 640) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie lub tożsame nowsze rozporządzenie.

W zakresie rurociągów kopalnianych uwzględniono zapisy Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz. 1321 z 2000 r.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 812) w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi.

Standard jest zgodny z normą PN-EN ISO 15156-2 w zakresie wymagań materiałów do wyrobu elementów infrastruktury gazowej (w środowisku zawierającym H2S), specyfikacji API SPEC 5L w zakresie wyrobów rurowych i złącz oraz normy PN-EN 10204 w zakresie wymagań odbiorowych.

Spis treści

1 Zakres standardu
1.1. Ograniczenia
1.2. Zastosowanie
2 Dokumenty powołane
3 Terminy i definicje
4 Ogólne wymagania dotyczące konstrukcji gazociągu przystosowanego do czyszczenia i inspekcji za pomocą tłoków
4.1. Wymagania projektowe dla rurociągów – część liniowa i elementy liniowe
4.2. Wymagania projektowe dla śluz
5 Rurociągi
5.1. Wymagania techniczne dla łuków
5.2. Kolana segmentowe i załamania gazociągów
5.3. Armatura odcinająca
5.4. Trójniki i fittingi
5.5. Połączenia kołnierzowe
5.6. Monobloki
5.7. Kompensatory
5.8. Remonty i modernizacje sieci gazowej
5.9. Zmiany grubości ścianki
5.10. Ograniczenia prześwitu i deformacje
6 Wymagania dla komponentów śluzy
6.1. Komora śluzy
6.2. Zwężka
6.3. Odcinek między zwężką a zaworem głównym śluzy
6.4. Zamknięcie śluzy (wrota)
6.5. Króćce zamontowane na śluzie
6.6. Kicker (przewód roboczy)
6.7. Układ wyrównania ciśnienia
6.8. Układ nagazowania (napełnienia)
6.9. Układ rozgazowania
6.10. Układ odbioru kondensatu
6.11. Podłączenie zewnętrzne do zbiornika kondensatu
6.12. Zawór bezpieczeństwa (przed przerostem ciśnienia w sieci i w związku ze wzrostem temperatury)
6.13. Króćce manometryczne i manometry
6.14. Sygnalizator przejścia tłoka
6.15. Króciec do azotowania
6.16. Podłączenie uziemiające
6.17. Podpory i siodła śluzy
6.18. Wykonanie oraz spawanie
6.19. Kontrola stanu technicznego
6.20. Malowanie (powłoki malarskie)
6.21. Wymagania w zakresie dokumentacji dostarczanej przez dostawcę/wykonawcę
6.22. Tabliczka znamionowa
6.23. Elementy umożliwiające transport
6.24. Części zapasowe
ZAŁĄCZNIK A – Wymagania w zakresie wymiarowania dla śluz przeznaczonych do czyszczenia i inspekcji tłokami
ZAŁĄCZNIK B – Wymagania w zakresie wymiarowania średnicy wewnętrznej dla rurociągów przeznaczonych do czyszczenia i inspekcji tłokami
ZAŁĄCZNIK C – Schemat zmiany grubości ścianki
ZAŁĄCZNIK D – Schemat minimalnego kąta otwarcia wrót śluzy
ZAŁĄCZNIK E – Bibliografia