ZN-G-8001:2017

Spawalnictwo. Spawanie stalowych rurociągów związanych z wydobyciem oraz transportem gazu ziemnego i ropy naftowej

wersja elektroniczna
258,30 
W zależności od typu użytkownika cena po zalogowaniu może uwzględniać rabat!
SKU: Brak danych Kategoria:
Dostawa
delivery-icon
?
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
Zamówienia na terenie Polski realizowane są bezpłatnie.
USTANOWIONA DNIA
27 lutego 2018 r.

Informacje dodatkowe

Norma Zakładowa określa wymagania zapewniające wysoką jakość połączeń spawanych w GK PGNiG od etapu opracowania dokumentacji, przez wszystkie fazy prowadzenia robót, aż do etapu eksploatacji z wyłączeniem awarii.
Zapisy normy stosuje się do projektowania, budowy, przebudowy oraz remontu stalowych rurociągów związanych z wydobyciem oraz transportem ropy naftowej i gazu ziemnego.
Opisane wymagania w zakresie spawalnictwa opracowano przy założeniu optymalizacji ponoszonych kosztów przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej jakości wyrobu.
Do spawania stalowych rurociągów związanych z wydobyciem ropy naftowej oraz gazu ziemnego dopuszcza się wyłącznie procesy spawania elektrycznego łukowego.

Zapisów normy nie stosuje się do:
1) sieci gazowych służących do transportu gazów technicznych i skroplonych gazów węglowodorowych (C3-C4),
2) sieci gazowych w kanałach zbiorczych,
3) doświadczalnych sieci gazowych,
4) instalacji gazowych nienależących do sieci gazowej, znajdujących się w budynkach, określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
5) gazociągów podmorskich,
6) sieci gazowych znajdujących się na terenach wojskowych.

Spis treści

 1. Zakres normy
 2. Powołania normatywne
 3. Terminy i definicje
 4. Oznaczenia, symbole i skróty
 5. Wymagania dotyczące wykonawcy oraz wykonywania prac
  • Postanowienia ogólne
  • System jakości
  • Technologia spawania
  • Personel spawalniczy
  • Podwykonawstwo
 6. Wymagania dotyczące materiałów
  • Materiały podstawowe
  • Materiały dodatkowe
  • Warunki techniczne dostawy
 7. Wykonywanie prac spawalniczych
  • Wymagania ogólne
  • Procesy spawania
  • Instrukcja technologiczna spawania (WPS)
 8. Sprzęt, urządzenia i narzędzia spawalnicze
 9. Stanowiska spawalnicze
 10. Spawacze i operatorzy spawania
 11. Wykonywanie prac spawalniczych
  • Wymagania ogólne
  • Metody cięcia materiału
  • Przygotowanie i czyszczenie krawędzi do spawania
  • Centrowanie elementów spawanych
  • Sczepianie złączy spawanych
  • Podgrzewanie wstępne i podgrzewanie osuszające przed spawaniem
  • Wykonywanie złączy spawanych
  • Spawanie elementów o różnych grubościach
  • Czynności po spawaniu
 12. Kontrola prac spawalniczych złączy spawanych
  • Kontrola przed spawaniem
  • Kontrola podczas spawania
  • Kontrola po spawaniu
 13. Badania złączy spawanych
  • Wymagania ogólne
  • Badania dla dystrybucyjnych sieci gazowych
  • Laboratorium i personel przeprowadzający badania
 14. Naprawy złączy spawanych i usuwanie niezgodności
  • Wymagania ogólne
  • Zasady naprawy złączy spawanych
  • Badanie naprawionych złączy spawanych
  • Dokumentowanie napraw
 15. Dokumentacja spawalnicza
  • Wymagania ogólne
  • Zestawienie dokumentów
  • Dziennik spawania
  • Księga cięcia rur
 16. Wyłączenia normowe i przypadki specjalne
  • Procedury specjalne – elektryczne przyłącza kablowe
  • Wymagania szczególne dla rurociągów pracujących w środowisku H2S/CO2

Załącznik A (normatywny) – Zakres badań NDT i wymagane poziomy jakości spawalniczej
Załącznik B (informacyjny) – Instrukcja technologiczna spawania (WPS)
Załącznik C (informacyjny) – Księga rurociągu
Załącznik D (informacyjny) – Dziennik spawania
Załącznik E (informacyjny) – Księga cięcia rur
Załącznik F (informacyjny) – Bibliografia

Pliki do pobrania