WARSZTATY KST IGG

21.06.2024

DEKARBONiZACJA SYSTEMU GAZOWEGO 18 – 19 czerwca 2024

Część seminaryjna Warsztatów odbywała się Ostrowie Wielkopolskim. I dnia Robert Mikulski (BRILLAW) wprowadził uczestników w ich tematykę, przedstawiając wymagania UE i krajowe dla gazów odnawialnych, zwracając uwagę na ostatnią nowelizację często zmienianej ustawy o OZE oraz na przyjety w kwietniu 2024 Pakiet Wodorowo-Gazowy.

W I części Warsztatów prelegenci odnosili się do zastosowania H2 w procesie dekarbonizacji – R. Kwiatkowski (PSG) i T. Jarmicki (ORLEN) do wyzwań towarzyszących technologii Power to Gas – m.in. odporności sieci dystrybucyjnej i zarzadzania wykorzystaniem energii odnawialnej w procesach biznesowych. A.Korda-Burza (GAZ-SYSTEM) w nawiązaniu do WT-IGG-4501:2023 zwróciła uwagę na wiele obszarów infrastruktury, w których konieczne są dalsze badania – jak np. wpływ zawartości H2 na pracę turbin gazowych. J. Grodowski (za B.Schmitta, (PICARRO)) odniósł się do gotowości sieci dystrybucyjnej do H2. Przewiduje się, że przyjete ostatnio przez Radę UE Rozporzadzenie metanowe obejmie w przyszłości także H2. W związku z tym w kontekście emisji należy rozwazyć przejście z podejścia dterministycznego na probabilistyczne. Profesor A. Kaźmierczak (PWr) opowiedział o dekarbonizacji gospodarki w Japonii – stopniowej, bez rezygnowania z elektrowni węglowych i gazowych.

Po przerwie P. Filanowski (BIOAN) opowiedział – zdalnie – o będących w opracowaniu WT-IGG-3502,  dot. infrastruktury do przyłaczania biometanowni. Zwrócił m.in. uwagę na rozwiązania stosowane w innych krajach w przypadku braku chłonności sieci, takie jak m.in. rewers do sieci wysokiego ciśnienia. O problemach firm budujacych biometanownie – społecznych, legislacyjnych i ekonomicznych opowiedział M. Nocoń (VERBIO). W Polsce nie ma na razie żadnej  biometanowni, a obowiązujące przepisy oraz nieuzgodnione stanowiska wytwórców biometanu i operatorów nie sprzyjają ich powstawaniu. J. Michałek (GAS CONTROL) pokazał, że biometanownie powstały na Słowacji (1) w Czechach (9) i dostarczają biometan do sieci, przy czym wszystkie uzyskały znaczne dofinansowanie. M. Mazurek (ORLEN) zwrócił uwagę, że biometan stanowi kompleksowe rozwiązanie potrzeb dekarbonizacyjnych oraz opowiedział o systemie certyfikacji – certyfikacja zgodna z dyrektywą RED jest potwierdzeniem efektu dekarbonizacyjnego. A. Dąbrowska-Niepytalska (ORLEN) wskazala na niejednoznaczny status biometanu na gruncie prawa krajowego oraz m.in. na kondycjonowanie biometanu propanem, odpowiednie przepisy są różnie interpretowane.  

Przewodniczacy KST G. Rosłonek w podsumowaniu stwierdził, że, sądząc po zainteresowaniu uczestników – Warsztatach wzięły udział 82 osoby – kwestie dekarbonizacji gazownictwa są ważne dla branży, a wiele kwestii nadal nie jest rozstrzygnietych.

II dnia uczestnicy Warsztatów mieli możliwość obejrzenia jedynego w Polsce doświadczalnego stanowiska ORLEN w Odolanowie do wytwarzania, magazynowania i wykorzystywania H2 do badań elementów infrastruktury gazowej ale także urządzeń spalajacych gaz z H2. Stanowisko jest na etapie uruchamiania.